Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Devolució de tributs municipals, multes i preus públics pagats a l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet demanar a l'Ajuntament que retorni l'import pagat de tributs municipals, multes i preus públics.

La devolució es farà sempre mitjançant transferència bancària.

Atenció

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podreu realitzar íntegrament aquest tràmit per internet, si el realitzeu a través de la Carpeta del Professional i demaneu la representació del vostre client.

L'Ajuntament us ofereix un servei de recepció d'avisos per SMS al telèfon mòbil per informar-vos de què ha ordenat que es faci efectiva la devolució, independentment de si l'heu presentat presencialment o per internet. Per gaudir d'aquest servei només cal que feu la subscripció mitjançant la Carpeta del Ciutadà o la Carpeta de les Empreses i Entitats. Tant la subscripció al servei com la recepció dels SMS són gratuïtes.

Com tramitar

Amb certificat digital
Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per Internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Per realitzar aquest tràmit amb certificat digital és necessari complir amb els següents requisits.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica. 

Amb aquest formulari podeu demanar el retorn de l'import pagat del conceptes següents:

 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Impost sobre béns immobles (IBI)
 • Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Preu públic de recollida de residus
 • Multes, si ha rebut una resolució estimatòria de les al·legacions o recursos presentats

Per demanar la devolució d'un altre tipus de tribut haureu de seguir el procediment d'aquest mateix tràmit, que indica com es tramita sense certificat digital.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.


  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

   

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

   

I després...

 • Una vegada aprovada la devolució, rebreu l'import per transferència bancària. En cas contrari, rebreu la corresponent resolució.

Tingueu a mà
 • Identificador Preu públic residus
 • Codi de 7 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut del Preu públic per la prestació del servei de recollida de residus en període voluntari de pagament.

 • Identificador de l'immoble
 • Codi de 8 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut de l'IBI en període voluntari de pagament.

 • Identificador de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys o Plusvàlua
 • Identificador IAE
 • Codi de 7 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut d'IAE en període voluntari de pagament.

 • Matrícula del vehicle
 • Dades bancàries
Qui ho pot demanar?

La persona que consta com a titular del rebut a retornar, que ha de ser obligatòriament la titular del compte bancari on s'ha d'efectuar la transferència.

Documentació

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

En funció del motiu de la devolució haureu de presentar la documentació justificativa que s'indica a continuació.

Devolució de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)

 • Baixa d'activitat: document de baixa de l'IAE (imprès 840) segellat per l'Agència Tributària.
 • Exempció concedida durant els 2 primers anys d'activitat: certificat o resolució de l'Agència Tributària.
 • Bonificació o exempció concedida per l'Institut Municipal d'Hisenda (IMH): resolució de l'IMH per la que es concedeix la bonificació o exempció.
 • Variació de qualsevol element tributari: document de variació d'IAE (imprès 840) segellat per l'Agència Tributària.
 • Import de facturació inferior a 1.000.000 d'euros: certificat o resolució de l'Agència Tributària.
 • Pagament del rebut per duplicat: rebuts pagats.

Devolució de l'impost sobre béns immobles (IBI)

 • Concessió de bonificació o exempció: resolució estimatòria.
 • Duplicitat de liquidacions per segregació de l'immoble: rebuts pagats.
 • Venda de l'immoble: escriptura, en el cas que no s'hagi presentat amb l'autoliquidació de plusvàlua.
 • Pagament del rebut per duplicat: rebuts pagats.
 • Resolució de la Dirección General del Catastro: còpia de la resolució.

Devolució de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

 • Duplicitat d'autoliquidacions per la mateixa transmissió: còpia de l'escriptura.
 • Error en la quota de participació: còpia de l'escriptura.
 • Error en les dades de transmissió o adquisició: còpia de l'escriptura.

Devolució de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

 • Baixa per cessió a Barcelona de Serveis Municipals (BSM) o a la Guàrdia Urbana: fotocòpia de la cessió segellada per BSM o Guàrdia Urbana.
 • Canvi de domicili del vehicle: permís de circulació del vehicle.
 • Pagament per duplicat: rebuts pagats.
 • Error en les característiques tècniques del vehicle: fitxa tècnica del vehicle.
 • Error en l'import autoliquidació: fitxa tècnica del vehicle.
 • En els casos de baixa definitiva, baixa temporal per sostracció del vehicle o transferència, no s'ha d'adjuntar documentació.

Devolució del Preu públic de recollida d'escombraries (SL)

 • Baixa de l'activitat: document de baixa de l'activitat (imprès 840, 036, 037) segellat per l'Agència Tributària)
 • Baixa per dissolució de la societat: escriptures de dissolució, fusió o absorció
 • Variació de qualsevol element tributari: documentació de variació d'IAE (imprès 840, 036, 037) segellat per l'Agència Tributària
 • Pagament del rebut per duplicat: rebuts pagats
 • Agrupació d'activitats: imprès de sol·licitud d'agrupació
 • Reducció del 10% por acord cívic: certificat de col·legiació o del gremi
Dates

El dret a sol·licitar la devolució d'ingressos prescriu als 4 anys des de la data de l'ingrés.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019