Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Devolució de tributs municipals, multes i preus públics pagats a l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet demanar a l'Ajuntament que retorni l'import pagat de tributs municipals, multes i preus públics.

La devolució es farà sempre mitjançant transferència bancària.

Atenció

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podreu realitzar íntegrament aquest tràmit per internet, si el realitzeu a través de la Carpeta del Professional i demaneu la representació del vostre client.

L'Ajuntament us ofereix un servei de recepció d'avisos per SMS al telèfon mòbil per informar-vos de què ha ordenat que es faci efectiva la devolució, independentment de si l'heu presentat presencialment o per internet. Per gaudir d'aquest servei només cal que feu la subscripció mitjançant la Carpeta del Ciutadà o la Carpeta de les Empreses i Entitats. Tant la subscripció al servei com la recepció dels SMS són gratuïtes.

Com tramitar

Internet
Presencialment
OAC
Institut Municipal Hisenda
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la devolució de tributs municipals, multes i preus públics pagats a l'Ajuntament.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Empleneu l'imprés específic de devolució, que trobareu a l'apartat "Documentació" del trámit i signeu-lo.
 • Per validar les dades bancàries podeu triar una de les dues opcions:

1. Adjuntar amb la sol·licitud, fotocòpia d'algun dels documents següents:

-De qualsevol rebut domiciliat bancàriament corresponent al mes anterior a la data en què s'aporti aquest document, on consti clarament que el titular del compte és el mateix titular dels rebuts a retornar.

-De la primera pàgina de la llibreta d'estalvis, on consti clarament que el titular del compte és el mateix titular dels rebuts a retornar.

2. Anar a l'entitat bancària i que us validin les dades bancàries amb el segell de l'entitat.

 • Si les dades bancàries facilitades pertanyen a una entitat financera que només opera per internet, demaneu al banc que us enviï un missatge de correu electrònic que indiqui el dia de presentació de la sol·licitud, el nom i cognoms de la persona que sol·licita la devolució i el número de compte bancari. Aquest document l'haureu de presentar amb el full de sol·licitud de devolució.
 • A continuació, envieu el full de sol·licitud de devolució i la documentació necessària per correu postal a l'Institut Municipal d'Hisenda. Si ho preferiu, també podeu presentar-ho al Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda sense que calgui concertar cita prèvia.

I després...

 • Posteriorment rebreu, un cop revisada i estimada la sol·licitud, la devolució de l'import mitjançant transferència bancària.
Qui ho pot demanar?

El titular del rebut pagat indegudament.

Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament, de manera telemàtica.

Documentació

En tots els casos, caldrà aportar imprès específic de sol·licitud de devolució i còpia de la documentació que justifiqui la vostra petició.

Devolució de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)

 • Baixa d'activitat: document de baixa de l'IAE (imprès 840) segellat per l'Agència Tributària.
 • Exempció concedida durant els 2 primers anys d'activitat: certificat o resolució de l'Agència Tributària.
 • Bonificació o exempció concedida per l'Institut Municipal d'Hisenda (IMH): resolució de l'IMH per la que es concedeix la bonificació o exempció.
 • Variació de qualsevol element tributari: document de variació d'IAE (imprès 840), segellat per l'Agència Tributària.
 • Import de facturació inferior a 1.000.000 d'euros: certificat o resolució de l'Agència Tributària.

Devolució de l'impost sobre béns immobles (IBI)

 • Concessió de bonificació o exempció: resolució estimatòria.
 • Duplicitat de liquidacions per segregació de l'immoble: rebuts pagats.
 • Resolució de la Dirección General del Catastro: resolució.

Devolució de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

 • Duplicitat d'autoliquidacions per la mateixa transmissió: escriptura.
 • Error en la quota de participació: escriptura.
 • Error en les dades de transmissió o adquisició: escriptura.

Devolució de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

 • Baixa per cessió a Barcelona de Serveis Municipals (BSM) o a la Guàrdia Urbana: document de cessió segellat per BSM o Guàrdia Urbana.
 • Canvi de domicili del vehicle: permís de circulació del vehicle.
 • Error en les característiques tècniques del vehicle: fitxa tècnica del vehicle.
 • Error en l'import autoliquidació: fitxa tècnica del vehicle.
 • En els casos de baixa definitiva, baixa temporal per sostracció del vehicle o transferència, no s'ha d'adjuntar documentació.

Devolució del Preu públic de recollida d'escombraries (SL)

 • Baixa de l'activitat: document de baixa de l'activitat (imprès 840, 036, 037), segellat per l'Agència Tributària.
 • Baixa per dissolució de la societat: escriptures de dissolució, fusió o absorció
 • Variació de qualsevol element tributari: documentació de variació d'IAE (imprès 840, 036, 037), segellat per l'Agència Tributària.
 • Agrupació d'activitats: imprès de sol·licitud d'agrupació
 • Reducció del 10% por acord cívic: certificat de col·legiació o del gremi

En el cas d'haver efectuat el pagament dues vegades, caldrà que adjunteu:

 • una fotocòpia d'un dels rebuts pagats i el rebut original del pagat indegudament

Si heu triat validar les dades bancàries sense desplaçament a l'entitat bancària, caldrà que adjunteu fotocòpia d'algun dels documents següents:

 • De l'últim rebut domiciliat de l'ajuntament de Barcelona on consti clarament que la persona titular del compte bancari és la mateixa titular dels rebuts a retornar.
 • De la primera pàgina de la llibreta d'estalvis, on consti clarament que el titular del compte és el mateix titular dels rebuts a retornar.

A més, en cas de defunció de la persona titular del rebut del tribut o de la multa amb dret a devolució, haureu d'aportar:

 • Fotocòpia del NIF de l'hereu o l'hereva que sol·licita la devolució.
 • Fotocòpia de l'escriptura d'acceptació d'herència.
On es pot fer?
Dates

El dret a sol·licitar la devolució d'ingressos prescriu als 4 anys des de la data de l'ingrés.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  03 / 04 / 2019