Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades

La Llei de la Dependència reconeix el nou dret a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències. Aquest dret ha de garantir l'atenció de les persones des del moment en què, de forma estable, necessitin ajuda d'altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat essencial i que es deriven de l'edat, la malaltia i/o discapacitat i que estan lligades a la falta o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

Segons la necessitat d'ajuda de la persona afectada per a dur a terme vàries de les activitats bàsiques de la vida diària, els graus de dependència reconeguts per la Llei són:

 • Grau I o Dependència Moderada: quan la persona necessita ajuda al menys una vegada al dia per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per mantenir la seva autonomia personal.
 • Grau II o Dependència Severa: quan la persona necessita ajuda dos o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'un cuidador, o té necessitats d'ajuda extensa per mantenir la seva autonomia personal.
 • Grau III o Gran Dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia, i per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continuada d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per mantenir la seva autonomia personal.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu descarregar-vos el formulari per emplenar la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Si necessiteu més informació sobre la Llei de Dependència, podeu trucar al telèfon d'informació de la Generalitat 012.

Per sol·licitar el reconeixement del grau de dependència cal fer:

Empleneu la sol·licitud de valoració del grau de dependència, que podeu descarregar-vos aquí

També la podeu trobar a:

 • Centres de Serveis Socials.
 • Centres d'Atenció Primària de Salut.
 • Per Internet a la web de la Generalitat www.gencat.net/salut
 • Per Internet a la web de l'Ajuntament www.bcn.cat//ServeisSocials
 • Al centre residencial on estigui ingressada la persona, si s'escau.
 • Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Un cop emplenada, cal que la lliureu a:

 • Centre de Serveis Socials, prioritàriament
 • Oficines de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya

I després...

Abans de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud, un professional acreditat visitarà el sol·licitant al domicili o al centre on resideix la persona, per tal de comprovar el grau de dependència.

Si la valoració és positiva, es durà a terme un Programa d'Atenció Individualitzat (PIA), on es preveuran els serveis adients d'acord amb cada cas i amb la seva situació social.

Si la valoració és negativa, es denega el reconeixement o no s'està d'acord amb el grau concedit, es pot presentar una reclamació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la notificació de la resolució.

Qui ho pot demanar?

Els requisits per a ser-ne beneficiari són:

 • Trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus establerts.
 • Ser resident al territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de 5 anys, el període de residència s'exigirà a qui en tingui la guarda i custòdia.                          
Documentació

A més de la sol·licitud, cal aportar:

Documentació general:

Informe de salut original de menys de 2 anys on constin els diagnòstics vinculats amb la dependència. L'informe ha d'estar formalitzat, datat i signat pel metge capçalera, pediatre o altres especialistes. Si la persona està ingressada a una residència o centre sociosanitari, l'ha de sol·licitar als serveis mèdics si n'hi ha. En cas d'estar vinculada a la xarxa de salut mental, al psiquiatre de salut mental de referència o als serveis mèdics de les unitats on està ingressada la persona.

Persona amb nacionalitat espanyola:

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI, NIF, o NIE vigent, de la persona en situació de dependència. Els menors de 18 anys també tenen obligació de presentar original i fotocòpia del document d'identitat.
 • Acreditació de la representació legal per la qual s'actua
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI, NIF, o NIE de la persona representant legal, o CIF de l'entitat tutelar, si s'escau, vigent
 • Fotocòpia de la resolució judicial que acrediti la representació legal en cas d'incapacitació, si escau
 • Certificat històric d'empadronament que justifiqui 5 anys de residència, dels quals 2 han de ser immediatament anteriors a la data de presentació d'aquesta sol·licitud, en cas que aquests períodes de residència no quedin acreditats a Catalunya. Si ha residit 5 anys a Catalunya, a comptar de l'any 2006, no cal presentar presentar cap certificat d'empadronament.
 • En el cas que la persona sol·licitant sigui menor de 5 anys, la documentació acreditativa serà la de la persona que en tingui la guàrdia i custòdia.

Persona amb nacionalitat d'un altre país de la Unió Europea:

 • Fotocòpia compulsada del pasaport o del document d'identitat del seu país d'origen, vigent.
 • Certificat de registre de ciutadà de la Unió, document que serveix perquè els ciutadans de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu acreditin el temps de residència i on també consta el seu NIE.
 • Certificat d'empadronament del seu país d'origen, en cas de no acreditació dels 5 anys amb el Certificat de Registre de la Unió. El certificat haurà d'estar traduït per un traductor jurat i portar la postil·la de la Haia.

Persona amb nacionalitat de tercers països i familiars de membres de la UE:

 • Fotocòpia compulsada del permís de residència vigent
 • Fotocòpia compulsada del certificat emès per la Direcció General de la Policia (Seccíó d'Estrangeria) justificatiu dels períodes de residència legal en territori espanyol

Documentació específica:

 • En cas de persona amb discapacitat que hagi estat valorada fora de Catalunya, fotocòpia del certificat de persona amb discapacitat amb barem de necessitat de tercera persona
 • En cas d'invalidesa permanent amb grau de gran invalidesa, fotocòpia de la notificació de la revaloració de la pensió de l'any en curs o fotocòpia del certificat de l'INSS de la situació d'invalidesa permanent amb grau de gran invalidesa.
 • En cas de persona emigrant retornada, documentació acreditativa d'aquesta condició, per exemple: Baixa consular o certificat de persona emigrant retornada i documentació acreditativa de les pensions que cobri d'altres països
On es pot fer?

Dates

Està prevista la implementació progressiva de la Llei, des del 2007 fins al 2015 segons el següent calendari:

 • 2007: Persones amb Gran Dependència o Grau III nivells 2 i 1
 • 2008: Persones amb Dependència Severa o Grau II nivell 2
 • 2009: Persones amb Dependència Severa o Grau II nivell 1
 • 2011: Persones amb Dependència Moderada o Grau I nivell 2 (sol·licituds anteriors a 1/07/2011)
 • 01/07/2015: Persones amb Dependència Moderada o Grau I nivell 2 (sol·licituds posteriors a 1/07/2011)
 • 01/07/2015: Persones amb Dependència Moderada o Grau I nivell 1
Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  19 / 07 / 2018