Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pensió de jubilació de la Seguretat Social

Prestació econòmica que consisteix en una pensió vitalícia que es concedeix al treballador quan deixa de treballar a causa de l'edat.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Aneu a qualsevol Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social a recollir l'imprès de sol·licitud. L'imprès es pot emplenar i imprimir també al web de la Seguretat Social (www.seg-social.es) i enviar-lo per correu juntament amb la documentació.

Empleneu la sol·licitud i lliureu-la, juntament amb la documentació, a qualsevol dels centres esmentats més amunt.

Més informació al web de Seguretat Social.

Qui ho pot demanar?

Les persones incloses en qualsevol Règim de la Seguretat Social, afiliades, que compleixin els requisits mínims de cotització i d'edat. Els requisits mínims són:

  • Tenir 65 anys.
  • Un període mínim de cotització de 15 anys, dos dels quals, com a mínim, hauran d'estar dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret.

Documentació
  • DNI
  • Passaport i NIE per als estrangers
  • Documentació acreditativa en cas de representació
  • Certificació de l'empresa on constin les bases de cotització dels últims mesos.
  • Justificant de pagament de les quotes, en cas d'estar-ne obligat al pagament
  • Certificació de l'OTG on constin les bases de cotització en cas d'estar a l'atur.

On es pot fer?
Dates

Es pot sol·licitar dins dels 3 mesos anteriors o posteriors a la data de cesament del treball. En aquest cas, els efectes econòmics de la pensió es produeixen a partir del dia següent a la data de cesament del treball.

Si la sol·licitud es presenta transcorreguts més de tres mesos del cesament de l'activitat, els efectes econòmics de la pensió tenen una retroactivitat màxima de tres mesos.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018