Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet sol·licitar l'anul·lació o la modificació d'una multa, imposada per l'Ajuntament de Barcelona, per una infracció de trànsit ja sigui dins del període voluntari de pagament o quan es reclami en període executiu (amb recàrrec i interessos).

És molt important tenir en compte que una vegada la multa està pagada s'acaba el procediment i finalitza la via administrativa. Per tant, no es podran formular al·legacions, identificar el conductor o interposar recurs d'alçada contra la liquidació de la taxa de grua (en el cas que el vehicle hagi estat retirat per un infracció de trànsit).

Per presentar al·legacions o recursos contra multes per infraccions d'ordenances municipals que no tinguin a veure amb trànsit (neteja, inspeccions de districte, etc.), cal seguir el procediment que s'indica en el tràmit Al·legacions o recursos a tributs o multes municipals que no tinguin a veure amb trànsit.

Com tramitar

Amb certificat digital
Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per generar la sol·licitud i imprimir-la per continuar el tràmit de manera presencial o per correu postal.

Cal tenir en compte que si voleu presentar al·legacions o recursos contra multes de trànsit imposades a vianants o a vehicles que no són a motor, com ara bicicletes i similars ho haureu de fer, necessàriament, de manera presencial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

  Si la infracció de trànsit suposa la retirada del vehicle a un dipòsit municipal i el pagament de la taxa de la grua, en el moment de presentar l'al·legació contra la multa, podeu interposar simultàniament el recurs d'alçada contra la liquidació de taxa de la grua pagada. Caldrà especificar-ho en el moment d'emplenar el formulari.

I després...

 • Presenteu la sol·licitud i la documentació a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana o, si ho preferiu, feu l'enviament per correu postal, preferentment certificat, a l'Institut Municipal d'Hisenda
 • Posteriorment, rebreu la resposta a la vostra al·legació o recurs per correu postal. Si s'estima l'al·legació presentada i s'anul·la la multa, en els casos que procedeixi, es farà la devolució, d'ofici, de la taxa de la grua abonada.
 • L'Ajuntament us ofereix un servei de recepció d'avisos per SMS al telèfon mòbil per informar-vos de la resolució d'una al·legació o recurs contra una multa, independentment de si l'heu presentat presencialment o per internet.
 • Per gaudir d'aquest servei només cal que feu la subscripció mitjançant la Carpeta del Ciutadà o la Carpeta de les Empreses i Entitats. Tant la subscripció al servei com la recepció dels SMS són gratuïtes.
Tingueu a mà
 • Número d'embargament d'una multa de trànsit
 • Codi indicat en la part superior esquerra de la notificació de provisió d'embargament, dins l'apartat "Identificació".

 • Número de denúncia d'una multa de trànsit
 • Codi indicat en la part superior esquerra, dins del mòdul "Denúncia" (en la notificació de denúncia) o bé dins del mòdul Sanció (en la notificació de sanció).

 • Data de la infracció de trànsit
 • La data de la infracció està indicada a la part superior esquerra de la notificació de la denúncia o de sanció, al costat del número de denúncia.

 • Matrícula del vehicle
 • Número d'expedient de la denúncia o sanció d'una multa de trànsit
 • Codi indicat en la part superior esquerra de la notificació de denúncia o de sanció, dins l'apartat "Identificació".

Qui ho pot demanar?

La persona titular de la infracció de trànsit d'un vehicle a motor (no s'inclouen multes a vianants, bicicletes,...), la titular del vehicle o el seu representant degudament autoritzat.

Documentació

Per fer el tràmit podeu aportar fotocòpies dels documents que justifiquin la petició.

En alguns casos d'al·legació o recurs haureu de presentar la documentació justificativa següent:

 • Venda del vehicle: fotocòpia compulsada del contracte de compravenda on constin les dades identificatives de les persones implicades, en cas de transferència.
 • Baixa del vehicle: fotocòpia del document de baixa emès per la Prefectura Provincial de Trànsit o fotocòpia del certificat de cessió del vehicle a la Guàrdia Urbana o a un centre de desballestament de vehicles homologat per la Generalitat de Catalunya.
 • Titularitat de la targeta de permissibilitat d'aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat: fotocòpia de la targeta homologada expedida per la Generalitat de Catalunya.
 • Obtenció del tiquet de zona blava o verda: fotocòpia del resguard del tiquet de 7 euros obtingut per la persona interessada en anul·lar la denúncia.
 • Pagament o l'ajornament en període voluntari: documentació acreditativa d'aquest motiu.
 • Defunció del denunciat: fotocòpia del certificat de defunció.

Dates

Es pot presentar l'al·legació o recurs dins dels terminis que s'indiquen en la notificació o en la normativa aplicable.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  08 / 01 / 2019