Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet sol·licitar l'anul·lació o la modificació d'una multa, imposada per l'Ajuntament de Barcelona, per una infracció de trànsit ja sigui dins del període voluntari de pagament o quan es reclami en període executiu (amb recàrrec i interessos).

És molt important tenir en compte que una vegada la multa està pagada s'acaba el procediment i finalitza la via administrativa. Per tant, no es podran formular al·legacions, identificar el conductor o interposar recurs d'alçada contra la liquidació de la taxa de grua (en el cas que el vehicle hagi estat retirat per un infracció de trànsit).

Per presentar al·legacions o recursos contra multes per infraccions d'ordenances municipals que no tinguin a veure amb trànsit (neteja, inspeccions de districte, etc.), cal seguir el procediment que s'indica en el tràmit Al·legacions o recursos a tributs o multes municipals que no tinguin a veure amb trànsit.

Com tramitar

Amb certificat digital
Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Cal tenir en compte que:

- si voleu presentar al·legacions o recursos contra multes municipals per infraccions de trànsit imposades a vianants o a vehicles que no són a motor, com ara bicicletes i similars, haureu de seguir el procediment d'aquest mateix tràmit que indica com es tramita de manera presencial.

-si voleu presentar al·legacions o recursos contra multes municipals per infraccions de trànsit que comportin pèrdua de punts, haureu de seguir el procediment d'aquest mateix tràmit que indica com es tramita sense certificat digital.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Per realitzar aquest tràmit amb certificat digital és necessari complir amb els següents requisits.

 1. Empleneu el formulari.

  Si la infracció de trànsit suposa la retirada del vehicle a un dipòsit municipal i el pagament de la taxa de la grua, en el moment de presentar l'al·legació contra la multa, podeu interposar simultàniament el recurs d'alçada contra la liquidació de taxa de la grua pagada. Caldrà especificar-ho en el moment d'emplenar el formulari.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  Si ho preferiu, podeu enviar la documentació per correu postal a l'Institut Municipal d'Hisenda.

   

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • Posteriorment, rebreu la resposta a la vostra al·legació o recurs per correu postal. Si s'estima l'al·legació presentada i s'anul·la la multa, en els casos que procedeixi, es farà la devolució, d'ofici, de la taxa de la grua abonada.
 • L'Ajuntament us ofereix un servei de recepció d'avisos per SMS al telèfon mòbil per informar-vos de la resolució d'una al·legació o recurs contra una multa, independentment de si l'heu presentat presencialment o per internet.
 • Per gaudir d'aquest servei només cal que feu la subscripció mitjançant la Carpeta del Ciutadà o la Carpeta de les Empreses i Entitats. Tant la subscripció al servei com la recepció dels SMS són gratuïtes.
Qui ho pot demanar?

La persona denunciada.

Les empreses, entitats o d'altres persones jurídiques hauran de presentar al·legacions o recursos a través de qualsevol de les opcions següents:

Documentació

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

En alguns casos d'al·legació o recurs haureu de presentar la documentació justificativa següent:

 • Venda del vehicle: fotocòpia compulsada del contracte de compravenda on constin les dades identificatives de les persones implicades, en cas de transferència.
 • Baixa del vehicle: fotocòpia del document de baixa emès per la Prefectura Provincial de Trànsit o fotocòpia del certificat de cessió del vehicle a la Guàrdia Urbana o a un centre de desballestament de vehicles homologat per la Generalitat de Catalunya.
 • Titularitat de la targeta de permissibilitat d'aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat: fotocòpia de la targeta homologada expedida per la Generalitat de Catalunya.
 • Obtenció del tiquet de zona blava o verda: fotocòpia del resguard del tiquet de 7 euros obtingut per la persona interessada en anul·lar la denúncia.
 • Pagament o l'ajornament en període voluntari: documentació acreditativa d'aquest motiu.
 • Defunció del denunciat: fotocòpia del certificat de defunció

Dates

Es pot presentar l'al·legació o recurs dins dels terminis que s'indiquen en la notificació o en la normativa aplicable.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  08 / 05 / 2019