Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Fraccionament del deute de tributs municipals i multes

El tràmit permet el pagament a terminis del deute que un contribuent té amb l'Ajuntament.

Els deutes tributaris i altres de dret públic, la titularitat dels quals corresponen a l'Ajuntament de Barcelona, es podran fraccionar en qualsevol moment, ja sigui en període voluntari com en període executiu, quan la situació econòmica financera del contribuent li impedeixi transitòriament fer-ne el pagament.

No es podrà fraccionar ni ajornar:

 • El deute inferior a 100 euros.
 • Les multes en període voluntari amb descompte.
 • Les costes del procediment d'embargament corresponents a les despeses per anotació d'embargament en organismes públics ja que s'han d'abonar en el moment de la formalització, en efectiu metàl·lic o xec conformat.
 • La taxa de la grua, la d'immobilització de vehicles i la de permanència en el dipòsit municipal, quan el vehicle consti domiciliat fora de la ciutat de Barcelona. Si el vehicle consta domiciliat a ciutat de Barcelona, no es podrà fraccionar o ajornar llevat que el titular tingui més deute o, si no té més deute, que es tracti d'una circumstància excepcional (calgui disposar del vehicle per treballar, per necessitats familiars, etc.)
 • Les taxes de la grua i les de permanència en el dipòsit generades durant el procediment d'alienació d'un vehicle embargat i subhastat que s'han de pagar pels vehicles no adjudicats, llevat que se'n garanteixi el pagament amb un aval.
 • Quan s'ha notificat l'acord d'alienació dels béns embargats.
 • L'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) en el cas de transmissions oneroses (compravendes, aportacions d’immobles a canvi d’accions/participacions), llevat de casos excepcionals que s'han d'acreditar de manera presencial a l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • En el cas que la persona deutora tingui ingressos superiors a 5.000 euros mensuals o sigui propietària de gran patrimoni

Es fraccionarà el deute pendent, tributari o no, que tingui un mateix contribuent en període executiu. També, a petició del contribuent, es podran acumular els càrrecs que estiguin en període voluntari.

No es considera deute pendent les següents situacions: suspensió, comprovació de cobrament, anul·lació i suspensió cautelar.

S’ha de fer un pagament inicial quan:

 • L’import del deute és superior a 24.000 euros: 10% de l’import total del fraccionament.
 • S’ha incomplert el pagament d’un fraccionament anterior: 10% de l’import total del fraccionament (encara que el deute sigui inferior a 24.000 euros).
 • Embargament de vehicles: si hi ha anotació de precinte i el vehicle s’ha capturat: entre el 30% i el 50% de l’import total del fraccionament, màxim 24 terminis. Si el vehicle no s’ha capturat: 10% de l’import total del fraccionament.
 • Embargament d’immobles: entre el 30% i el 50% de l’import total del fraccionament, màxim 24 terminis.

L'import mínim dels terminis és de 50 euros i s'abonaran per mitjà de domiciliació bancària.

El fraccionament del deute comporta el pagament de l'interès legal de demora, que per l'any 2018 és del 3,75%  (dada vigent fins l'aprovació dels pressupostos generals de l'estat 2019).

Atenciˇ

Si esteu en situació d'embargament (el número de rebut de la notificació comença per EB, EH o EG), no podeu demanar el fraccionament sinó que caldrà esperar a saber la quantitat embargada, ja que només es pot fraccionar si queda pendent alguna part del deute.

Si el pagament fraccionat de l'autoliquidació de plusvàlua (en el cas de donació i herència) i de l'autoliquidació  de la taxa de residus es sol·licita a través d'Internet, una vegada obtingut el número de tràmit, s'ha d'enviar un correu electrònic amb l'assumpte: Fraccionament autoliquidació plusvàlua o Fraccionament autoliquidació residus, segons sigui el cas. Cal fer constar el número del tràmit i annexar el document de l’autoliquidació, la documentació necessària per formalitzar el fraccionament i en el cas de plusvàlua també l’escriptura objecte de la transmissió.

Com tramitar

QuŔ podeu fer?

Podeu formalitzar el pagament a terminis del deute de tributs municipals i multes.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 • Per efectuar la tramitació en les dependències de l'Institut Municipal d'Hisenda cal concertar cita prèvia, accedint al següent enllaç.

  El dia de la cita d'adreceu-vos a l'Institut Municipal d'Hisenda i aporteu la documentació necessària per formalitzar el fraccionament.

I desprÚs...

 • El pagament dels terminis es farà mitjançant domiciliació bancària i l'import de la quota no serà inferior a 50 euros.
Qui ho pot demanar?

El titular del deute o la persona que el representi, degudament autoritzada.

Si la persona deutora ha mort, podran fraccionar el deute els seus hereus.

Els professionals que representin als obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de fer el tràmit, necessàriament per mitjans telemàtics, llevat que el deute sigui superior a 24.000 euros, que s’hagi iniciat el procés d’embargament de béns, i/o es desitgi fraccionar deute adquirit per acceptació d'herència. En aquests casos caldrà fer la tramitació, necessàriament, de manera presencial a l’Institut Municipal d’Hisenda. Per fer-ho és necessari demanar cita prèvia accedint a aquest enllaç.

En cas de societats dissoltes, amb o sense liquidació, i les inactives podran fraccionar si el representant té els seus poders notarials vigents.

En el cas de fusió, absorció o canvi de denominació de societats, podrà fraccionar el deute la societat continuadora.

Crèdits concursals: es podrà concedir un fraccionament/ajornament tenint en compte que el representant és l’administrador concursal, llevat que l’administrador ordinari demostri que no ha estat privat de l’exercici de les seves funcions, cosa que farà amb la interlocutòria o qualsevol document del jutjat.

No s'acceptarà la petició d'assumir el deute de terceres persones per fraccionar-lo, tot i que s'hagi obligat a fer-ho en document públic.

Documentaciˇ

Deute fins a 24.000 euros amb quotes fins a 36 mesos (quota mínima 50 euros):

Persona física, empresari individual o professional:

 • Fotocòpia del document d'identificació (DNI/NIF/NIE) o targeta d'identificació fiscal.
 • Mandat de domiciliació bancària:

-amb validació del compte per part de l’entitat bancària o,

-acompanyat de còpia del primer full de la llibreta d’estalvi on consti clarament el titular del compte o,

-acompanyat de còpia d'un rebut del mes anterior on consti clarament el titular del compte.

Deute fins a 24.000 euros amb quotes superiors a 36 mesos (quota mínima 50 euros):

Persona física, empresari individual o professional:

 • Fotocòpia del document d'identificació vigent (DNI/NIF/NIE) o targeta d'identificació fiscal.
 • Mandat de domiciliació bancària:

-amb validació del compte per part de l’entitat bancària o,

-acompanyat de còpia del primer full de la llibreta d’estalvi on consti clarament el titular del compte o,

-acompanyat de còpia d'un rebut del mes anterior on consti clarament el titular del compte.

 • Persona física: fotocòpia del full de salari o pensió. En situació d'atur, certificació del Servei d'Ocupació de Catalunya (OTG) on figuri si es cobra o no prestació i, si escau, la quantia de la mateixa. Cas de no tenir cap d'aquests documents haurà d'adjuntar una fotocòpia de la declaració de la renda o certificat conforme no s’ha presentat.
 • Empresari Individual o professional: fotocòpia de les quatre darreres declaracions trimestrals de l’IRPF.

Persona jurídica:

 • Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.
 • Fotocòpia del document d’identificació vigent (DNI/ NIF/NIE) del representant legal de la societat.
 • Fotocòpia de l'escriptura de poders del representant legal de la societat.
 • Mandat de domiciliació bancària, amb validació del compte per part de l’entitat bancària, o còpia del primer full de la llibreta d’estalvi, o un rebut del mes anterior on consti que és titular del compte.
 • Fotocòpia de les darreres declaracions a compte de l’impost sobre societats.

Si el deute és superior a 24.000 euros cal acompanyar una de les garanties següents (llevat que es faci un pagament inicial en el moment de la formalització del fraccionament per reduir l'import):

 • Aval bancari formalitzat davant de notari o legitimat per fedatari públic.
 • Escriptura d'hipoteca immobiliària unilateral a favor de l'Ajuntament de Barcelona atorgada davant de notari.
 • Béns mobles (vehicles) propietat del deutor. S’advertirà al deutor que és dipositari del vehicle i que no el pot transmetre.

Si la persona deutora ha mort, caldrà aportar addicionalment:

 • Escriptura de l'acceptació de l'herència o en el seu defecte, originals del certificat de defunció, el certificat d’últimes voluntats i el testament.

Si no sou el titular del deute, haureu d'aportar addicionalment:

 • Autorització degudament signada per la persona titular i la persona autoritzada,
 • Fotocòpia del document d’identificació vigent (DNI/NIF / NIE) de la persona que autoritza
 • També caldrà mostrar original del DNI/NIF /NIE de la persona autoritzada.

En el cas de societats o altres persones jurídiques, si qui compareix no és el representant legal de la mateixa, haureu d’aportar addicionalment:

 • Autorització degudament signada per la persona representant legal i la persona autoritzada,
 • Fotocòpia de l'escriptura de poders del representant legal,
 • Fotocòpia del document d’identificació vigent (DNI/NIF / NIE) de la persona que autoritza,
 • També caldrà mostrar original del DNI/NIF /NIE de la persona autoritzada.

Si no sou el titular del deute, haureu d'aportar addicionalment:

 • Autorització degudament signada per la persona titular i la persona autoritzada,
 • Fotocòpia del document d’identificació vigent (DNI/NIF / NIE) de la persona que autoritza
 • També caldrà mostrar original del DNI/NIF /NIE de la persona autoritzada.

En el cas de societats o altres persones jurídiques, si qui compareix no és el representant legal de la mateixa, haureu d’aportar addicionalment:

 • Autorització degudament signada per la persona representant legal i la persona autoritzada,
 • Fotocòpia de l'escriptura de poders del representant legal,
 • Fotocòpia del document d’identificació vigent (DNI/NIF / NIE) de la persona que autoritza,
 • També caldrà mostrar original del DNI/NIF /NIE de la persona autoritzada.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  15 / 01 / 2019