Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Fraccionament del deute de tributs municipals i multes

El tràmit permet el pagament a terminis del deute que un contribuent té amb l'Ajuntament.

Els deutes tributaris i altres de dret públic, la titularitat dels quals corresponen a l'Ajuntament de Barcelona, es podran fraccionar en qualsevol moment, ja sigui en període voluntari com en període executiu, quan la situació econòmica financera del contribuent li impedeixi transitòriament fer-ne el pagament.

No es podrà fraccionar ni ajornar:

 • El deute inferior a 100 euros.
 • Les multes en període voluntari amb descompte.
 • Les costes del procediment d'embargament corresponents a les despeses per anotació d'embargament en organismes públics ja que s'han d'abonar en el moment de la formalització, en efectiu metàl·lic o xec conformat.
 • La taxa de la grua, la d'immobilització de vehicles i la de permanència en el dipòsit municipal, quan el vehicle consti domiciliat fora de la ciutat de Barcelona. Si el vehicle consta domiciliat a ciutat de Barcelona, no es podrà fraccionar o ajornar llevat que el titular tingui més deute o, si no té més deute, que es tracti d'una circumstància excepcional (calgui disposar del vehicle per treballar, per necessitats familiars, etc.)
 • Les taxes de la grua i les de permanència en el dipòsit generades durant el procediment d'alienació d'un vehicle embargat i subhastat que s'han de pagar pels vehicles no adjudicats, llevat que se'n garanteixi el pagament amb un aval.
 • Quan s'ha notificat l'acord d'alienació dels béns embargats.
 • L'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) en el cas de transmissions oneroses (compravendes, aportacions d’immobles a canvi d’accions/participacions), llevat de casos excepcionals que s'han d'acreditar de manera presencial a l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • En el cas que la persona deutora tingui ingressos superiors a 5.000 euros mensuals o sigui propietària de gran patrimoni

Es fraccionarà el deute pendent, tributari o no, que tingui un mateix contribuent en període executiu. També, a petició del contribuent, es podran acumular els càrrecs que estiguin en període voluntari.

No es considera deute pendent les següents situacions: suspensió, comprovació de cobrament, anul·lació i suspensió cautelar.

S’ha de fer un pagament inicial quan:

 • L’import del deute és superior a 24.000 euros: 10% de l’import total del fraccionament.
 • S’ha incomplert el pagament d’un fraccionament anterior: 10% de l’import total del fraccionament (encara que el deute sigui inferior a 24.000 euros).
 • Embargament de vehicles: si hi ha anotació de precinte i el vehicle s’ha capturat: entre el 30% i el 50% de l’import total del fraccionament, màxim 24 terminis. Si el vehicle no s’ha capturat: 10% de l’import total del fraccionament.
 • Embargament d’immobles: entre el 30% i el 50% de l’import total del fraccionament, màxim 24 terminis.

L'import mínim dels terminis és de 50 euros i s'abonaran per mitjà de domiciliació bancària.

El fraccionament del deute comporta el pagament de l'interès legal de demora, que per l'any 2018 és del 3,75%  (dada vigent fins l'aprovació dels pressupostos generals de l'estat 2019).

Atenciˇ

Si esteu en situació d'embargament (el número de rebut de la notificació comença per EB, EH o EG), no podeu demanar el fraccionament sinó que caldrà esperar a saber la quantitat embargada, ja que només es pot fraccionar si queda pendent alguna part del deute.

Si el pagament fraccionat de l'autoliquidació de plusvàlua (en el cas de donació i herència) i de l'autoliquidació  de la taxa de residus es sol·licita a través d'Internet, una vegada obtingut el número de tràmit, s'ha d'enviar un correu electrònic amb l'assumpte: Fraccionament autoliquidació plusvàlua o Fraccionament autoliquidació residus, segons sigui el cas. Cal fer constar el número del tràmit i annexar el document de l’autoliquidació, la documentació necessària per formalitzar el fraccionament i en el cas de plusvàlua també l’escriptura objecte de la transmissió.

Com tramitar

QuŔ podeu fer?

Podeu formalitzar el pagament a terminis del deute de tributs municipals i multes.

S'ha de fer de manera presencial en els següents casos:

 • Si la persona deutora ha mort, podran fraccionar el deute els hereus.
 • Si s’ha iniciat l’embargament de béns.
 • Si el nómbre de quotes és superior a 36 mesos.
 • Si el deute és superior a 24.000 euros s'ha d'acompanyar la garantia corresponent (llevat que es faci un pagament inicial en el moment de la formalització per reduir l'import).
QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 • Truqueu al 010 o al  931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal de sol·licitar la formalització del fraccionament.

 • En un termini de 10 dies hàbils rebreu per correu postal, a la vostra adreça fiscal, la proposta de fraccionament del deute, les instruccions de formalització del tràmit, l'imprès de domiciliació bancària i un sobre de retorn per lliurar la documentació necessària.

 • Retorneu el full d'acceptació de formalització del fraccionament signat i la documentació requerida.

I desprÚs...

 • L'Ajuntament revisarà tota la documentació aportada i, si és correcta procedirà a formalitzar el fraccionament del deute i us ho confirmarà mitjançant un missatge SMS.
 • Posteriorment rebreu per correu postal a la vostra adreça fiscal, el document de formalització del fraccionament.
 • En el cas que la documentació aportada no sigui correcta no es podrà formalitzar el fraccionament i rebreu un missatge SMS on s'indicarà la documentació que cal esmenar i les instruccions per lliurar-la. Un cop fet, si tot és correcte, es procedirà a formalitzar el fraccionament.
Qui ho pot demanar?

Persones físiques:

 • La persona titular del deute.
 • Si la persona deutora ha mort, podran fraccionar el deute els hereus, però caldrà realitzar el tràmit de manera presencial i concertar cita prèvia accedint a aquest enllaç.
 • Si s’ha iniciat l’embargament de béns cal seguir el procediment d’aquest mateix tràmit de manera presencial i concertar cita prèvia accedint a aquest enllaç.

Els professionals que representin als obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de fer el tràmit, necessàriament per mitjans telemàtics, llevat que el deute sigui superior a 24.000 euros que s’hagi iniciat el procés d’embargament de béns, i/o es desitgi fraccionar deute adquirit per acceptació d'herència. En aquests casos cal fer la tramitació, necessàriament, de manera presencial a l’Institut Municipal d’Hisenda i concertar cita prèvia accedint a aquest enllaç.

No s'acceptarà la petició d'assumir el deute de terceres persones per fraccionar-lo, tot i que s'hagi obligat a fer-ho en document públic.

Documentaciˇ

Deute fins a 24.000 euros amb quotes fins a 36 mesos (quota mínima 50 euros):

Persona física, empresari individual o professional:

 • Fotocòpia del document d'identificació (DNI/NIF/NIE) o targeta d'identificació fiscal.
 • Full d'acceptació de formalització del fraccionament degudament signat.
 • Mandat de domiciliació bancària:

-amb validació del compte per part de l’entitat bancària o,

-acompanyat de còpia del primer full de la llibreta d’estalvi on consti clarament el titular del compte o,

-acompanyat de còpia d'un rebut del mes anterior on consti clarament el titular del compte.

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  15 / 01 / 2019