Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

C˛pia del document per fer el pagament de tributs i preus p˙blics municipals

El tràmit permet obtenir una còpia del document necessari per poder pagar un tribut o un preu públic municipal, ja sigui dins del període voluntari de pagament o en l'executiu.

Pel que fa a la plusvàlua (Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), es podrà obtenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament li ha fet arribat la liquidació corresponent. En cas contrari haurà de fer una autoliquidació de l'impost de plusvàlua.

Atenciˇ

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podreu realitzar íntegrament aquest tràmit per internet, si el realitzeu a través de la Carpeta del Professional i demaneu la representació del vostre client.

Com tramitar

QuŔ podeu fer?

Obtindreu còpies de documents de pagament que es trobin dins del període voluntari de pagament i també en el cas que els deutes ja es trobin en període executiu de pagament (amb recàrrec i, si s'escau, interessos).

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació en les oficines d’atenció ciutadana és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita, adreceu-vos amb la documentació necessària a l'oficina d'atenció ciutadana escollida.

I desprÚs...

-El tramitador de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) us lliurarà el document amb què podreu efectuar el pagament.

-Escolliu entre:

 • Efectuar el pagament en qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen en el dors del document lliurat o mitjançant qualsevol dels altres canals disponibles: telèfon, quiosc de tràmits, internet o app Mobile ID.
Qui ho pot demanar?

Dins del perí­ode de pagament voluntari pot demanar la còpia:

 • La persona interessada.
 • Qualsevol persona degudament autoritzada.
 • Qualsevol persona que pugui facilitar de forma clara les dades de l'obligat al pagament (nom, cognoms, raó social, NIF/NIE), les dades de l'objecte (adreça, matrí­cula), número fix, la referència cadastral, número d'expedient, algun rebut de l'any anterior.

Un cop finalitzat el termini de pagament voluntari, el document per fer el pagament l'haurà de sol·licitar:

 • La persona titular del tribut o preu públic.
 • La persona que la representi, degudament autoritzada.
 • Els hereus, en el cas de titulars difunts.
 • Els representants legals (pares o tutors), en el cas de menors d'edat.

Cal tenir en compte que els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurí­diques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Documentaciˇ

Es lliurarà el duplicat en període voluntari de pagament:

 • Si qui ho demana és el propi interessat i ho acredita amb el seu document d'identificació original: NIF, NIE...
 • Si ho demana una persona degudament autoritzada qui haurà d'aportar: fotocòpia del NIF de la persona titular, document d'autorització signat i el NIF original de la persona representant.
 • Si ho demana una persona que faciliti, de forma clara, les dades de l'obligat al pagament (nom, cognoms, raó social, NIF). Les dades de l'objecte (adreça, matrícula, núm. fix, referència cadastral).

Es lliurarà el duplicat un cop finalitzat el període voluntari de pagament:

 • Si sou la persona titular del deute no cal aportar còpia de cap documentació (únicament haureu de mostrar la documentació original que acrediti la vostra identitat).
 • Si actueu en nom de la persona titular del deute caldrà mostrar el document original que acrediti la identitat de la persona representant i aportar addicionalment:

-Fotocòpia del document que acrediti la identitat de la persona titular del deute.

-Autorització degudament signada per la persona titular del deute.

 • Si actueu en nom de la persona titular del deute i aquest és un menor d'edat caldrà aportar:

-Fotocòpia del llibre de família o del document original que acrediti la representació legal del menor.

-Document original que acrediti la identitat de la persona que representa al menor.

 • Si voleu demanar el deute de titulars difunts caldrà aportar documentació per acreditar l'interès legítim de la persona sol·licitant:

-Fotocòpia del certificat de defunció i acceptació d'herència o fotocòpia del certificat de defunció, testament i certificat d'últimes voluntats.

-Document original que acrediti la identitat de la persona sol·licitant.

On es pot fer?
Dates

Per saber quin és el període voluntari de pagament pot consultar les dates de pagament de tributs i preus públics de cada any al Calendari del Contribuent.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  03 / 07 / 2017