Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Còpia del document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals

El tràmit permet obtenir una còpia del document necessari per poder pagar un tribut o un preu públic municipal, ja sigui dins del període voluntari de pagament o en l'executiu.

Pel que fa a la plusvàlua (Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), es podrà obtenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament li ha fet arribat la liquidació corresponent. En cas contrari haurà de fer una autoliquidació de l'impost de plusvàlua.

Atenció

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podreu realitzar íntegrament aquest tràmit per internet, si el realitzeu a través de la Carpeta del Professional i demaneu la representació del vostre client.

Com tramitar

Què podeu fer?

Obtindreu còpies de documents de pagament que es trobin dins del període voluntari de pagament i també en el cas que els deutes ja es trobin en període executiu de pagament (amb recàrrec i, si s'escau, interessos).

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Truqueu al Telèfon 010 o al 931 537 010, si ho feu de fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i proporcioneu les dades del rebut.

 

I després...

  • En un termini màxim de 7 dies, l'Ajuntament us farà arribar per correu postal el document amb què podreu pagar a qualsevol entitat bancària de les relacionades al mateix rebut.
Qui ho pot demanar?

Pot demanar la còpia la persona titular del rebut o preu públic així com qualsevol persona que pugui facilitar de forma clara les dades de l'obligat al pagament (nom, cognoms, raó social, NIF/NIE), les dades de l'objecte (adreça, matrí­cula), número fix, la referència cadastral, número d'expedient, un rebut de l'any anterior...

Cal tenir en compte que els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurí­diques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics

Documentació

Per realitzar el tràmit de manera telefònica caldrà que faciliteu les dades identificatives: nom i cognoms del titular, NIF, adreça, matrícula, finca, identificador, etc... 

On es pot fer?
Dates

Per saber quin és el període voluntari de pagament pot consultar les dates de pagament de tributs i preus públics de cada any al Calendari del Contribuent.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  27 / 03 / 2019