Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Domiciliació bancària de tributs municipals i preus públics

El tràmit permet gestionar el pagament dels impostos, preus públics i taxes a través del compte del banc o caixa.

També permet comunicar una esmena de les dades o donar de baixa la domiciliació efectuada amb anterioritat.

Cal tenir en compte que:

 • L'impost sobre béns immobles (IBI) es paga en quatre terminis.
 • L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) es paga en un únic rebut.
 • El preu públic de recollida de residus (SL) es paga en un únic rebut.
 • L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) es paga en un únic rebut.

L’impagament dels rebuts domiciliats per causes imputables a l’obligat tributari originarà la baixa de la domiciliació sense necessitat que l’administració municipal li notifiqui.

Des d'aquest enllaç es pot accedir al Calendari del Contribuent i consultar les dates de pagament dels tributs municipals.

Atenció

Les entitats bancàries on es poden fer domiciliacions per rebuts de l’Ajuntament de Barcelona han de tenir sucursal al territori nacional i el compte corrent del contribuent ha de pertànyer a aquesta.

No es pot domiciliar el preu públic de recollida de residus per a grans generadors, ja que és objecte de liquidació anual.

No es poden domiciliar per a l'any en curs els rebuts que porten la denominació Liquidació. Per pagar aquests rebuts s'han de seguir les instruccions escrites al dors. Si es tramita, la domiciliació tindrà efecte a partir de l'exercici següent.

Des d'aquest enllaç podeu accedir a un vídeo demostratiu del funcionament del tràmit.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu domiciliar el pagament de tributs municipals i preus públics.

També podeu comunicar esmenes o donar de baixa una domiciliació prèviament efectuada.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per fer la tramitació en les oficines d'atenció ciutadana és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita, adreceu-vos a l'oficina d'atenció ciutadana amb la documentació necessària per efectuar el tràmit.

Els informadors processaran l'alta, l'esmena o la baixa de la domiciliació i un cop fet només haureu de signar el document del mandat corresponent. 

I després...

 • En funció de la data en què es fa l'alta, esmena o baixa de la domiciliació bancària, aquesta tindrà efectes per a l'any en curs o per a l'any següent.
Qui ho pot demanar?

Cal que faci el tràmit la persona titular del compte bancari. Si no coincideix amb el titular del rebut o amb el propietari/copropietari de l’objecte tributari (immoble, vehicle...) ha d'estar autoritzada per aquest.

No caldrà aportar cap autorització del titular del rebut en el cas que la persona titular del compte bancari consti com a propietària o copropietària de l'objecte (immoble, vehicle...) en les bases de dades municipals, o bé ho acrediti documentalment.

Cal tenir en compte que els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques han de fer el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Documentació

Per fer el tràmit cal proporcionar aquesta informació:

-Dades per la identificació de l'objecte (pis, local, vehicle...)

-Dades bancàries

En el cas que el titular de l’objecte tributari i el titular del compte bancari no siguin la mateixa persona, cal que el titular del compte bancari vingui autoritzat i mostri còpia del document d'identificació de la persona que l'autoritza.

On es pot fer?
Dates

Alta:

 • Les altes fetes abans i durant el període voluntari de pagament tenen efectes pel mateix any.
 • Si ja s'ha pagat el rebut de l'any en curs, la domiciliació tindrà efectes per l'any següent.
 • Les altes fetes després del període voluntari de pagament tindran efectes per l'any següent.

Esmena:

 • Les esmenes sol·licitades dins de les tres setmanes anteriors a la data de pagament, excepte en la tercera fracció de l’IBI que es podrà fer com a màxim fins el 10 de juliol, no seran efectives fins al proper càrrec en compte.

 Baixa:

 • Les baixes tenen efectes a partir del proper exercici. En qualsevol cas s'indicarà la data d'efectes al finalitzar el tràmit.
 • En el cas de la venda d'un immoble o vehicle, la persona titular a 1 de gener ha de pagar l'any sencer.

Des d'aquest enllaç podeu accedir al Calendari del Contribuent i consultar les dates de pagament dels tributs municipals.

Preu

  Tràmit gratuït.

  Per a l'any 2019 gaudeixen de bonificació els rebuts domiciliats dels següents tributs:

  a) Preu públic de recollida de residus (SL), bonificació del 2% de l'import a pagar en els obligats al pagament que siguin generadors mínims, petits mitjans i importants. 

  b) Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), bonificació del 2% de la quota municipal, en obligats tributaris que siguin persones físiques o jurídiques.

  c) Impost sobre béns immobles (IBI),bonificació del 2% de la quota municipal, únicament en obligats tributaris que siguin persones físiques.

  Gaudeixen d'aquesta bonificació totes les domiciliacions comunicades a l'Ajuntament fins un mes abans de la data d'inici de cobrament del padró. Si es comuniquen durant el període de cobrament del padró, es farà un únic càrrec en compte sense aplicar cap bonificació. 

Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019