Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat d'alta i/o baixa de l'Impost Sobre Activitats Econòmiques

Aquest tràmit permet sol·licitar un justificant que acrediti que un contribuent consta donat d'alta o de baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

Caldrà tenir en compte que l'Administració que emet el certificat varia en funció de la data en què el contribuent es va donar d'alta o de baixa de l'impost.

Els certificats tributaris s'expediran a instància de l'obligat tributari al qual faci referència el certificat, o bé a petició d'un òrgan administratiu o de qualsevol altra persona o entitat interessada que el requereixi, sempre que dita petició estigui prevista en una llei o compti amb el consentiment previ de l'obligat tributari.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar un certificat que acrediti que consteu donat d'alta o de baixa de l'IAE.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Altes i baixes d'activitat efectuades amb anterioritat a l'1 de juliol de 2003: caldrà presentar una instància, acompanyada de la documentació necessària, en qualsevol dels registres que trobarà a les Oficines d'Atenció Ciutadana o bé en el Institut Municipal d'Hisenda. En el cas d'acudir a les Oficines d'Atenció Ciutadana, recordeu que heu de concertar cita prèvia a qualsevol oficina d'atenció ciutadana accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

Altes i baixes d'activitat efectuades amb posterioritat a l'1 de juliol de 2003: caldrà presentar una instància normalitzada, acompanyada de la documentació necessària, en qualsevol Oficina de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que li correspongui segons el seu domicili fiscal.

També pot realitzar el tràmit de manera telemàtica en la Seu de l'Agencia Tributària, que trobarà en la direcció d'Internet www.agenciatributaria.es

I després...

  • L'Administració a qui correspongui emetre el certificat us el farà arribar, per correu postal, a la vostra adreça fiscal.

 

Qui ho pot demanar?

L'obligat tributari o persona que el representi degudament autoritzada.

Documentació

El model d'instància varia en funció de l'Administració que emet el certificat:

Si la sol·licitud prové del titular de l'activitat, caldrà adjuntar fotocòpia del DNI o passaport.

Si la sol·licitud es fa a través de representant caldrà adjuntar:

-Fotocòpia del DNI o passaport de la persona titular de l'activitat

-Fotocòpia del DNI o passaport de la persona representant

-Acreditació de la representació pels mitjans que recull l'article 32 de la Llei 30/1992

  • Document públic.
  • Document privat amb signatura legitimada.
  • Document privat de representació signada per representant i representat, on quedi constància de l'acceptació de la representació.
  • Per compareixença en l'Oficina Gestora.
  • Documents normalitzats aprovats per l'Administració Tributaria respectiva que serveixin per acreditar la representació. En aquest enllaç trobareu el model normalitzat per tramitar amb l'Institut Municipal d'Hisenda.

 

On es pot fer?
Dates

El termini per emetre el certificat és de 20 dies hàbils.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  14 / 01 / 2019