Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Pagament de l'impost de l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlua) com a conseqüència de la transmissió d'un bé immoble (pis, casa, plaça d'aparcament, local, traster,...). L'increment de valor del terreny es produeix des que es va adquirir la propietat fins que es transmet.

Cal saber que:

 • No cal efectuar l'autoliquidació si no s’ha produït un increment del valor del sòl de l’immoble en la transmissió efectuada. Consulteu les Preguntes Freqüents d'aquest mateix tràmit.
 • Si el bé immoble (pis, local o plaça d'aparcament) venut o adquirit per herència o donació, no disposa de referència cadastral ni de rebut d'IBI propis; o bé en els casos d'agrupacions, segregacions o altres modificacions que suposen una alteració cadastral de l'immoble caldrà efectuar una Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de la seva valoració.

Atenció

Hi ha determinats casos en què no s'està obligat al pagament de l'impost i altres en què no s'ha de pagar plusvàlua perquè es considera que no s'ha produït el fet imposable però, tant en uns com en els altres, caldrà comunicar el canvi de titular del bé immoble transmès segons el procediment que s'indica al tràmit Canvi de titularitat de l'impost sobre béns immobles.

Cal saber que en cas de transmissions corresponents a béns d'interès cultural o entitats sense finalitat de lucre, s'haurà de demanar l'exempció al pagament mitjançant una declaració de plusvàlua que es pot obtenir a través del formulari telemàtic d'aquest tràmit.

Recordeu que en el moment d'efectuar l'autoliquidació podeu aplicar la bonificació de l'impost. Consulteu abans els requisits necessaris accedint al tràmit 'Bonificacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys'.

Com tramitar

OAC
Institut Municipal Hisenda
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'estimació o l'autoliquidació de la plusvàlua en l'Institut Municipal d'Hisenda i efectuar el seu pagament en una entitat col·laboradora.

Posteriorment haureu de lliurar el comprovant del pagament efectuat i còpia de la documentació necessària.

En el cas de que es tracti d'una dació en pagament, consulteu el tràmit Exempcions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 • Per realitzar qualsevol tràmit presencial a l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, cal concertar cita prèvia. Accediu al tràmit Cita amb l'Institut Municipal d’Hisenda per triar dia i hora.

  Cal tenir en compte que en cada cita es podran realitzar un màxim de 4 plusvàlues.

 • Si es vol informació de la quota a pagar, cal conèixer les dates d'adquisició i transmissió i el número fix o identificador que apareix al rebut de l'IBI, si s'escau, a més de l'adreça de la finca.

  Si ja s'ha produït la transmissió i es vol obtenir l'autoliquidació per fer el pagament, caldrà aportar la relació de documents detallada al camp "Documentació" del tràmit.

 • Efectueu el pagament a les oficines de les entitats col·laboradores indicades a les instruccions de l'imprès.

 • Lliureu el comprovant del pagament de l'autoliquidació i una còpia simple de l'escriptura al Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda.

  Si preferiu estalviar-vos desplaçaments, podeu enviar-lo per correu postal, preferentment certificat a l'Institut Municipal d'Hisenda.

I després...

 • Un cop efectuada la liquidació de la plusvàlua, ja podrà inscriure el bé immoble en el Registre de la Propietat (article 15è Ordenança Fiscal 1.3).
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que aporti l'escriptura notarial (excepte els professionals de la gestió y les persones jurídiques).

 • El subjecte passiu en el cas de donacions i herències, és l'adquirent.
 • El subjecte passiu en el cas de compravendes i dacions en pagament és el venedor o transmissor.
 • En el cas de transmissions o constitucions de dret (excepte herències, llegats i donacions), si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament serà el comprador.
 • En el cas de transmissions o constitucions de dret (excepte herències, llegats i donacions), si el transmissor o venedor i l’adquirent o comprador són ambdues persones físiques no residents a Espanya, l'obligat al pagament serà el comprador.

 Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Documentació

En tots els casos, la persona que realitza la tramitació haurà de mostrar el seu document d'identificació.

Caldrà aportar:

 • Còpia simple de l'escriptura notarial de venda, acceptació d'herència o donació.

En cas que sigui una autoliquidació per herència i s’hagi demanat pròrroga, serà necessari facilitar el nom, cognoms i NIF de la persona que la va demanar.

En cas que es tracti d'hereu únic, i no existeixi cap interessat amb dret a legítima, ni tampoc Comissari o persona autoritzada per adjudicar l'herència, i no tingui escriptura notarial d’acceptació d’herència, caldrà aportar còpia de tots aquests documents:

 • Certificat de defunció.
 • Certificat d’últimes voluntats i testament al qual fa referència.
 • Document privat d’acceptació d’herència.
 • Escriptura de propietat, o certificat del registre de la propietat, dels béns transmesos, on consti la data d’adquisició per part del causant.

En el cas que l'autoliquidació la faci una persona degudament autoritzada (exclosos professionals de la gestió) caldrà aportar còpia dels seguents documents:

 • document que acrediti la identitat de la persona autoritzant.
 • document d'autorització degudament signat per la persona autoritzant.

Cal saber que els contractes i documents privats no tenen efectes davant l'Administració, excepte en aquests casos:

 • Que el document hagi estat presentat o inscrit en un registre públic.
 • Lliurament del document a un funcionari públic per raó del seu ofici.
 • Defunció de qualsevol dels signants del document o contracte, excepte si eren representants legals.
On es pot fer?
Dates

Per al pagament de la Plusvàlua, l'Ajuntament de Barcelona considera que:

 • el mes d'agost és hàbil

Transmissió entre vius: escriptura, acta judicial, acta d'expropiació, etc.

 • Termini de pagament: 30 dies hàbils a partir de la data del document públic.

Transmissió per defunció: les transmissions anteriors a 1 de gener de 2016 es regiran per l’ordenança vigent en la data de la defunció.

 • Termini de pagament:

-6 mesos des de la data de defunció, prorrogables a un any si durant aquests primers 6 mesos la persona interessada presenta una sol·licitud de pròrroga a qualsevol registre de l'Ajuntament.

-quan es tracti d’actes mortis causa i es promogui la divisió judicial de l’herència, s’interromprà aquest període de  6 mesos prorrogables fins 1 any de què es disposa per practicar l’autoliquidació, però caldrà que les persones que es considerin amb dret a l’herència presentin una declaració comunicant el procediment judicial. El termini es començarà a comptar de nou des del dia següent a aquell en el que sigui ferma la resolució que posi fi al procediment judicial.

Preu

  Tràmit gratuït. Quota a pagar.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  29 / 03 / 2019