Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoliquidaciķ de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Pagament de l'impost de l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlua) com a conseqüència de la transmissió d'un bé immoble (pis, casa, plaça d'aparcament, local, traster,...). L'increment de valor del terreny es produeix des que es va adquirir la propietat fins que es transmet.

Cal saber que:

 • No cal efectuar l'autoliquidació si no s’ha produït un increment del valor del sòl de l’immoble en la transmissió efectuada. Consulteu les Preguntes Freqüents d'aquest mateix tràmit.
 • Si el bé immoble (pis, local o plaça d'aparcament) venut o adquirit per herència o donació, no disposa de referència cadastral ni de rebut d'IBI propis; o bé en els casos d'agrupacions, segregacions o altres modificacions que suposen una alteració cadastral de l'immoble caldrà efectuar una Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de la seva valoració.

Atenciķ

Hi ha determinats casos en què no s'està obligat al pagament de l'impost i altres en què no s'ha de pagar plusvàlua perquè es considera que no s'ha produït el fet imposable però, tant en uns com en els altres, caldrà comunicar el canvi de titular del bé immoble transmès segons el procediment que s'indica al tràmit Canvi de titularitat de l'impost sobre béns immobles.

Cal saber que en cas de transmissions corresponents a béns d'interès cultural o entitats sense finalitat de lucre, s'haurà de demanar l'exempció al pagament mitjançant una declaració de plusvàlua que es pot obtenir a través del formulari telemàtic d'aquest tràmit.

Recordeu que en el moment d'efectuar l'autoliquidació podeu aplicar la bonificació de l'impost. Consulteu abans els requisits necessaris accedint al tràmit 'Bonificacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys'.

Com tramitar

Sense certificat digital
Quč podeu fer?

Podeu finalitzar el trāmit per internet: emplenar el formulari per generar l'autoliquidaciķ calculada de l'impost, pagar-la per internet i adjuntar-hi la documentaciķ necessāria.

Si ho preferiu, un cop emplenada i calculada l'autoliquidaciķ, podeu imprimir-la i continuar el trāmit de manera presencial o per correu postal.

Quč necessiteu saber?
Com es fa el trāmit?
 1. Seleccioneu una opció:

  • Estimació de plusvàlua: us permetrà saber l'import que hauríeu de pagar en el moment de tramitar l'impost.
  • Tramitació de la plusvàlua: us permetrà tramitar l'impost.

   

 2. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

 3. Feu el pagament de l'impost per internet.

  Si ho preferiu, podeu imprimir l'autoliquidació per fer el pagament a una entitat bancària i continuar el tràmit de manera presencial o per correu postal.

 4. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit. Aquesta opció només estarà disponible si feu el pagament de l'impost per internet.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  Si ho preferiu, després de fer el pagament per internet, podeu enviar la documentació per correu postal a l'Institut Municipal d'Hisenda.

I després...

Segons l'opciķ que trieu, haureu de continuar el trāmit d'alguna de les maneres següents:

 • Si pagueu per internet i adjunteu al formulari la documentaciķ necessāria, haureu finalitzat el trāmit.
 • Si pagueu per internet perō no adjunteu al formulari la documentaciķ necessāria, per finalitzar el trāmit, haureu d'enviar un justificant de pagament i la documentaciķ necessāria per correu postal a l' Institut Municipal d'Hisenda.
 • Si preferiu anar a pagar a una entitat bancāria, per finalitzar el trāmit haureu d'enviar el justificant de pagament i la documentaciķ necessāria pel trāmit per correu postal a l' Institut Municipal d'Hisenda.

Tingueu a mā
 • Referčncia cadastral
 • És un codi de 20 dígits que identifica el bé immoble. El trobareu al rebut de l'IBI o a l'escriptura. També el podeu consultar al web del cadastre (www.catastro.meh.es). Si no apareix aquesta referčncia o és incorrecte caldrā que us adreceu a una oficina d'atenciķ ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda

 • Identificador de l'immoble
 • Codi de 8 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut de l'IBI en període voluntari de pagament.

 • Dades de l'escriptura pública
 • Registre, finca, quota de participaciķ, quota de transmissiķ.

 • Annex d'arxius al formulari
 • En un moment de la tramitaciķ us demanarem que annexeu al formulari l'arxiu o fitxer de la documentaciķ necessāria pel trāmit. Heu de tenir preparat aquest arxiu en format digital guardat amb extensiķ JPG, GIF o PDF.

Qui ho pot demanar?
 • La persona obligada al pagament de l'impost de la plusvàlua.
 • Un representant.

Cal saber que:

 • En cas d'herències o donacions, és la persona que adquireix la propietat qui està obligada a fer el pagament de la plusvàlua.
 • En cas de compravenda, és la persona que ven la propietat qui està obligada a fer el pagament de la plusvàlua.
 • En cas de transmissions o constitucions de dret que no siguin herències, llegats i donacions, si el transmissor o venedor és una persona que no resideix a Espanya, és la persona que compra la propietat qui està obligada a fer el pagament de la plusvàlua. En aquest supòsit al formulari s'haurà de fer constar com domicili del transmissor l'adreça de l'immoble transmès.
 • En el cas de transmissions o constitucions de dret (excepte herències, llegats i donacions), si el transmissor o venedor i l’adquirent o comprador són ambdues persones físiques no residents a Espanya, l'obligat al pagament serà el comprador. En aquest supòsit al formulari s'haurà de fer constar com domicili del transmissor l'adreça de l'immoble transmès.
Documentaciķ

Per fer el pagament a una de les entitats bancàries col·laboradores, cal aportar aquesta documentació:

 • Els fulls d'autoliquidació.
 • Fotocòpia del DNI de la persona obligada al pagament de l'impost.


Per finalitzar el tràmit
, cal aportar aquesta documentació:

 • Justificant del pagament fet a una entitat bancària.
 • Còpia simple de l'escriptura notarial, on consti la transmissió de la propietat.

En el cas que es tracti d'hereu únic, i no existeixi cap interessat amb dret a legítima, ni tampoc Comissari o persona autoritzada per adjudicar l'herència, i no tingui escriptura notarial d’acceptació d’herència, caldrà aportar còpia de tots aquests documents:

 • Certificat de defunció
 • Certificat d’últimes voluntats i testament al qual fa referència
 • Document privat d’acceptació d’herència
 • Escriptura de propietat, o certificat del registre de la propietat, dels béns transmesos, on consti la data d’adquisició per part del causant.

Cal saber que els contractes i documents privats no tenen efectes davant l'Administració, excepte en aquests casos:

 • Que el document hagi estat presentat o inscrit en un registre públic.
 • Lliurament del document a un funcionari públic per raó del seu ofici.
 • Defunció de qualsevol dels signants del document o contracte, excepte si eren representants legals.


Recordeu que, si feu el pagament per internet, podeu adjuntar al formulari els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

Dates

Per al pagament de la Plusvàlua, l'Ajuntament de Barcelona considera que:

 • el mes d'agost és hàbil.

Transmissió entre vius: escriptura, acta judicial, acta d'expropiació, etc.

 • Termini de pagament: 30 dies hàbils a partir de la data del document públic.

Transmissió per defunció: les transmissions anteriors a 1 de gener de 2016 es regiran per l’ordenança vigent en la data de la defunció.

 • Termini de pagament:

-6 mesos des de la data de defunció, prorrogables a un any si durant aquests primers 6 mesos la persona interessada presenta una sol·licitud de pròrroga a qualsevol registre de l'Ajuntament.

-quan es tracti d’actes mortis causa i es promogui la divisió judicial de l’herència, s’interromprà aquest període de  6 mesos prorrogables fins 1 any de què es disposa per practicar l’autoliquidació, però caldrà que les persones que es considerin amb dret a l’herència presentin una declaració comunicant el procediment judicial. El termini es començarà a comptar de nou des del dia següent a aquell en el que sigui ferma la resolució que posi fi al procediment judicial.

Preu

  Tràmit gratuït. Quota a pagar.

Organisme responsable
Trāmits relacionats
Darrera actualitzaciķ  23 / 03 / 2019