Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Pagament de l'impost de l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlua) com a conseqüència de la transmissió d'un bé immoble (pis, casa, plaça d'aparcament, local, traster,...). L'increment de valor del terreny es produeix des que es va adquirir la propietat fins que es transmet.

Cal saber que:

  • No cal efectuar l'autoliquidació si no s’ha produït un increment del valor del sòl de l’immoble en la transmissió efectuada. Consulteu les Preguntes Freqüents d'aquest mateix tràmit.
  • Si el bé immoble (pis, local o plaça d'aparcament) venut o adquirit per herència o donació, no disposa de referència cadastral ni de rebut d'IBI propis; o bé en els casos d'agrupacions, segregacions o altres modificacions que suposen una alteració cadastral de l'immoble caldrà efectuar una Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de la seva valoració.

Atenció

Hi ha determinats casos en què no s'està obligat al pagament de l'impost i altres en què no s'ha de pagar plusvàlua perquè es considera que no s'ha produït el fet imposable però, tant en uns com en els altres, caldrà comunicar el canvi de titular del bé immoble transmès segons el procediment que s'indica al tràmit Canvi de titularitat de l'impost sobre béns immobles.

Cal saber que en cas de transmissions corresponents a béns d'interès cultural o entitats sense finalitat de lucre, s'haurà de demanar l'exempció al pagament mitjançant una declaració de plusvàlua que es pot obtenir a través del formulari telemàtic d'aquest tràmit.

Recordeu que en el moment d'efectuar l'autoliquidació podeu aplicar la bonificació de l'impost. Consulteu abans els requisits necessaris accedint al tràmit 'Bonificacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys'.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'estimació o l'autoliquidació de la plusvàlua en l'Institut Municipal d'Hisenda i efectuar el seu pagament en una entitat col·laboradora.

Posteriorment haureu de lliurar el comprovant del pagament efectuat i còpia de la documentació necessària.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

1. Anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà o a l'Institut Municipal d'Hisenda.Abans d'anar-hi, caldrà que sol·liciteu cita prèvia trucant al teléfon 010(*) o al 807 117 700(**), si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.

2. Demanar l'imprès d'autoliquidació, facilitant les dades.

Si es vol informació de la quota a pagar cal conèixer les dates d'adquisició i transmissió i el número fix o identificador que apareix al rebut de l'IBI, si s'escau, a més de l'adreça de la finca.

Si ja s'ha produït la transmissió i es vol el document d'autoliquidació per fer el pagament cal la documentació següent:

En cas de compravenda, donació o constitució o transmissió d'un dret real: Còpia simple de l'escriptura on consta la transmissió de la propietat o l'esmentada operació.

En cas d'herència o llegat: Còpia simple de l'escriptura d'acceptació adjudicació d'herència.

3. Fer el pagament a les oficines de les entitats col.laboradores indicades a les instruccions de l'imprès adjuntant fotocòpia del DNI del signant de l'autoliquidació.

4. En els casos d'autoliquidacions fetes per telèfon o Internet és obligatori enviar per correu la còpia simple de l'escriptura objecte de la transmissió amb l'exemplar núm. 3. "Ajuntament", o bé lliurar-ho tot a l'Institut Municipal d'Hisenda. Per a les autoliquidacions fetes a l'Institut Municipal d'Hisenda i a les Oficines d'Atenció al Ciutadà dels districtes no caldrà adjuntar la còpia simple de l'escriptura un cop s'hagi fet el pagament.

Recordeu que segons l'article 15è de l'Ordenança Fiscal 1.3 (Plusvàlua) s'haurà de liquidar la plusvàlua com a pas previ a la inscripció en el Registre de la Propietat.

I després...

  • Un cop efectuada la liquidació de la plusvàlua, ja podrà inscriure el bé immoble en el Registre de la Propietat (article 15è Ordenança Fiscal 1.3).
Qui ho pot demanar?

La persona obligada al pagament de l'impost de la plusvàlua o el seu representant.

El subjecte passiu en el cas de donacions i herències, és l'adquirent.

El subjecte passiu en el cas de compravendes i dacions en pagament és el venedor o transmissor.

En el cas de transmissions o constitucions de dret (excepte herències, legats i donacions), si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament serà el comprador. En aquest supòsit al formulari s'haurà de fer constar com domicili del transmissor l'adreça de l'immoble transmès.

Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran d'utilitzar els mitjans telemàtics, a través del web de l'Institut Municipal d'Hisenda (www.bcn.cat/hisenda) o del Portal de tràmits de l'Ajuntament.

Documentació

Caldrà portar còpia simple de l'escriptura de venda, acceptació d'herència o donació.

On es pot fer?
Dates

Per al pagament de la Plusvàlua, l'Ajuntament de Barcelona considera que:

  • el mes d'agost és hàbil.

Transmissió entre vius: escriptura, acta judicial, acta d'expropiació, etc.

  • Termini de pagament: 30 dies hàbils a partir de la data del document públic.

Transmissió per defunció: les transmissions anteriors a 1 de gener de 2016 es regiran per l’ordenança vigent en la data de la defunció.

  • Termini de pagament:

-6 mesos des de la data de defunció, prorrogables a un any si durant aquests primers 6 mesos la persona interessada presenta una sol·licitud de pròrroga a qualsevol registre de l'Ajuntament.

-quan es tracti d’actes mortis causa i es promogui la divisió judicial de l’herència, s’interromprà aquest període de  6 mesos prorrogables fins 1 any de què es disposa per practicar l’autoliquidació, però caldrà que les persones que es considerin amb dret a l’herència presentin una declaració comunicant el procediment judicial. El termini es començarà a comptar de nou des del dia següent a aquell en el que sigui ferma la resolució que posi fi al procediment judicial.

Preu

    Tràmit gratuït. Quota a pagar.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  23 / 03 / 2019