Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat de pagament de tributs, multes i preus públics

El tràmit permet obtenir un document que emet l'Ajuntament per acreditar que s'ha efectuat el pagament d'un tribut, d'un preu públic o d'una multa.

Atenció

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podeu fer íntegrament aquest tràmit per internet, a través de la Carpeta del Professional si prèviament demaneu la representació del vostre client.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu obtenir un certificat de pagament de tributs, multes i preus públics.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà o a l'Institut Municipal d'Hisenda i demanar el certificat amb la documentació necessària.

I després...

  • Un cop realitzades les comprovacions, us lliuraran el certificat corresponent al moment.
Qui ho pot demanar?

Telefònicament: Persona física interessada.

Presencialment: L'interessat mateix o una altra persona degudament autoritzada.

Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran d'utilitzar els mitjans telemàtics, a través del web de l'Institut Municipal d'Hisenda www.bcn.cat/hisenda o del Portal de tràmits de l'Ajuntament.

Documentació

NIF del titular

Si la persona que fa el tràmit no és el titular de l'objecte (vehicle, bé immoble, activitat econòmica, etc.) o no pot demostrar un interés legítim haurà de portar una autorització degudament complimentada i fotocòpia del DNI/NIF de la persona que l'autoritza.

En el cas de persona jurídica cal posar el segell de l'empresa a l'autorització o acompanyar fotocòpia de l'escriptura on consti l'administrador o apoderat que autoritza i, si s'escau, els poders. En ambdós casos és obligatori aportar fotocòpia del NIF de l'empresa.

On es pot fer?
Dates

Es pot demanar el certificat de pagament quan el rebut consta pagat a les bases de dades municipals.

  • Els certificats de rebuts pagats per finestreta en una entitat bancària estaran disponibles de manera immediata.
  • Els certificats de rebuts pagats amb càrrec a compte bancari estaran disponibles de manera immediata.
  • Els certificats de rebuts pagats mitjançant targeta bancària a través del quiosc de tràmits i serveis o de manera telemàtica a través del Portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona estaran disponibles de manera immediata.
  • Els certificats de rebuts pagats mitjançant targeta bancària a través del 010, Telèfon d'Informació i Tramitació estaran disponibles a partir de 90 dies des de la data de pagament.
  • Els certificats de rebuts pagats mitjançant domiciliació bancària estaran disponibles a partir de 60 dies des de la data de pagament.
Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  11 / 01 / 2019