Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Notificaciˇ de deute amb l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet obtenir un document on consten els tributs i multes que no s'han pagat durant el període voluntari.

El deute inclou l'import principal més els interessos, el recàrrec i les costes de procediment.

Si es tenen deutes pendents en període de pagament voluntari, també es faran arribar, però en una altra notificació.

Cal saber que, les obligacions tributàries pendents es transmeten als hereus, considerant-se com a tal els impostos, les taxes i les contribucions especials. En cap cas s’hereten els deutes per  sancions.

Com tramitar

OAC
Institut Municipal Hisenda
QuŔ podeu fer?

Podeu demanar un document on constin els tributs i multes municipals que no s'han pagat durant el perÝode voluntari.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació presencial en l'Institut Municipal d'Hisenda (IMH) cal demanar cita prèvia. Accediu al tràmit  Cita amb l'Institut Municipal d’Hisenda per triar dia i hora.

El dia de la cita, adreceu-vos a l'IMH amb la documentació necessària i demaneu el deute pendent.

I desprÚs...

  • Rebreu al moment la notificació del deute pendent.
Qui ho pot demanar?

La persona titular del deute per sí mateixa o mitjançant persona que la representi degudament autoritzada.

Els hereus, en el cas de titulars difunts.

Els representants legals (pares o tutors), en el cas de menors d'edat.

Cal tenir en compte que els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Documentaciˇ

Si sou la persona titular del deute no cal aportar còpia de cap documentació (únicament haureu de mostrar la documentació original que acrediti la vostra identitat).

Si actueu en nom de la persona titular del deute caldrà mostrar el document original que acrediti la identitat de la persona representant i aportar addicionalment:

  1. Fotocòpia del document que acrediti la identitat de la persona titular del deute.
  2. Autorització degudament signada per la persona titular del deute.

Si actueu en nom de la persona titular del deute i aquest és un menor d'edat caldrà aportar:

  1. Fotocòpia del llibre de família o del document original que acrediti la representació legal del menor.
  2. Document original que acrediti la identitat de la persona que representa al menor.

Si voleu demanar el deute de titulars difunts caldrà aportar documentació per acreditar l'interès legítim de la persona sol·licitant:

  1. Fotocòpia del certificat de defunció i acceptació d'herència o fotocòpia del certificat de defunció, testament i certificat d'últimes voluntats.
  2. Document original que acrediti la identitat de la persona sol·licitant.
On es pot fer?
Dates

El termini de pagament serà el que indiqui la notificació rebuda.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  27 / 03 / 2019