Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència per a activitat publicitària

Permís previ que cal demanar a l'Ajuntament per fer qualsevol tipus d'obra, activitat o instal·lació d'identificació o publicitària, com ara:

 • Gran rètol lluminós identificatiu o publicitari en coronament o terrat
 • Instal·lació de tanca/cartellera publicitària
 • Lona publicitària
 • Pancarta
 • Objecte o figura corpòria
 • Altres instal·lacions publicitàries

La tramitació de la llicència pot variar en funció del tipus de publicitat que es vol fer i l'emplaçament on es desenvoluparà.

Per instal·lar estructures publicitàries temporals al carrer caldrà demanar també el permís d'ocupació de via pública.

En els casos següents, no cal demanar la llicència d'activitat publicitària:

 • Per instal·lar cartells que indiquin la venda o lloguer d'un immoble de nova construcció, col·locats en aquest durant un any a comptar des de la data d'acabament de les obres.
 • Per instal·lar cartells que indiquin la venda o lloguer d'un pis, col·locats en aquest durant un màxim d'un any.
 • Per instal·lar rètols identificatius d'establiments comercials a planta baixa. En aquest cas, només haureu de demanar un permís d'obres mitjançant el tràmit Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per generar el full de sol·licitud de la llicència o el de la seva renovació i la taxa per serveis urbanístics i imprimir-ho tot per continuar el tràmit de manera presencial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu escollir entre les opcions:

Sol·licitud de llicència: podeu fer la consulta i impressió de la documentació necessària que caldrà aportar. També podreu obtenir l'autoliquidació de la taxa i la instància corresponent.

Sol·licitud de renovació: podeu obtenir l'autoliquidació de la taxa i la instància per sol·licitar una renovació de la llicència.

En ambdós casos, empleneu el formulari, confirmeu-ne les dades i imprimiu el document resultant.

I després...

 • Feu el pagament de la taxa per serveis urbanístics a qualsevol entitat bancària col·laboradora.
 • Presenteu el full de sol·licitud de la llicència o el de la seva renovació, el justificant de pagament de la taxa i la resta de documentació necessària a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • L'Ajuntament us comunicarà el resultat de la sol·licitud per correu postal.
 • Un cop concedida la llicència, caldrà que la persona interessada faci constar el número d'expedient i l'any d'atorgament a la instal·lació autoritzada o col·loqui la llicència en un lloc visible.
Tingueu a mà
 • NIF de la persona física o jurídica que sol·licita o va sol·licitar la llicència
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica interessada.

Documentació

La documentació varia en funció de la instal·lació que es vol efectuar.

En el moment d'accedir a la tramitació podreu imprimir un full informatiu on consta relacionada tota la documentació que haureu d'aportar en cada cas.

Dates
 • Termini de vigència de la llicència: 1 any a comptar des de la data d'atorgament.
 • Termini per demanar la renovació de la llicència: abans que caduqui la data de vigència de la llicència.
 • Termini de vigència de la renovació: 1 any a comptar des de la data d'atorgament.
Preu

  En el moment de demanar la llicència caldrà pagar:

  Taxa per serveis urbanístics:

  • Construcció de cartelleres. Per cada mòdul de 3x4: 200,48 euros.
  • Per la instal·lació de rètols al coronament, la coberta o la mitgera d'un edifici: 1063,11 euros.
  • Per la legalització de col·locació de cartells publicitaris visibles des de la via pública sense llicència, segons el procediment que s'escaigui, en compliment d'una ordre de l'Administració, la taxa a satisfer serà igual a la que correspondria per la tramitació de la llicència inicial.

  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 3,35% del cost de l'obra. Únicament en el cas que calgui efectuar obres per a la seva instal·lació. El pagament s'efectua en el moment de demanar el permís d'obres corresponent.

   En el moment de demanar la renovació d'una llicència caldrà pagar:

  Taxa per serveis urbanístics:

  • La taxa per la renovació de les llicències de col·locació de cartells publicitaris visibles des de la via pública serà del 50% de l'import que correspondria en cas de petició de nova llicència.

  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 3,35% del cost de l'obra. Únicament en el cas que es modifiqui o reformi la instal·lació. El pagament s'efectua en el moment de demanar el permís d'obres corresponent.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  21 / 11 / 2018