Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions a les entitats dedicades a l'Ómbit de la JustÝcia Global i la Cooperaciˇ Internacional

Concurs públic per a la concessió de subvencions, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a les entitats dedicades a l'àmbit de la justícia global i la cooperació Internacional en el marc del Programa de Cooperació per a la Justícia Global, Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques i Programa d’Educació per a la Justícia Global, per a projectes que s’iniciïn l’any 2017.

La finalitat d’aquestes subvencions és la d'aportar els recursos necessaris per al compliment dels objectius estratègics fixats al Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau.

Per a tots els programes es diferencien dues tipologies de projectes: projectes anuals (fins a 12 mesos de durada) i projectes pluriennals (a partir de 12 fins a 24 mesos de durada). Les anualitats no han de correspondre necessàriament a anys naturals.

Les modalitats objecte de la subvenció dins de cada programa són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria:

A. Programa de Cooperació per a la Justícia Global

A1. Projectes de cooperació per a la justícia global que incideixin positivament en els objectius estratègics i objectius específics que estableix el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau (projectes anuals i pluriennals).

A2. Projectes de cooperació per a la justícia global que promoguin els drets fonamentals del col·lectiu LGTB (projectes anuals).

A3. Projectes de cooperació per a la justícia global que reforcin capacitats productives amb un enfocament especial de gènere (projectes anuals).

A4. Intervencions en crisis de llarga durada (projectes pluriennals).

A5. Intervencions en contextos d’emergència i postemergència (projectes anuals).

 

B. Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques

B1. Projectes de cooperació per a la justícia global a ciutats específiques que incideixin positivament en els objectius estratègics i objectius específics que estableix el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau (projectes anuals i pluriennals).

 

C. Programa d’Educació per a la Justícia Global

C1. Projectes d'educació per a la justícia global que incideixin  positivament en els objectius estratègics i objectius específics que estableix el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau (projectes anuals i pluriennals).

C2. Projectes d’aprenentatge i servei presentats entre una ONG i un o més centres educatius (primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, universitats i educació en el lleure.

C3. Projectes adreçats a promoure la coherència de polítiques públiques per al desenvolupament i la responsabilitat exterior (projectes anuals).

C4. Projectes d'educació per a la justícia global que incideixin en la sensibilització i en la conscienciació en la temàtica del refugi i asil, els fluxos migratoris, els desplaçaments forçats i les causes que els originen (projectes anuals).

Per a més informació podeu consultar les bases generals i la convocatòria.

Com tramitar

Internet
Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció ; presentar modificacions de projectes, justificacions de projectes i altres comunicacions relatives al projecte o a l’entitat, de la convocatòria actual o d’anteriors, a partir de 2016 i presentar-ho al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat  Documentació d’aquest tràmit.

 1. Selecccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.  

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà adjuntar,

  • Documentació que complementi una sol·licitud de l’any actual, ja presentada per registre telemàtic.
  • Documentació justificativa de la subvenció atorgada en convocatòries anteriors, a partir de 2016
  • Modificacions de projectes de convocatòries anteriors, a partir de 2016
  • Altres comunicacions relatives al projecte o a l’entitat de convocatòries anteriors, a partir de 2016.
 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador i seguir les instruccions que s'hi detallen.
 • Podeu accedir a la vostra carpeta d'empresa per consultar la sol•licitud que heu presentat i accedir als documents que heu adjuntat.
 • Un cop feta la revisió administrativa de les sol·licituds, l’Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona  la relació de les sol·licituds no admeses a tràmit i que, per tant, no passaran a valorar-se tècnicament.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol•licituds registrades. Aquest mateix termini servirà per a presentar al•legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al•legacions es dictarà la resolució definitiva.
Qui ho pot demanar?

Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris de les subvencions:

Els grups de recerca vinculats a la universitat i les persones jurídiques sense afany de lucre dedicades a l’àmbit de la Justícia Global i la Cooperació Internacional, legalment constituïdes:

 • Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, i gaudeixin d'una significativa presència a la ciutat.
 • Que, d'acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius i finalitats coincidents amb l'objecte i finalitats d'aquestes subvencions i als quals es presentin.
 • Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament, excepte en aquells casos en què encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.
 • Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions, i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.
 • Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

En el supòsit que es tracti d'una agrupació de persones jurídiques, públiques o privades, s'hauran de complir i acreditar les condicions següents:

 • Les entitats sòcies hauran de participar en la definició i execució del projecte de manera conjunta. En conseqüència, totes les entitats sòcies tindran la condició de beneficiàries. L'agrupació, però, haurà de designar una organització principal que actuarà com a representant únic davant l'Ajuntament.
 • Els compromisos d'execució assumits per cadascuna de les entitats sòcies, així com l'import de la subvenció a aplicar per a cadascuna de les entitats sòcies, s'hauran de fer constar expressament allà on s'indiqui a cada convocatòria.
 • L'organització designada com a representant de l'agrupació serà plenament responsable del projecte davant l'Ajuntament respecte al compliment de les obligacions establertes en les Bases, sense perjudici de la responsabilitat de les altres entitats sòcies de l'agrupació, tot sent-li d'aplicació els requisits previstos al punt 1 de la Base quarta. La resta d'entitats sòcies hauran d'acreditar únicament el compliment dels requisits establerts als punts 1.1, 1.4, 1.5 i 1.6 del punt 1 de la Base quarta.
 • Si el projecte presentat rep finançament d'altres administracions públiques o està previst sol·licitar-lo o pendent de resolució, l'agrupació d'entitats haurà de ser sempre la mateixa, a totes les convocatòries, i disposar de la mateixa estructura i de la mateixa organització principal que actua com a representant.
 • En cap cas podran formar part de l'agrupació les entitats que hagin rebut altres subvencions per a l'execució del mateix projecte i no ho facin constar expressament a la sol·licitud.
 • Per als projectes del Programa de Cooperació per a la justícia global a àrees específiques, s'afegeix el requisit que tinguin experiència de treball prèvia a aquestes zones o ciutats establertes a la convocatòria on es desenvoluparà el projecte.
Documentaciˇ

Per fer la sol·licitud caldrà presentar els següents documents, degudament emplenats, en funció de la modalitat a la que voleu concórrer.

Per a totes les modalitats:

Formularis de sol·licitud:

Per emplenar el formulari del projecte podeu consultar la guia d’instruccions.

Annexos econòmics:

Matriu de planificació A1, A2,A3,A4, A5, B1

 

A més, caldrà presentar la següent documentació:

Acord signat entre l’entitat sol•licitant i la contrapart per a la presentació del projecte a aquesta convocatòria on s’especifiquin les aportacions al pressupost de cadascuna de les parts (només per a les modalitats dels programes A i B).

Documentació acreditativa de la implicació, coordinació i/o aval de les autoritats locals pertinents en relació amb el projecte presentat (només per a la modalitat B1),

Acord signat entre les entitats agrupades amb indicació de la participació i aportació de cada part de l’agrupació per a l’execució del projecte proposat i l’import de la subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats sòcies. S’haurà de fer menció explícita del grau de complementarietat entre les organitzacions per a la constitució de l’agrupació (només si es presenta el projecte en agrupació).

Un cop publicat al BOPB l’anunci de la resolució d’atorgament provisional, les entitats interessades hauran de presentar en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació, la documentació acreditativa de la seva condició de beneficiàries de la subvenció i/o reformulacions de projectes, en els casos que els imports atorgats provisionalment siguin inferiors als sol·licitats, i només per a aquelles subvencions que l’Ajuntament consideri i en què l’anunci expressament així ho indiqui.

Dates

Any 2017:

 • Data de publicació al BOPB de la convocatòria: 23 de febrer 2017.
 • Presentació de sol·licituds: de l'1 al 21 de març, ambdós inclosos.
 • Resolució d'atorgament i denegació provisional: pendent publicació al BOPB.
 • Resolució d'atorgament i denegació definitiu: pendent publicació al BOPB.
Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
TrÓmits relacionats