Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions a les entitats dedicades a l'Ómbit de la JustÝcia Global i la Cooperaciˇ Internacional 2019

La finalitat d'aquestes subvencions és la d'aportar els recursos necessaris per al compliment dels objectius estratègics fixats al Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global de Barcelona 2018-2021

Per a tots els programes es diferencien dues tipologies de projectes: projectes anuals (fins a 12 mesos de durada) i projectes pluriennals (a partir de 12 fins a 24 mesos de durada). Les anualitats no han de correspondre necessàriament a anys naturals. Tots els projectes han de començar l’any 2019.

Les modalitats objecte de la subvenció dins de cada programa són les següents:

A. Programa de Cooperació per a la Justícia Global

A1. Projectes de cooperació per a la justícia global alineats amb els objectius del Pla Director (projectes anuals i pluriennals).

A2. Projectes de cooperació que promoguin l’assistència i protecció en frontera i el dret a migrar (projectes anuals).

A3. Projectes de cooperació que promoguin la justícia de gènere (projectes anuals).

A4. Projectes de cooperació per a la justícia global que promoguin l’acompanyament internacional i la protecció de defensors/es de drets humans (projectes anuals).

A5. Intervencions en crisis de llarga durada (projectes pluriennals).

B. Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques

B1. Projectes de cooperació per a la justícia global a ciutats específiques alineats amb els objectius del Pla Director (projectes anuals i pluriennals).

C. Programa d’Educació per a la Justícia Global.

C1. Projectes d'educació per a la justícia global alineats amb els objectius del Pla Director (projectes anuals i pluriennals).

C2. Projectes d’aprenentatge servei presentats entre una ONG i un o més centres educatius (Educació formal i no formal).

C3. Projectes adreçats a promoure la coherència de polítiques públiques envers la justícia global (projectes pluriennals).

C4. Projectes d'educació per a la justícia global que promoguin el dret a migrar, a desplaçar-se i al refugi (projectes anuals).

Per a més informació podeu consultar les bases reguladores i la convocatòria.

Com tramitar

Internet
Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció; presentar modificacions de projectes, justificacions de projectes i altres comunicacions relatives al projecte o a l’entitat, de la convocatòria actual o d’anteriors (a partir de 2016) i presentar-ho al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat  Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.  

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà adjuntar,

  • Documentació que complementi una sol·licitud de l’any actual, ja presentada per registre telemàtic.
  • Documentació justificativa de la subvenció atorgada en convocatòries anteriors.
  • Modificacions de projectes de convocatòries anteriors.
  • Altres comunicacions relatives al projecte o a l’entitat de convocatòries anteriors.
 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador i seguir les instruccions que s'hi detallen.
 • Podeu accedir a la vostra carpeta d'empresa per consultar la sol•licitud que heu presentat i accedir als documents que heu adjuntat.
 • Un cop feta la revisió administrativa de les sol·licituds, l’Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona  la relació de les sol·licituds  admeses i no admeses a tràmit. Només passaran a valorar-se tècnicament les sol·licituds admeses.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol•licituds registrades. Aquest mateix termini servirà per a presentar al•legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al•legacions es dictarà la resolució definitiva.
Qui ho pot demanar?

Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris de les subvencions:

Els grups de recerca vinculats a la universitat i les persones jurídiques sense afany de lucre dedicades a l’àmbit de la Justícia Global i la Cooperació Internacional, legalment constituïdes, que compleixin amb els requisits exigits al punt 4 de les Bases reguladores.

En el supòsit que es tracti d'una agrupació de persones jurídiques, públiques o privades, s'hauran de complir i acreditar les condicions exposades al punt 4 de les Bases reguladores.

Documentaciˇ

Per fer la sol·licitud de la convocatòria 2019 caldrà presentar els següents documents, degudament emplenats, en funció de la modalitat a la qual voleu concórrer.

Per a totes les modalitats:

Formularis de sol·licitud:

Per emplenar el formulari del projecte podeu consultar les guies d’instruccions.

Annexos econòmics:

Matriu de planificació A1, A2, A3, A4, A5, B1

A més, caldrà presentar la següent documentació:

 • Acord signat entre l’entitat sol•licitant i la contrapart per a la presentació del projecte a aquesta convocatòria on s’especifiquin les aportacions al pressupost de cadascuna de les parts (només per a les modalitats dels programes A i B).
 • Documentació acreditativa de la implicació, coordinació i/o aval de les autoritats locals pertinents en relació amb el projecte presentat (només per a la modalitat B1).
 • Acord signat entre l’entitat sol·licitant i el/s centres/s educatius en relació amb el projecte presentat (només per a la modalitat C2).
 • Acord signat entre les entitats agrupades amb indicació de la participació i aportació de cada part de l’agrupació per a l’execució del projecte proposat i l’import de la subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats sòcies. S’haurà de fer menció explícita del grau de complementarietat entre les organitzacions per a la constitució de l’agrupació (només si es presenta el projecte en agrupació).

Per presentar la justificació de despesa caldrà presentar els següents documents (*):

 • Informes de seguiment (només projectes pluriennals) i informes finals.
 • Memòria econòmica d'ingressos i despeses que ha d'incloure el compte justificatiu final.
 • L'informe d'auditor, quan escaigui, s'haurà de presentar juntament amb l'informe final, tant si es tracta d'un projecte anual com pluriennal.
 • Quan escaigui, caldrà presentar les factures acreditatives de la despesa.

(*) Els documents que cal presentar poden variar en funció de la convocatòria. Per a més informació consulteu el web de Cooperació Internacional.

Dates

Any 2019:

 • Publicació de les Bases al BOPB: 24 de gener de 2019.
 • Publicació de la Convocatòria al BOPB: 24 de gener de 2019.
 • Presentació de sol·licituds: del 4 al 22 de febrer, ambdós inclosos.
 • Publicació de la resolució d'admissió i no admissió de sol·licituds al BOPB: 10 d'abril de 2019.
Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  10 / 04 / 2019