Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona: Si tens un pis buit, tu tens la clau

La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona es crea amb la unificació de la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge. Gestionada pel Consorci d’Habitatge de Barcelona a través de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge, ofereix serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters, i té com a objectiu incrementar el nombre d'habitatges de lloguer a preus assequibles i facilitar-hi l'accés a unitats de convivència i a joves d'entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits d'accés a la borsa.

Per a les persones propietàries els avantatges i subvencions són les següents:

 • Subvenció per a la inclusió d’habitatges a la Borsa d'habitatges de lloguer.
 • Subvenció per a la rehabilitació de l'habitatge, prèvia valoració tècnica de l'habitatge i amb la condició que la durada del contracte sigui de 5 anys.
 • Subvenció de la quota líquida de l'IBI.
 • Assegurança multirisc de la llar durant la vigència del contracte.
 • Seguiment de les obligacions contractuals, principalment en cas d'impagaments.
 • Cobertura universal per impagament de lloguers, fins a 6 mensualitats, durant la vigència del contracte.
 • Assegurança de cobertura de la defensa jurídica en cas d'impagaments.
 • Assessorament tècnic i jurídic gratuït.
 • Assessorament en la tramitació de la cèdula d'habitabilitat o del certificat d'eficiència energètica (taxes excloses, en ambdós casos), condicionat a la formalització del contracte de lloguer amb la mediació de la Borsa.
 • Redacció del contracte i mediació en la contractació.
 • Redacció de l'acord de resolució del contracte en cas de sol·licitar-lo.

Per a les persones sol·licitants els avantatges i subvencions són les següents:

 • Preu de lloguer inferior al preu del mercat.
 • Cerca de l'habitatge apropiat.
 • Elaboració i signatura del contracte.
 • No hi ha despeses de contractació (excepte si hi ha Administrador).
 • Assessorament jurídic durant tot el procés, sense cost per al sol·licitant. Assessorament envers a rendes de lloguer en relació a la seva viabilitat econòmica i prestacions socials.
 • Seguiment del compliment de les obligacions contractuals i mediació de conflictes.
 • Elaboració de l'acord de resolució del contracte, en el seu cas.

Prestacions finançades per l'Ajuntament de Barcelona:

 • L' import de la fiança de la contractació.
 • L' import del primer mes de lloguer.
 • L' import dels honoraris de l'Administrador, de ser-ne el cas.
 • Els ajuts urgents al pagament del lloguer, màxim tres mensualitats.

Podran sol·licitar aquestes prestacions persones o grups de convivència que siguin ateses pels serveis socials, siguin sol·licitants d’habitatges de la Borsa de Mediació, i tinguin:  

 • Pronòstic d’inserció social favorable (informe social)
 • Ingressos màxims de 2,35 vegades IRSC.
 • Empadronats a Barcelona, amb residència legal.
 • Viabilitat econòmica per assumir el lloguer.

Atenciˇ

Per a més informació sobre la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona accediu al següent enllaç.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de l'habitatge de Barcelona, preferentment amb cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

I desprÚs...

 • Per a qualsevol consulta o queixa, els propietaris i llogaters d'un habitatge contractat amb la mediació de la borsa poden presentar una instància o escrit a qualsevol Oficina de l'Habitatge o adreçar un correu electrònic a: borsahabitatgeslloguer@bcn.cat
Qui ho pot demanar?

Les persones interessades en formar part de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona han de reunir una sèrie de condicions específiques:

Les persones propietàries d'habitatges han de:

 • Posseir un habitatge desocupat ubicat a la ciutat de Barcelona.
 • Disposar de Cèdula d'Habitabilitat o estar en condicions d'obtenir-la.
 • Destinar l'habitatge a lloguer a través de la Borsa.
 • Disposar del Certificat d'Eficiència Energètica o estar en condicions d'obtenir-lo.

Les persones llogateres han de:

 • Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial.
 • Estar empadronades a la ciutat de Barcelona.
 • Tenir capacitat econòmica per pagar el lloguer.
Documentaciˇ

Documentació a presentar pel propietari:

Per a incloure el seu habitatge a la Borsa:

Per sol·licitar subvenció per a la inclusió a la Borsa:

Accediu al tràmit Subvenció per a la inclusió d'habitatges al programa de la Borsa d'habitatges de lloguer de Barcelona.

Per sol·licitar subvenció IBI - Impost de Béns Immobles:

Per sol·licitar subvenció per obres de rehabilitació:

Subjecte a la publicació de la convocatòria per part del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i dels requisits i terminis per a l'obtenció.

 

Documentació a presentar pel llogater:

Documentació bàsica del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar/convivència:

 • Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona.
 • Documentació acreditativa de la necessitat d'habitatge (demanda o sentència, contracte de lloguer actual, informe tècnics i/o socials, etc.).
 • Fotocòpia del DNI / NIE o Passaport de totes les persones que vagin a viure al pis.
 • Fotocòpia del contracte de treball, i 3 últimes nòmines de tots els treballadors. En cas de contractes de duració determinada, certificat acreditatiu de continuïtat de l'empresa.
 • Certificat de Vida Laboral de tots els que hagin treballat a l'Estat Espanyol.

Documentació específica segons les circumstàncies personals, segons sigui el cas:

 • Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement, si hi ha menors d'edat i no tenen DNI o NIE.  
 • Declaració responsable d'ingressos complementaris a l'activitat laboral.
 • Declaració de la renda (si està obligat) o certificat d'imputacions (si no està obligat a fer declaració de la renda).
 • Certificats de pensions.
On es pot fer?
Preu

  Subvenció per a la inclusió de l'habitatge a la Borsa: 1.500€ si l’habitatge és buit, i 6.000€ per liquidació de deute en casos d’habitatges en procés judicial.

  Subvenció quota líquida de l'IBI: 50% import de l'IBI mentre l'habitatge es mantingui dins la Borsa de Lloguer social de Barcelona.

  Subvenció per a la rehabilitació de l'habitatge: 100% de l'import de les obres de rehabilitació, fins a un màxim de 20.000€.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  03 / 04 / 2019