Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

XXXIII Ediciˇ Premi 8 de Marš - Maria AurŔlia Capmany 2019, sota el crit de ''pa i roses''

Premi convocat per l'Ajuntament de Barcelona adreçat a promoure iniciatives que contribueixin a donar suport als projectes que contribueixin a la prevenció, la denúncia i l'afrontament de les situacions de discriminació econòmica i laboral de les dones, i facilitin eines d’autoorganització i apoderament per fer front a la lluita contra la feminització de la pobresa i la precarietat.

Es podran presentar projectes o treballs que tinguin com a finalitat:

 • Identificar i remoure els obstacles que incideixen en l’eradicació dels condicionants que situen les dones en una posició de desavantatge econòmic, i tenen com a conseqüència la feminització de la pobresa i de la precarietat.
 • Facilitar la prevenció i l’abordatge de les situacions de discriminació i desigualtat de gènere en l’àmbit laboral i l’economia de les cures, tot qüestionant els estereotips sexistes i la defensa dels drets de la diversitat de les dones de la ciutat.
 • Millorar la situació econòmica i laboral de les dones de la ciutat o dels diferents districtes i barris de Barcelona, vinculats a les xarxes i l’entramat territorial, i que afavoreixin l’eliminació de la bretxa salarial i la precarietat.
 • Promoure la creació de xarxes de cooperació i solidaritat entre dones en els diferents barris de Barcelona, per facilitar la seva participació econòmica en la ciutat.
 • Impulsar una democratització de les cures, eliminant la desigualtat entre dones i homes i promovent noves formes d’organització social, familiar i laboral que permetin a les dones avançar vers una igualtat plena, efectiva i real.

Els projectes han de tenir les característiques següents:

 • Ser inèdits o estar començant a desplegar-se (en cap cas no poden ser projectes acabats).
 • Abordar la identificació, la prevenció i l’afrontament de les desigualtats per raó de gènere en l’àmbit laboral i de l’economia de les cures.
 • Posar en el centre l’apoderament i la participació sociopolítica de les dones.
 • Desenvolupar-se des d’una perspectiva interseccional de gènere, per tenir en compte altres factors de desigualtat, com ara l’origen, l'edat, la diversitat funcional, l'orientació i la identitat sexual, la classe social o l’estructura familiar, entre altres, que es combinen per determinar l’accés a drets i oportunitats de cada dona.
 • Materialitzar-se en accions concretes d’aplicació pràctica, que es duguin a terme a la ciutat de Barcelona, a escala de districte o de ciutat.
 • Estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere. En el cos de la presentació del projecte hi ha de constar el compromís que, si el projecte resulta premiat, tota la comunicació, les imatges i el llenguatge que s’utilitzin per posar-lo en marxa, difondre’l, etcètera, seran inclusius des de la perspectiva de gènere.

Pel que fa a l'àmbit territorial, els projectes:

 • S'han de dur a terme a la ciutat de Barcelona i han de ser d'aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat.

Atenciˇ

Cal tenir en compte que:

 • El premi serà compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció concedida per altres administracions, ens públics o privats, per al mateix projecte, sempre que la suma dels ingressos obtinguts per a l’execució del projecte no superi la de les seves despeses.
 • També seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades a la mateixa entitat o persona física per a altres projectes.

Per a més informació sobre la XXXIII Edició Premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany podeu accedir al web de l'Ajuntament de Barcelona www.barcelona.cat/dones.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament del premi.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.

 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Un cop presentada la sol·licitud i els documents necessaris, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte la persona sol·licitant i al projecte presentat.
 • En el procés de valoració dels projectes el jurat tindrà en compte els següents criteris:
  • Grau d'adequació a l’objecte i les finalitats que s’estableixen a la convocatòria.
  • Concreció, qualitat, coherència i viabilitat econòmica i tècnica de la proposta efectuada.
  • Visibilitat de l'acció o sostenibilitat en el temps de l'actuació realitzada.
  • Innovació metodològica.
  • Aplicació de la perspectiva de gènere i interseccional.
  • Ús de pràctiques col·laboratives i treball en xarxa.
  • Àmbit d'actuació territorial valorant específicament l'adequació a la realitat de la ciutat i, si escau, dels diversos barris de la ciutat.
  • Presència majoritària de dones o paritat de gènere en la composició dels equips participants integrats per persones físiques. 
 • Un cop feta pública la decisió del jurat, es comprovarà que els premiats compleixen tots els requisits establerts a la normativa d’aplicació.
 • El premi ha de ser acceptat pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades a les bases generals.
 • S’estableix un termini de 30 dies naturals, a partir del dia següent de l’acte públic de lliurament, per tal que les persones premiades lliurin la documentació requerida accedint, per fer-ho per internet, a Annexió de documents a sol·licituds realitzades.
 • L'import del premi es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari de la persona beneficiària.
 • Els projectes i treballs amb el suport dels ajuts d'aquesta convocatòria seran propietat de les persones autores o realitzadores, les quals hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona en qualsevol difusió o publicació del projecte, i en tot moment han d'utilitzar imatges i llenguatge inclusius des de la perspectiva de gènere.
 • L'Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de publicar totalment o parcialment els projectes i avisarà prèviament les autores sobre l'exercici d'aquest dret.
Qui ho pot demanar?

Poden presentar un projecte les persones físiques, els grups, les associacions o altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona.

En el cas de les associacions o entitats hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona.

En el cas de grups que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per persones físiques, la persona representant del grup haurà d'estar empadronada a Barcelona.

Cada persona física, grup, associació o entitat podrà presentar un sol projecte.

Documentaciˇ

Per fer la sol·licitud caldrà presentar els següents documents, degudament emplenats i signats:

En el cas de grups que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per persones físiques, a més caldrà aportar el següent document:

 • Acord signat per totes les persones membres, on es designi la persona responsable del grup, que serà la titular a tots els efectes de la convocatòria.
Dates

Any 2019:

Preu

  S'estableix una sola categoria de projecte i dos premis:

  • Premi del Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000 euros.
  • Premi del Públic al millor projecte, dotat amb 3.000 euros. 

  Un mateix projecte no pot rebre els dos premis, si és el cas, el Premi del Públic s'atorgarà al projecte o al treball classificat pel públic en segon lloc.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  09 / 05 / 2019