Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

XXXII Edició Premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany 2018. ''Desvestint el gènere: estètica i representació cultural del gènere''

Premi convocat per l'Ajuntament de Barcelona adreçat a promoure iniciatives que contribueixin a donar suport a projectes que contribueixin a la sensibilització, la prevenció, la denúncia i l'afrontament de les situacions de discriminació i desigualtat de gènere en l’àmbit de la moda, l’estètica i la bellesa.

Es podran presentar projectes que tinguin com a objectius:

 • La creació de projectes adreçats al disseny i la producció en l’àmbit de la moda, l’estètica i la bellesa, que facilitin la creació d'estils, tendències i accions que qüestionin els cànons de bellesa sexistes i discriminatoris per raons de gènere.
 • La prevenció i l'eradicació d’estereotips de gènere en l’àmbit de la creació, la producció i l’exhibició d’articles de moda, bellesa i complements, així com en el tractament que tenen en els espais de consum i la publicitat.
 • Accions de sensibilització a escala comunitària que fomentin la llibertat personal en el vestir i la prevenció de situacions de discriminació per raons d’identitat de gènere i identitat o orientació sexual, religió, edat, procedència, etcètera.
 • La visibilitat, la denúncia i l'eradicació de les pràctiques sexistes i discriminatòries en l’ús de la indumentària en l’àmbit laboral, d’oci i d’esport.
 • La difusió de nous imaginaris que qüestionin la segregació sexual de la moda, en especial els que s’adrecen a la infància i l'adolescència.
 • La denúncia, el tractament i la prevenció de problemes de salut derivats de la imposició de tendències i cànons estètics, com les talles irreals, l’anorèxia, la bulímia, l'augment d’operacions estètiques, etcètera, en especial entre adolescents i joves.

Els projectes han de tenir les característiques següents:

 • Ser inèdits o estar començant a implementar-se. En cap cas poden ser projectes finalitzats.
 • Abordar la identificació, la prevenció i l'afrontament de les desigualtats per raó de gènere en l'àmbit de la moda, l’estètica i la bellesa.
 • Materialitzar-se en accions concretes.
 • Estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere; en el cos del projecte, ha de constar el compromís que, si és el projecte premiat, tota la comunicació, les imatges i el llenguatge que s'utilitzin per implementar-lo, difondre'l, etcètera, siguin inclusius des de la perspectiva de gènere.

Pel que fa a l'àmbit territorial, els projectes:

 • S'han de dur a terme a la ciutat de Barcelona i han de ser d'aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat.

Atenció

Cal tenir en compte que:

 • El premi serà compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció concedida per altres administracions, ens públics o privats, per al mateix projecte, sempre i quan la suma dels ingressos obtinguts per a l’execució del projecte no superi la de les seves despeses.
 • També seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades a la mateixa entitat o persona física per a altres projectes.

Per a més informació sobre la XXXII Edició Premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany podeu accedir al web de l'Ajuntament de Barcelona www.barcelona.cat/dones.

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament del premi.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.

 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Un cop presentada la sol·licitud i els documents necessaris, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte la persona sol·licitant i al projecte presentat.
 • En el procés de valoració dels projectes el jurat tindrà en compte els següents criteris:
  • Grau d'adequació a l’objecte i les finalitats que s’estableixen a la convocatòria.
  • Concreció, qualitat, coherència i viabilitat econòmica i tècnica de la proposta efectuada.
  • Visibilitat de l'acció i/o sostenibilitat en el temps de l'actuació realitzada.
  • Innovació metodològica.
  • Aplicació de la perspectiva de gènere.
  • Ús de pràctiques col·laboratives i treball en xarxa.
  • Àmbit d'actuació territorial valorant específicament l'adequació a la realitat de la ciutat i, si escau, dels diversos barris de la ciutat.
  • Presència majoritària de dones o paritat de gènere en la composició dels equips participants integrats per persones físiques. 
 • Un cop feta pública la decisió del jurat, es comprovarà que els premiats compleixen tots els requisits establerts a la normativa d’aplicació.
 • El premi ha de ser acceptat pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades a les bases generals.
 • S’estableix un termini de 30 dies naturals, a partir del dia següent de l’acte públic de lliurament, per tal que les persones premiades lliurin la documentació requerida accedint, per fer-ho per internet, a Annexió de documents a sol·licituds realitzades.
 • L'import del premi es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari de la persona beneficiària.
 • Els projectes i treballs amb el suport dels ajuts d'aquesta convocatòria seran propietat de les persones autores o realitzadores, les quals hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona en qualsevol difusió o publicació del projecte.
 • L'Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de publicar totalment o parcialment els projectes i avisarà prèviament les autores sobre l'exercici d'aquest dret.
Qui ho pot demanar?

Poden presentar un projecte les persones físiques, els grups, les associacions o altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona.

En el cas de les associacions o entitats hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona.

En el cas de grups que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per persones físiques, la persona representant del grup haurà d'estar empadronada a Barcelona.

Cada persona física, grup, associació o entitat podrà presentar un sol projecte.

Documentació

Per fer la sol·licitud caldrà presentar els següents documents, degudament emplenats i signats:

En el cas de grups que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per persones físiques, a més caldrà aportar el següent document:

 • Acord signat per totes les persones membres, on es designi la persona responsable del grup, que serà la titular a tots els efectes de la convocatòria.
Dates

Any 2018:

Preu

  La dotació del premi és:

  • Premi de 15.000 euros al millor projecte segons decisió del jurat
  • Premi de 3.000 euros al millor projecte segons decisió del públic assistent a l'acte de lliurament del premi. 
Organisme responsable
Darrera actualització  29 / 11 / 2018