Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Premi Ignasi Fina de Salut Laboral de l'Ajuntament de Barcelona

Premi que convoca l'Ajuntament de Barcelona, per tal de promoure la introducció de millores en la seguretat i la salut dins el lloc i/o condicions de treball. El seu objectiu és reconèixer la millor experiència d'actuació en la prevenció de riscos dins d'una empresa o activitat laboral de la ciutat de Barcelona que hagi implantat nous sistemes, accions o mesures de prevenció, sempre que compleixin els requisits següents:

  • Que, com valor afegit a l'estricte compliment de la normativa de prevenció aplicable en el seu cas, aportin les solucions, mesures o iniciatives innovadores en relació amb la millora de les condicions concretes de seguretat i/o de salut.
  • Que aquestes iniciatives hagin demostrat la seva eficàcia en les condicions de seguretat i salut mitjançant una reducció significativa de sinistres, o en forma de manifestació positiva dels treballadors i treballadores.
  • Que dites experiències siguin transferibles, de manera que puguin ser extrapolades, repetides o aplicades en alguna forma a d'altres empreses.
  • Que dites iniciatives suposin la integració efectiva i estable de la prevenció dins l'organització i el funcionament de l'empresa i/o el procés productiu.

Aquest any es valoraran preferentment els treballs que abordin els factors de risc psicosocial que afecten la salut dels treballadors i treballadores. Hi poden concórrer projectes que, encara que estiguin en fase d'implantació o desenvolupament, ja puguin ser avaluats parcialment.

No hi poden concórrer projectes que prèviament hagin estat distingits amb altres guardons o premis.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu presentar al registre de qualsevol oficina d'atenciˇ ciutadana la documentaciˇ que es demana per optar al premi.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Cal presentar per correu certificat o a qualsevol Registre de l'Ajuntament de Barcelona, un sobre sense remitent ni identificació externa, que contindrà un dossier amb la documentació que es demana.

El jurat estudiarà, seleccionarà i avaluarà els treballs i es reserva el dret de verificar el contingut i desplegament de les memòries avaluades, així com de poder realitzar visites in situ de comprovació, o de requerir la documentació complementària que pugui considerar d'interès.

I desprÚs...

El veredicte del jurat serÓ inapelĚlable, podrÓ acordar un ˙nic candidat premiat, una resoluciˇ de repartiment ex aequo, si escau, o declarar el premi desert (i la dotaciˇ s'acumularÓ per a futures edicions).

Qui ho pot demanar?

Qualsevol professional, treballador/a, gestor, equip de treball, col·lectiu, servei o empresa de prevenció que hagi promogut i desenvolupat una millora en matèria preventiva o de salut laboral en una empresa o activitat laboral ubicada a la ciutat de Barcelona, en qualsevol sector.

La presentació de candidatures podrà realitzar-se pels mateixos aspirants o a través de la persona o entitat que n'acrediti el degut consentiment.

Documentaciˇ
  • Manuscrit original i tres còpies, redactat en lletra Times New Roman, mida 12 i a espai normal, amb un mínim de dos i un màxim de cinc folis, en els quals cal exposar el títol, els antecedents, els objectius de la millora, la metodologia o els procediments usats i les conclusions o els beneficis a aconseguir amb aquesta. Aquests manuscrits, que no contindran signatures ni referències als autors que poguessin identificar-los, podran ser redactats en català o castellà.
  • Altres documents possibles, annexos o material gràfic, que puguin ajudar a la comprensió o la interpretació del projecte, sempre que no permetin revelar la identificació dels autors.
  • Un suport digital que contingui tota la documentació lliurada.
  • Un sobre, plica, mida carta, tancat i lacrat, a l'exterior del qual només s'escriurà el títol del projecte o del treball. A l'interior hi haurà un full a part amb el nom del/s autor/s, l'aspirant titular, la seva adreça i el telèfon de contacte. 
On es pot fer?
Dates

Convocatòria anual.

2016:

Presentació de sol·licituds: del 4 d'octubre fins el 10 de novembre, ambdós inclosos.

Preu

    El premi està dotat d'una aportació econòmica de 6.000 euros i un diploma acreditatiu.

Organisme responsable