Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei de teleassistència de l'Ajuntament de Barcelona

El servei de teleassistència consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona usuària, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència. També es dona un penjoll que permet moure’s lliurament per casa, i fins i tot dutxar-se, amb la seguretat de poder contactar amb la central des de qualsevol lloc de la casa.

Es tracta d’un servei gratuït d’atenció domiciliària centrat en la persona que permet millorar la qualitat de vida, l’autonomia i la seguretat d’aquesta i de la seva família.

És un servei permanent, funciona les 24 hores del dia cada dia de l’any. Té per finalitat ajudar a les persones grans, amb discapacitat i/o dependència perquè puguin continuar vivint al seu domicili amb seguretat i reduint el risc d’aïllament.

Des del Centre d'Atenció de Teleassistència, l'equip de professionals, atèn la consulta de la persona usuària i activen, si cal, el recurs més adient a la situació: localitzar a les persones de contacte (familiars, amistats, etc.), desplaçar al seu domicili una unitat mòbil o activar els serveis d’urgència (061, Bombers, Guàrdia Urbana...) .

Per poder gaudir del servei de teleassistència és imprescindible que el domicili disposi de xarxa elèctrica i amb xarxa telefònica fixa.

En cas que la persona usuària no disposi d’aquesta connexió fixa abans de realitzar l’alta, existeixen tres opcions:

 • Que contracti una línia fixa convencional.
 • Que contracti un sistema de telefonia domiciliària vinculada a una línia mòbil o bé a Internet. En aquests casos, perquè el sistema de telefonia sigui compatible amb el servei de teleassistència, cal disposar d’un adaptador anomenat “capsa de veu”, que proporcionen les mateixes companyies telefòniques. El cost d’adquisició o lloguer de les capses de veu, en cas d’haver-hi, és també assumit per la persona usuària.
 • Que opti perquè l’Ajuntament li faciliti un terminal que incorpora una línia de telefonia mòbil (targeta SIM), que té un cost de 4,30 € mensuals (IVA inclòs). Amb aquest sistema, la persona usuària no necessita tenir contractat cap sistema de telefonia domiciliària, sinó només de cobertura mòbil suficient.

S'estableixen 3 nivells d’atenció: bàsic, mig i alt, que determinen la freqüència de les trucades de seguiment, evitant ser invasius i sense interferir en la vida quotidiana de la persona usuària del servei.

En funció del nivell d’atenció s'instal·laran en el domicili altres elements tecnològics per incrementar la seguretat de la persona i del seu entorn, que permeten detectar caigudes, fuites de gas i prevenir incendis.

També existeixen solucions tecnològiques alternatives al penjoll tradicional, que els i les professionals del servei recomanaran segons el nivell d’atenció i necessitats de cada persona usuària com ara la pinça, la polsera (de diferents materials), el bolígraf i altres dispositius com ara la teleassistència mòbil, l’adaptada per persones amb dificultats de comunicació o tecnologia específica de suport per a les persones cuidadores.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Com es fa el tràmit?

L'imprès de sol·licitud i l'Informe Mèdic us els podeu baixar de l'apartat "Com es fa per internet" d'aquest mateix tràmit. També els podeu recollir a:

 • Centre de Serveis Socials municipal, corresponent al domicili.
 • Àrea Bàsica de Salut (ambulatori), corresponent al domicili.
 • Direcció d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona.

Posteriorment lliureu l'imprès de sol·licitud i l'Informe Mèdic, degudament emplenat, al lloc indicat segons el cas.

Persones iguals o majors de 75 anys, a:

 • Centre de Serveis Socials municipal, corresponent al domicili.
 • Àrea Bàsica de Salut (ambulatori), corresponent al domicili.
 • Direcció d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la Pl. Sant Miquel.

Persones majors d'edat i menors de 75 anys, amb certificat de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya, on consti que superen el barem d'assistència de tercera persona i/o el barem de mobilitat reduïda o amb reconeixement de grau de dependència:

 • Centre de Serveis Socials municipal, corresponent al domicili.
 • Àrea Bàsica de Salut (ambulatori), corresponent al domicili.
 • Direcció d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona.

Altres situacions de persones majors d'edat i menors de 75 anys en les que el treballador social valori la necessitat de disposar del servei.

 • Han de sol·licitar una entrevista amb un/a treballador/a social del Centre Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona o de l'Àrea Bàsica de Salut (ambulatori) corresponent al domicili. Aquest professional serà qui, un cop valorat el cas, farà l'Informe Social i les gestions oportunes per l'activació del servei.

Una vegada aprovada la sol·licitud, es contactarà amb l'nteressat per procedir a la instal·lació del servei de Teleassistència.

En el cas de denegació es comunicarà, per escrit (correu electrònic o carta) la persona interessada.

En el moment que algú vulgui donar-se de baixa del servei, pot fer-ho contactant amb el professional que li va tramitar la sol·licitud (ambulatori o centre de serveis socials) o bé prement el botó d'alarma de l'aparell de teleassistencia i parlant directament amb l'empresa que presta el servei.

I després...

Una vegada aprovada la sol·licitud, es contactarà amb l'interessat per procedir a la instal·lació del servei de Teleassistència.

En el cas de denegació es comunicarà, per escrit (correu electrònic o carta) a la persona interessada.

En el moment que algú vulgui donar-se de baixa o modificar el tipus de servei, pot fer-ho contactant amb el professional que li va tramitar la sol·licitud (ambulatori o centre de serveis socials) o bé prement el botó d'alarma de l'aparell de teleassistencia i parlant directament amb l'empresa que presta el servei.

Qui ho pot demanar?

Pot demanar el servei qualsevol persona que visqui a la ciutat de Barcelona, que pugui fer-ne un bon ús, en qualsevol cas, gaudir de capacitat mental i cognitiva suficient per poder utilitzar correctament el servei i que es trobi en una d'aquestes situacions:

 • Persones iguals o majors de 75 anys.
 • Persones majors d'edat i menors de 75 anys, amb certificat de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya, on consti que superen el barem d'assistència de tercera persona i/o el barem de mobilitat reduïda o amb reconeixement de grau de dependència.
 • Altres situacions de persones majors d'edat i menors de 75 anys en les que el/la treballador/a social valori la necessitat de disposar del servei

Documentació

La documentació que cal aportar en cada cas és la que es detalla a continuació. Persones iguals o majors de 75 anys:

 • Imprès de sol·licitud.
 • Informe Mèdic.

Persones majors d'edat i menors de 75 anys, amb certificat de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya, on consti que superen el barem d'assistència de tercera persona i/o el barem de mobilitat reduïda o amb reconeixement de grau de dependència:

 • Imprès de sol·licitud.
 • Informe Mèdic.
 • Certificat de disminució on s'acrediti la superació de barem d'assistència de tercera persona i/o mobilitat reduïda.
 • Resolució del grau de dependència I, II o III, independentment del nivell.

Altres situacions de persones majors d'edat i menors de 75 anys en les que el/la treballador/a social valori la necessitat de disposar del servei.

 • Imprès de sol·licitud.
 • Informe Mèdic.
 • Informe Social, emès pel treballador/a social com a resultat de l'entrevista.

Si en el domicili conviu una altra persona que vol fer ús de la teleassistència cal que aporti també un informe mèdic.

On es pot fer?
Preu
  • El servei és gratuït.
  • Si la persona usuària no disposa de xarxa telefònica fixa i vol que l'Ajuntament li faciliti el terminal amb línia de telefonia mòbil: 4,30 euros mensuals (IVA inclòs).
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  02 / 04 / 2019