Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Renovaciˇ d'empadronament a Barcelona per a estrangers no comunitaris

Renovació de la inscripció al Padró d'habitants que han de fer les persones estrangeres que no siguin nacionals d'un país membre de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu ni de Suïssa i que no disposin d'un permís de residència permanent.

La renovació és periòdica, cada dos anys comptats des de l'última inscripció al Padró o des de l'última renovació.

La no renovació comportarà la baixa de la inscripció al Padró per caducitat.

Totes les persones estrangeres no comunitàries empadronades i que no tinguin un permís de residència permanent han de renovar la inscripció padronal cada 2 anys des de la data d'empadronament inicial.

Per tal de facilitar la informació d'aquest tràmit, us oferim a continuació tot el que cal saber sobre la Renovació biennal d'empadronament a Barcelona en diferents idiomes:

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu fer la renovació de l'empadronament a Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

L'Ajuntament de Barcelona remet una carta a aquelles persones estrangeres no comunitàries, on s'informa que han de renovar la residència al Padró d'Habitants de Barcelona.

Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita adreceu-vos a l'oficina d'atenció ciutadana escollida i mostreu la documentació requerida.

Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat poden fer:

 • La seva renovació d'empadronament a Barcelona.
 • La renovació dels seus fills.
 • La renovació dels seus representats.

 

Documentaciˇ

La documentació per a la tramitació presencial ha de ser original i en suport paper, llevat que s'indiqui el contrari.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'ha d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

És aconsellable portar la carta de l'Ajuntament.

Persones afectades pel tràmit majors d'edat :  Original i fotocòpia, mida Din A-4 sense retallar, del document d'identitat que es demana a la carta, que és el que consta al padró, que poden ser:

 • Targeta de residència, en vigor
 • Passaport, en vigor

Persones menors d'edat: Cal aportar a més a més, original i fotocòpia, mida Din A-4 sense retallar, del document que acrediti la representació del menor:

 • Llibre de família amb la inscripció del menor
 • Passaport  o permís de residència del menor, en vigor
 • Passaport d’un dels progenitors on també constin les dades identificatives del menor, en vigor
 • Extracte literal de naixement
 • Sentència o resolució judicial atorgant la guàrdia i custòdia o la tutela
 • Resolució del Departament competent de la Generalitat de Catalunya

Persones representants:

 • Original i fotocòpia dels poders notarials (generats a Espanya)  
 • Fotocòpia, mida Din A-4 sense retallar, del document d'identitat, en vigor, de la persona interessada
 • Original i fotocòpia, mida Din A-4 sense retallar, del document d'identitat, en vigor, de la persona representant
On es pot fer?
Dates

Termini legal per fer la renovaciˇ: 15 dies hÓbils, a partir de la data de recepciˇ de la carta.

Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  16 / 11 / 2018