Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció d'animals en el Registre censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat

Les persones propietàries de gossos, gats, fures i altres animals salvatges en captivitat, estan obligats a fer la seva inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

En el Registre també es pot inscriure qualsevol altre tipus d'animal, encara que no és obligatori.

És important inscriure l'animal perquè:

 • En cas de pèrdua o robatori s'agiliten els tràmits de recuperació de l'animal.
 • La devolució de l'animal perdut, la pot fer directament la persona que l'ha trobat.
 • El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia podrà posar-se en contacte immediatament amb els propietaris dels animals perduts i identificats.

En el cas dels gossos, gats i fures, abans de donar-los d'alta al cens cal identificar-los electrònicament amb un microxip homologat i obtenir el document sanitari que faciliten els veterinaris.

Els gossos considerats potencialment perillosos també cal identificar-los electrònicament amb un microxip homologat i obtenir la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

Les races i les característiques físiques que fan que un gos sigui catalogat com a potencialment perillós estan descrites al Reial Decret 287/2002 de 22 de març.

Trobareu més informació en el tràmit de Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'autoliquidació de la taxa d'inscripció al cens d'animals de companyia.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

El dia de la cita adreceu-vos a l'oficina d'atenció ciutadana escollida, on us practicaran l'autoliquidació.

Faciliteu les vostres dades i les de l'animal de companyia i signeu els impresos.

I després...

Si esteu exempt del pagament de la taxa:

 • Lliureu la documentació requerida, per donar d'alta el vostre animal de companyia, en l'oficina d'atenció ciutadana, sense que calgui efectuar cap més gestió.

Si no esteu exempt del pagament de la taxa:

Pagueu la taxa en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores indicades en el full d'autoliquidació.

 1. Una vegada fet el pagament, envieu per correu postal l'exemplar per a l'Ajuntament del full d'autoliquidació i la documentació requerida a l'Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona.
 2. Si ho preferiu, podeu concertar cita prèvia a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana i presentar el justificant de l'autoliquidació pagada i la documentació necessària.
Qui ho pot demanar?

La persona propietària de l'animal (ha de ser major d'edat) o persona amb autorització signada pel propietari.

Documentació

La documentació que cal adjuntar és la següent:

En tots els casos:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència de la persona propietària de l'animal.
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal.

Si presenta la sol·licitud una persona autoritzada, cal afegir:

 • Autorització signada pel propietari
 • DNI, passaport o permís de residència de la persona autoritzada

Les persones que tenen dret a exempció en el pagament de la taxa han d'afegir la documentació requerida segons el seu cas:

 • Fotocòpia de l'acreditació del microxip o bé fotocòpia de la cartilla, amb les dades de l'animal: nom, raça, sexe, data de naixement i codi de microxip i les dades del propietari: nom, cognoms, DNI, email i telèfons.
 • Fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual.
 • Fotocòpia de la targeta rosa.
 • Fotocòpia de l'acreditació de la renda familiar inferior al salari mínim. 

L'Ajuntament de Barcelona accepta documentació acreditativa de la identificació de l'animal, on constin totes les dades per efectuar la tramitació, emesa per veterinaris o per organismes oficials de països estrangers. En aquest cas cal saber que els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

On es pot fer?
Dates

A partir de la data d'adquisició, hi ha 1 mes de termini per inscriure l'animal al cens i pagar la taxa corresponent.

Preu

  L'abonament de la taxa es fa una sola vegada en tota la vida de l'animal i té un cost de 38 euros.

  Estan exemptes del pagament de la taxa:

  • Les persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall.
  • Les posseïdores de la targeta rosa (modalitats gratuïta i reduïda).
  • Les persones que acreditin una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
  • Les persones que acreditin que els animals estan identificats amb microxip.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  27 / 03 / 2019