Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció en el Registre d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

El control de plagues comporta l'aplicació d'una sèrie de tècniques de sanejament tradicionalment identificades com: de desinfecció, de desinsectació i de desratització. L'ús de biocides, en aquestes tècniques, esta regulat i determina l'obligació d'inscriure's en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides.

Existint normativa especifica per al control i prevenció de la legionel·losi el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, que gestiona la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut, té una subclau en la que s'anoten aquelles entitats que la realitzen, les quals hauran d'inscriure's en aquesta subclau amb independència de que ja estiguin inscrites en la general.

Correspon a l'Agència de Salut Pública de Barcelona tramitar aquelles sol·licituds que relacionades amb el Registre presentin aquells domiciliats a la ciutat de Barcelona que es relacionen tot seguit:

 • Establiments que exclusivament comercialitzin, emmagatzemin o distribueixin plaguicides o desinfectants d'ús ambiental o en la indústria alimentària. S'entén per establiment, tot aquell local destinat a magatzem exposició o venda de productes plaguicides, això com també aquells en els que sense haver-n'hi s'intervé en el tràfic mercantil de plaguicides en altres activitats de comercialització (inclosa la importació).
 • Empreses o serveis, corporatius o a tercers, d'aplicació de biocides d'ús ambiental o en la indústria alimentària.
 • Proveïdors de serveis a tercers de prevenció i control de la legionel·losi

Resten fora de la competència de l'Agència de Salut Pública el tràmit de registre de: (Aquesta competència correspon als òrgans territorials de la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentaries del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural).

 • Establiments de fabricació de biocides.
 • Magatzems de biocides, excepte els que emmagatzemin exclusivament plaguicides o desinfectants d'ús ambiental o en la indústria alimentaria.
 • Establiments de comercialització de biocides, excepte els que comercialitzin exclusivament biocides d'ús ambiental o d'ús de la indústria alimentària.
 • Locals o instal·lacions destinats a l'aplicació de biocides.
 • Serveis d'aplicació de biocides fitosanitaris i d'ús ramader ja sigui amb caràcter industrial, corporatiu o com a serveis a tercers.
 • Persones físiques o jurídiques que prestin serveis de fabricació, importació o distribució de plaguicides que, sense disposar d'establiments a Catalunya, hi tinguin domicili social, excepte els que distribueixin exclusivament plaguicides o desinfectants d'ús ambiental o en la indústria alimentària.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Empleneu la sol·licitud que trobareu al web de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat i presenteu-la al Registre de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

 

I després...

Si tot és correcte, el document que acredita la inscripció al Registre s'envia per correu postal al domicili que s'ha fet constar en la sol·licitud

Qui ho pot demanar?

El responsable o representant legal de l'establiment.

On es pot fer?
Dates

La inscripció es pot demanar en qualsevol moment

Preu
  • 61,70 euros
Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 12 / 2018