Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació a escoles de música municipals

Sol·licitud de preinscripció i matriculació a les escoles de música municipals per cursar estudis que no condueixin a l'obtenció de títols de validesa acadèmica.

Les escoles de música municipals són:

 • Eixample
 • Can Ponsic
 • Nou Barris
 • Sant Andreu

Per al curs 2016-2017 inicia l'activitat una nova escola:

 • Can Fargues

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

 • Aneu a l'escola de música escollida per informar-vos dels detalls de la preinscripció dels estudis escollits i recolliu el full de sol·licitud.
 • Empleneu el full de sol·licitud i presenteu-lo a l'escola juntament amb la documentació necessària. La preinscripció es pot fer també mitjançant la pàgina web de l'escola escollida.La presentació de més d'una sol·licitud o el frau en les dades aportades comporta la pèrdua dels drets de prioritat.
 • Quan en un centre el nombre de sol·licituds superi el nombre de places ofertades, es baremaran les sol·licituds segons els criteris següents:
 • Àrea Territorial: la ciutat de Barcelona. Per optar a alguna de les places ofertades el/la sol·licitant haurà d'acreditar estar empadronat a la ciutat de Barcelona
 • Germans matriculats a l'escola, i/o quan el pare, la mare o tutors legals de l'alumnat treballi a l'escola de música en el moment de la preinscripció i estiguin empadronats a Barcelona. Es reservarà la meitat de les places (més una en cas de places senars) dirigides a nens i nenes de 5,6 i 7 anys.
 • Nivell musical. A partir dels 8 anys , els interessats hauran de realitzar un exercici pràctic on es valorarà el seu nivell musical, davant dos professors de l'escola, fins a 10 punts
 • Publicació de les llistes baremades, presentació de reclamacions, resolució i publicació de les noves llistes a l'escola.
 • Per resoldre les situacions d'empat s'ordenaran les sol·licituds segons l'alfabet català i es numeraran començant pel 1. Mitjançant sorteig es determinarà un nombre a partir del qual es reordenaran les sol·licituds i es publicarà el llistat definitiu d'admesos i admeses.
 • Consultar les llistes d'alumnes admesos.
 • Formalitzar la matrícula en el període establert. En cas de no fer-ho, es consideraria que es renuncia a la plaça.

Atès que al finalitzar el curs o a l'inici del següent es produeixen baixes no previstes en el període de preinscripció i matrícula es preveu obrir un termini de presentació de sol·licituds amb aquesta finalitat.

Les llistes de sol·licituds per a cobrir places vacants tenen vigència durant tot el curs escolar.

Qui ho pot demanar?

 El pare, mare, el tutor o tutora de l'infant. 

Documentació

Per la preinscripció: 

 • Sol·licitud de preinscripció.

Per la matriculació:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents referits a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència amb el NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal).
 • Original i fotocòpia del DNI dels alumnes majors de 14 anys i dels menors, en cas que en tinguin.
 • 1 fotografia mida carnet de l'alumne.
 • Fotocòpia del compte corrent on es domiciliarà el pagament.
 • Volant de convivència de l'alumne.
On es pot fer?
Dates

Curs 2016/2017:

Per a les escoles de música Eixample, Can Ponsic, Nou Barris i Sant Andreu:

 • Preinscripció: del 2 al 12 de maig de 2016.
 • Publicació relacions d'inscrits: 18 de maig de 2016.
 • Exercici musical a partir dels 8 anys: del 19 al 25 de maig de 2016.
 • Publicació relacions baremades:  27 de maig de 2016.
 • Termini de reclamació: del 27 al 31 de maig de 2016.
 • Publicació relació d'alumnat admès: 3 de juny de 2016.
 • Matriculació: del 6 al 17 de juny de 2016.

Per a l'escola *Can Fargues:

 • Preinscripció: del 2 al 12 de maig de 2016.
 • Publicació relació d'inscrits: 18 de maig de 2016.
 • Publicació relació d'alumnat admès menors de 8 anys: 3 de juny de 2016.
 • Per a les sol·licituds de plaça dels majors de 8 anys:
  • Convocatòria d'exercicis musicals: de l'1 al 9 de setembre de 2016.
  • Publicació relació baremada: 13 de setembre de 2016.
  • Termini de reclamació: del 14 al 16 de setembre de 2016.
  • Publicació relació d'alumnat admès: 19 de setembre de 2016.
 • Matriculació: a partir del 19 de setembre de 2016.

* Aquest calendari pot sofrir modificacions, en funció del calendari d'adjudicació de la concessió del servei educatiu de l'EMM Can Fargues.

Totes les llistes es podran consultar al taulell d'anuncis de les escoles i a la web www.bcn.cat/escolesmunicipals 

Preu

  Cada centre facilita informació del cost de matriculació dels alumnes inscrits, si n'hi ha.

Organisme responsable