Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació a escoles municipals de música

Sol·licitud de preinscripció i matriculació a les escoles de música municipals per cursar estudis que no condueixin a l'obtenció de títols de validesa acadèmica.

Les escoles de música municipals són:

 • Eixample - Joan Manuel Serrat
 • Can Ponsic
 • Nou Barris
 • Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana
 • Can Fargues

Cal saber que:

 • Es podrà presentar únicament una sol·licitud a una de les cinc Escoles Municipals de Música. La presentació de més d’una preinscripció i/o la falsedat en les dades aportades, comporta duplicitat i anul·lació de totes les sol·licituds.
 • Per ordenar les sol·licituds quan en un determinat centre hi han més sol·licituds que places disponibles, s'apliquen els següents criteris de prioritat, ordenació i procés d’assignació de places:

-En cas de germans d’alumnes matriculats a l'escola, i/o quan el pare, la mare o tutor legal de l'alumne treballi a l'escola de música en el moment de la preinscripció i estiguin empadronats a Barcelona, es reservarà la meitat de les places (més una en cas de places senars) dirigides a nens i nenes de 4 (oferta només disponible a Can Fargues) 5,6 i 7 anys.

-Per optar a alguna de les places tindran prioritat les sol·licituds d’alumnes empadronats a la ciutat de Barcelona.

-A partir dels 8 anys, i quan l’oferta així ho indiqui, els interessats hauran de realitzar un exercici pràctic on es valorarà el seu nivell musical, davant dos professors de l'escola (fins a 10 punts).

 • Per resoldre les situacions d'empat s'ordenaran les sol·licituds segons l'alfabet català i es numeraran començant per l'1. Mitjançant sorteig es determinarà un nombre a partir del qual es reordenaran les sol·licituds i es publicarà el llistat definitiu d'admesos i admeses.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu realitzar la preinscripció per a l'escola municipal de música escollida. Un cop finalitzat el procés de preinscripció, i en cas d'haver estat admès, haureu de formalitzar la matrícula de manera presencial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Accediu al formulari de preinscripció del web de les Escoles Municipals de Música i empleneu les dades.

I després...

Un cop finalitzat el període de preinscripció (publicació de les llistes baremades, presentació de reclamacions, resolució i publicació de les noves llistes a l'escola):

 • Consulteu les llistes d'alumnes admesos.

En cas d'haver estat admès:

 • Formalitzeu la matrícula en el període establert. En cas de no fer-ho, es consideraria que es renuncia a la plaça.

Atès que al finalitzar el curs o a l'inici del següent es produeixen baixes no previstes en el període de preinscripció i matrícula es preveu obrir un termini de presentació de sol·licituds amb aquesta finalitat. Les llistes de sol·licituds per a cobrir places vacants tenen vigència durant tot el curs escolar.

Qui ho pot demanar?

 El pare, mare, el tutor o tutora legal, el guardador o guardadora de fet de l'infant. 

Documentació

Per la preinscripció: 

 • Per fer la sol·licitud de preinscripció no cal aportar documentació.

Per la matriculació:

 • Resguard del document de preinscripció.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels alumnes majors de 14 anys i dels menors de 14 anys, si en disposen.
 • Original i fotocòpia del Llibre de família o altres documents referits a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Una fotografia de mida carnet de l'alumne.
 • Document d’ordre de domiciliació bancària (document SEPA).
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, caldrà acreditar-ho amb el volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Dates

Curs 2018/2019:

 • Preinscripció: del 7 al 15 de maig de 2018.
 • Publicació relacions d'inscrits: 22 de maig de 2018.
 • Exercici musical a partir dels 8 anys: del 24 al 30 de maig de 2018
 • Publicació relacions baremades: 4 de juny de 2018.
 • Termini de reclamació: del 4 al 7 de juny de 2018.
 • Publicació relació d'alumnat admès: 13 de juny de 2018.
 • Matriculació: del 14 al 22 de juny de 2018.

Les llistes provisionals i les definitives es podran consultar només al tauler d'anuncis de les escoles. A través del web de les Escoles Municipals de Música es podrà consultar el resultat individual, proporcionant el NIF, NIE o passaport de la persona que hagi presentat la preinscripció.

Preu

  Cada centre facilita informació del cost de matriculació dels alumnes inscrits.

Organisme responsable
Darrera actualització  27 / 03 / 2019