Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació a escoles municipals de música

Sol·licitud de preinscripció i matriculació a les escoles de música municipals per cursar estudis que no condueixin a l'obtenció de títols de validesa acadèmica.

Les escoles de música municipals són:

 • Eixample - Joan Manuel Serrat
 • Can Ponsic
 • Nou Barris
 • Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana
 • Can Fargues

Cal saber que:

 • Es podrà presentar únicament una sol·licitud a una de les cinc Escoles Municipals de Música. La presentació de més d’una preinscripció i/o la falsedat en les dades aportades, comporta duplicitat i anul·lació de totes les sol·licituds.
 • Per ordenar les sol·licituds quan en un determinat centre hi han més sol·licituds que places disponibles, s'apliquen els següents criteris de prioritat, ordenació i procés d’assignació de places:

-En cas de germans d’alumnes matriculats a l'escola, i/o quan el pare, la mare o tutor legal de l'alumne treballi a l'escola de música en el moment de la preinscripció i estiguin empadronats a Barcelona, es reservarà la meitat de les places (més una en cas de places senars) dirigides a nens i nenes de 4 (oferta només disponible a Can Fargues) 5,6 i 7 anys.

-Per optar a alguna de les places tindran prioritat les sol·licituds d’alumnes empadronats a la ciutat de Barcelona.

-A partir dels 8 anys, i quan l’oferta així ho indiqui, els interessats hauran de realitzar un exercici pràctic on es valorarà el seu nivell musical, davant dos professors de l'escola (fins a 10 punts).

 • Per resoldre les situacions d'empat s'ordenaran les sol·licituds segons l'alfabet català i es numeraran començant per l'1. Mitjançant sorteig es determinarà un nombre a partir del qual es reordenaran les sol·licituds i es publicarà el llistat definitiu d'admesos i admeses.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu realitzar la preinscripció a l'escola municipal de música escollida. Un cop finalitzat el procés de preinscripció, i en cas d'haver estat admès, podeu formalitzar la matrícula.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Presenteu la sol·licitud de preinscripció a l'escola de música escollida. En cas d'haver estat admès, formalitzeu la matrícula en el termini establert.

I després...

Un cop finalitzat el període de preinscripció (publicació de les llistes baremades, presentació de reclamacions, resolució i publicació de les noves llistes a l'escola):

 • Consulteu les llistes d'alumnes admesos.

En cas d'haver estat admès:

 • Formalitzeu la matrícula en el període establert. En cas de no fer-ho, es consideraria que es renuncia a la plaça.

Atès que al finalitzar el curs o a l'inici del següent es produeixen baixes no previstes en el període de preinscripció i matrícula es preveu obrir un termini de presentació de sol·licituds amb aquesta finalitat. Les llistes de sol·licituds per a cobrir places vacants tenen vigència durant tot el curs escolar.

Qui ho pot demanar?

 El pare, mare, el tutor o tutora legal, el guardador o guardadora de fet de l'infant. 

Documentació

Per la preinscripció: 

 • Per fer la sol·licitud de preinscripció no cal aportar documentació.

Per la matriculació:

 • Resguard del document de preinscripció.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels alumnes majors de 14 anys i dels menors de 14 anys, si en disposen.
 • Original i fotocòpia del Llibre de família o altres documents referits a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Una fotografia de mida carnet de l'alumne.
 • Document d’ordre de domiciliació bancària (document SEPA).
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, caldrà acreditar-ho amb el volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
On es pot fer?
Dates

Curs 2018/2019:

 • Preinscripció: del 7 al 15 de maig de 2018.
 • Publicació relacions d'inscrits: 22 de maig de 2018.
 • Exercici musical a partir dels 8 anys: del 24 al 30 de maig de 2018
 • Publicació relacions baremades: 4 de juny de 2018.
 • Termini de reclamació: del 4 al 7 de juny de 2018.
 • Publicació relació d'alumnat admès: 13 de juny de 2018.
 • Matriculació: del 14 al 22 de juny de 2018.

Les llistes provisionals i les definitives es podran consultar només al tauler d'anuncis de les escoles. A través del web de les Escoles Municipals de Música es podrà consultar el resultat individual, proporcionant el NIF, NIE o passaport de la persona que hagi presentat la preinscripció.

Preu

  Cada centre facilita informació del cost de matriculació dels alumnes inscrits.

Organisme responsable
Darrera actualització  23 / 01 / 2019