Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificacions sobre l'impost de construccions, instalˇlacions i obres (ICIO)

Sol·licitud de la reducció de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, en aquelles obres que tinguin per objecte la realització de construccions o instal·lacions declarades d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, de foment de treball o que incorporin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mōbil
Quč podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Quč necessiteu saber?
Com es fa el trāmit?

Abans d’iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador la Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) que haureu d’adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

Qui ho pot demanar?

Les persones titulars de les obres

Documentaciķ

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari. Per fer el tràmit cal aportar la següent documentació.

En tots els casos:

 • Instància de sol·licitud de bonificació degudament emplenada i signada pel subjecte passiu o el seu representant.
 • Pressupost desglossat subscrit pel facultatiu director de les obres.
 • Documentació justificativa que les obres són d'interès o utilitat municipal.

En cas de foment de l'ocupació cal adjuntar addicionalment:

 • Declaració responsable, signada pel subjecte passiu o el seu representant, on hi constin les següents dades:
  • Activitats econòmiques exercides en el local afecte objecte de les construccions, instal·lacions i obres.
  • Data d’inici de les activitats.
  • En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l’inici de les construccions, instal·lacions i obres pel qual es demana la bonificació, nombre total de treballadors, per cada exercici, tant de l’empresa com dels que presten serveis en centres de treball a la ciutat de Barcelona.
 • Relació de tots aquests treballadors, que indiqui el nom i cognoms, NIF, número de afiliació de la Seguretat Social i la data d’inici de la prestació de serveis. A més, cal indicar expressament l’adreça del centre de treball on presta els serveis cadascun dels treballadors.
 • Còpia dels contractes de treball corresponents i còpia, degudament registrada davant la Tresoreria de la Seguretat Social, de la sol·licitud presentada per l’empresa per causar l’alta del treballador.
 • Acreditació de no haver-se donat de baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
Dates
 • En cas d'obres o instal·lacions en règim de llicència, cal fer la sol·licitud de bonificació desprès de demanar la llicència d’obres i abans de la seva concessió.
 • En cas d'obres o instal·lacions en règim de comunicat, cal fer la sol·licitud de bonificació abans de tramitar el comunicat d'obres o en el mateix moment de fer-ho.
 • Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat a la finalització de les obres, construccions o instal·lacions es consideraran extemporànies.
Preu

  1) Les obres que tinguin per objecte la realització de construccions, instal·lacions o obres declarades d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren les circumstàncies que a continuació es relacionen, podran gaudir d’una bonificació de la quota en els percentatges següents:

  A) Circumstàncies socials:

  A1. Construccions, instal·lacions i obres destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris que es detallen a l'article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que s'executin en terrenys qualificats urbanísticament com d'equipament:

  • Si es promouen directament per una entitat de caràcter públic, bonificació del 70%
  • Si es promouen directament per una entitat sens ànim de lucre, bonificació del 65%
  • Si es promouen directament per una entitat de caràcter privat, bonificació del 35%

  A2. Obres o instal·lacions que s'executin per iniciativa pública destinades a la promoció d'aparcament públic, bonificació del 50%

  A3. Obres, construccions i instal·lacions adreçades al compliment del Pla d'habitatge de Barcelona 2008 - 2016:

  • a) Bonificació del 90% de la quota per a les construccions, instal·lacions o obres en règim de protecció pública destinades a lloguer, a dret de superfície o a una altra forma de cessió d'ús i a allotjaments col·lectius protegits.
  • b) Bonificació del 90% de la quota per a les construccions, instal·lacions  o obres en règim de protecció pública de règim especial i de règim general destinades a la venda de promoció pública o per entitats sense ànim de lucre.

  B) Circumstàncies culturals, històrico-artístiques:

  B1. Les obres i instal·lacions en edificis catalogats d’interès nacional, inclosos en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció A): bonificació del 95%

  B2. Obres i instal·lacions en edificis catalogats d'interès local, inclosos en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B): bonificació del 50%

  B3. Obres i instal·lacions sobre edificis o locals urbanísticament protegits (nivell de protecció C): bonificació del 35%

  C) Circumstàncies de foment de l'ocupació:

  Bonificació del 30% de la quota per construccions, instal·lacions i obres realitzades en els locals afectes a l'exercici d'una activitat econòmica de la qual el subjecte passiu n'és titular, quan concorri:

  • a) que aquesta activitat s'hagi iniciat dins els dos anys anteriors a la sol·licitud de la llicència d'obres o urbanística, o bé
  • b) que hagi incrementat la mitjana de la seva plantilla al municipi en un 10% o més entre l'exercici anterior a la sol·licitud de la llicència i el precedent.

  2) Les construccions, instal·lacions o obres destinades a habitatge de protecció oficial, no incloses amb els apartats anteriors, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota, sens perjudici de les bonificacions establertes a l’apartat 1 lletra A3 de l'article 7. Aquesta bonificació serà concedida per l’òrgan que atorgui la llicència.

  3) Podran gaudir d’una bonificació del 90% de la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat, sempre que aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general ni es realitzin als immobles obligatòriament, per prescripció legal. Aquesta bonificació serà concedida per l’òrgan que atorgui la llicència.

  4) Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general ni es realitzin als immobles obligatòriament, per prescripció legal. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que els instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent. Aquesta bonificació serà concedida per l’òrgan que atorgui la llicència.

  En actuacions de rehabilitació:

  • als establiments emblemàtics classificats amb la Categoria E1 en el llistat de Catàleg d'elements protegits del Pla Especial se'ls aplicarà la bonificació del 50%, prevista en l'apartat B2.
  • als establiments emblemàtics classificats amb la Categoria E2 i E3 en el llistat de Catàleg d'elements protegits del Pla Especial se'ls aplicarà la bonificació del 35%, prevista en l'apartat B3.
Organisme responsable
Trāmits relacionats
Darrera actualitzaciķ  08 / 05 / 2019