Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Síndica de Greuges de l'Ajuntament de Barcelona

La Síndica de Greuges de Barcelona té per funció principal la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Vetlla pels seus drets davant l'actuació de l'Administració municipal i dels serveis públics que en depenen.

Atén les queixes dels ciutadans i ciutadanes afectats per alguna actuació de l'Ajuntament i organismes que en depenen. Exerceix les seves funcions amb independència i imparcialitat.

La Síndica pot intervenir en tots els assumptes que afecten la vida diària dels ciutadans i ciutadanes i que tenen a veure amb els serveis municipals: seguretat ciutadana, transports, neteja, paisatge urbà, serveis socials, tributs, habitatge, escolarització, salut ambiental, Guàrdia Urbana, cementiris, llicències municipals, civisme, participació, immigració, oci i lleure, assignació equitativa de recursos, urbanisme...

La intervenció de la Síndica de Greuges no suspèn l'execució de les resolucions administratives, ni els terminis previstos per a la interposició de recursos o accions que convinguin.

Les seves actuacions són gratuïtes i no cal l'assistència d'advocat ni de procurador.

Pot, també, intervenir d'ofici, per iniciativa pròpia, quan consideri que cal emprendre alguna investigació en defensa dels drets de la ciutadania.

Pot supervisar l'activitat de l'Administració municipal, formular advertències, recomanacions i suggeriments que facilitin la resolució de les queixes. Igualment, pot proposar mecanismes de conciliació o acord per facilitar una resolució ràpida i satisfactòria de la queixa.

Atenció

La Síndica no pot intervenir quan:

  • Ha transcorregut més d'un any des de la data dels fets.
  • El motiu de queixa es troba en tramitació judicial o ja ha estat objecte de sentència
  • Conflictes entre particulars que no impliquin l'Administració municipal.
  • Queixes anònimes, que denotin mala fe o no tinguin prou fonament

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu fer el tràmit per internet mitjançant la pàgina web de la Síndica de Greuges de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Empleneu el formulari que trobareu en el web de la Síndica de Greuges.

 

I després...

Un cop rebuda la sol·licitud la Síndica envia un justificant de recepció a la persona remitent i la informa de si la queixa s'ha admès a tràmit o no i del tràmit que seguirà.

Si no s'admet a tràmit s'informa a la persona interessada per escrit i se li suggereixen, si és possible, altres vies perquè intenti solucionar el problema.

La Síndica de Greuges pot estimar la queixa, quan té raó el ciutadà, o desestimar-la perquè l'actuació dels serveis municipals ha estat correcte.

La resolució es tramet a l'alcalde o regidoria responsable i a la persona interessada.

Qui ho pot demanar?

Per poder presentar una queixa a la Síndica cal que:

  • l'assumpte de què es tracti sigui de competència municipal.
  • la persona interessada hagi presentat prèviament una demanda a l'Ajuntament.
  • es consideri que la resposta rebuda no té una motivació suficient o bé que s'ha comès un error en l'aplicació de les normes legals.
  • també es pot demanar l'actuació de la Síndica quan l'Ajuntament no respon a la demanda que s'ha interposat.

Pot presentar una queixa qualsevol persona física o jurídica que consideri que l'Administració impedeix o dificulta l'exercici legítim dels drets constitucionals. La Síndica de Greuges supervisa si els òrgans i els serveis de l'Ajuntament han actuat correctament o bé si han comès algun error o arbitrarietat.

Es pot presentar una queixa després d'haver reclamat a l'òrgan o servei implicat i no haver obtingut resposta o solució. També, quan es consideri que la resposta no té una motivació suficient o bé s'ha comès un error o arbitrarietat en l'aplicació de les normes legals.

Dates

Es poden presentar queixes en qualsevol moment, sempre que no hagi transcorregut més d'un any desde la data del fet causant.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 05 / 2019