Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe d'arrelament per demanar la residŔncia temporal per circumstÓncies excepcionals

Informe necessari per demanar una autorització de residència temporal per arrelament, quan la persona estrangera no té vincles familiars o en cas d'existir no els pot demostrar.

Es fa constar a l'informe:

 • El temps de permanència de l'interessat en el seu domicili.
 • Els mitjans de vida amb els que compti.
 • El seu grau de coneixement de les llengües d'ús.
 • La inserció en les xarxes socials del seu entorn.
 • Els programes d'inserció socio-laboral d'institucions públiques o privades en els que hagi participat.
 • Altres situacions que puguin determinar el seu grau d'arrelament.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu solĚlicitar l'informe d'arrelament per demanar la residŔncia temporal per circumstÓncies excepcionals.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Podeu anar a qualsevol oficina d'atenció ciutadana a recollir el formulari de petició o també podeu obtenir el formulari en el següent enllaç:

Un cop emplenat i signat, cal presentar la petició a qualsevol oficina d'atenció ciutadana acompanyada de la documentació necessària.

Si teniu  consultes específiques podeu contactar amb el Punt d'Informes d'Arrelament  

I desprÚs...

 • Rebuda tota la documentació l'Ajuntament verifica les dades aportades i acorda una entrevista amb l'interessat per poder realitzar un informe.
 • Aquest informe és enviat, juntament amb la documentació i la sol·licitud a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya que disposa un termini de 30 dies hàbils (a comptar des de l'entrada en el seu registre) per resoldre i notificar via SMS a l'interessat la resolució, informant de l'oficina on pot passar a recollir-la. En cas de no fer-ho, será enviada per correu certificat a l'adreça de notificacions.
Qui ho pot demanar?

Persona estrangera empadronada a Barcelona, que pot acreditar la seva residència a Espanya durant més de tres anys.

Documentaciˇ

Tots els documents han d'ésser compulsats, per aquest motiu es poden presentar fotocòpies compulsades o bé originals i fotocòpies per a la seva compulsa de:

Documentació personal:

 • Passaport (de les pàgines on figuren les dades personals i de caducitat), vigent de la persona sol·licitant.
 • NIE (en cas de tenir-ne).
 • Volant de residència que acrediti els 3 últims anys d'empadronament continuat a l'estat espanyol.

Documentació acreditativa de l'habitatge, en cas de tenir-ne:

 • Escriptura de propietat o contracte de lloguer.
 • Altres títols que puguin fonamentar el dret d'ús (contracte de treball que especifiqui l'ús de l'habitatge, escriptura pública que reconeix el dret, etc). 

Documentació acreditativa dels mitjans econòmics:

 • Un contracte (o contractes del mateix sector d'activitats), amb vigència d'un any. El contracte ha de ser de jornada de 40 hores setmanals, si és un únic contracte o un mínim de 30 hores setmanals en còmput global, si aporta més d'un contracte. El contracte ha d'estar signat per ambdues parts.

Documentació acreditativa dels vincles familiars, en cas de tenir-ne:

 • Aquella documentació que pugui acreditar aquests vincles.

Altra documentació, en cas de tenir-ne:

 • Justificació de col·laboració en xarxes socials.
 • Justificació de participació a cursos o programes d'inserció sociolaboral.
 • Justificació de participació a cursos o programes d'inserció cultural (coneixements de la societat catalana).
 • Certificat d'assistència a cursos de coneixement lingüístic.
On es pot fer?
Dates

Termini per emetre l'informe: 30 dies hàbils a comptar des de l'entrada de la documentació en el registre de la Generalitat.

Termini de validesa de l'informe: 3 mesos a comptar a partir de la data de signatura que hi consti.

Preu

  Taxa informe d'arrelament per demanar la residència temporal per circumstàncies excepcionals: gratuïta

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  13 / 05 / 2017