Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe d'arrelament per demanar la residŔncia temporal per circumstÓncies excepcionals

Informe necessari per demanar una autorització de residència temporal per arrelament, quan la persona estrangera no té vincles familiars o en cas d'existir no els pot demostrar.

Es fa constar a l'informe:

 • El temps de permanència de l'interessat en el seu domicili.
 • Els mitjans de vida amb els que compti.
 • El seu grau de coneixement de les llengües d'ús.
 • La inserció en les xarxes socials del seu entorn.
 • Els programes d'inserció sociolaboral d'institucions públiques o privades en els que hagi participat.
 • Altres situacions que puguin determinar el seu grau d'arrelament.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu solĚlicitar l'informe d'arrelament per demanar la residŔncia temporal per circumstÓncies excepcionals.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Descarregueu-vos la instància específica. Podeu accedir a aquest document mitjançant l’enllaç de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
 • Un cop emplenada i signada, Lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació escaient.

Si teniu  consultes específiques, podeu contactar amb el Punt d'Informes d'Arrelament  

I desprÚs...

 • Rebuda tota la documentació l'Ajuntament verifica les dades aportades i acorda una entrevista amb l'interessat per poder realitzar un informe.
 • Aquest informe és enviat, juntament amb la documentació i la sol·licitud a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya que disposa un termini de 30 dies hàbils (a comptar des de l'entrada en el seu registre) per resoldre i notificar via SMS a l'interessat la resolució, informant de l'oficina on pot passar a recollir-la. En cas de no fer-ho, serà enviada per correu certificat a l'adreça de notificacions.
Qui ho pot demanar?

Persona estrangera no comunitària, major d'edat (o major de 16 anys) empadronada a Barcelona, que pot acreditar la seva residència continuada a Espanya durant més de tres anys (perquè aquest requisit es compleixi, les absències d'Espanya durant aquest període no poden superar els 120 dies) i  trobar-se en situació administrativa irregular o amb permanència autoritzada per raons d'estada per estudis o de protecció internacional.

Documentaciˇ

Disposeu del model de formulari al següent enllaç: Formulari de sol·licitud d'informe d'arrelament social o bé accedint a http://benestar.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99191.pdf 

Tots els documents han de ser compulsats, per aquest motiu es poden presentar fotocòpies compulsades o bé originals i fotocòpies per a la seva compulsa de:

Documentació personal:

 • Passaport (de les pàgines on figuren les dades personals i de caducitat), vigent de la persona sol·licitant.
 • NIE (en cas de tenir-ne).
 • Volant de residència que acrediti els 3 últims anys d'empadronament continuat a l'estat espanyol (perquè aquest requisit es compleixi, les absències d'Espanya durant aquest període no poden superar els 120 dies). En cas de persones empadronades a l'Ajuntament de Barcelona, serà necessari sol·licitar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona, per tal d'obtenir aquest document.
 • Autorització del representant legal (en cas de majors de 16 anys i menors de 18).

Documentació acreditativa de l'habitatge, en cas de tenir-ne:

 • Escriptura de propietat o contracte de lloguer.
 • Altres títols que puguin fonamentar el dret d'ús (contracte de treball que especifiqui l'ús de l'habitatge, escriptura pública que reconeix el dret, etc).

Documentació acreditativa dels mitjans econòmics:

En cas de contracte:

 • Un contracte (o contractes del mateix sector d'activitats), amb vigència d'un any. El contracte ha de ser de jornada de 40 hores setmanals si és un únic contracte, o un mínim de 30 hores setmanals en còmput global si aporta més d'un contracte. El contracte ha d'estar signat per ambdues parts.

En cas d'exempció de contracte (cal aportar documentació que acrediti el fet, segons el cas)

 • Projecte de negoci amb la descripció de l'activitat econòmica (en cas d'activitat per compte propi majors de 18 anys).
 • Documentació que acrediti percepció d'ingressos mensuals que suposin el 400% de l'IPREM brut mensual en els darrers 12 mesos (en cas de recursos econòmics suficients).
 • Acreditació del vincle (en cas de cònjuge o parella de fet registrada) o volant de convivència* (en cas de parella de fet no registrada amb fills comuns) acompanyada del contracte de treball de la persona de qui es depèn (estrangera amb autorització de residència que disposi dels mitjans econòmics suficients per atendre necessitats de la família).
 • Acreditació del vincle i volant de convivència* (en cas de pare o mare de resident legal).
 • Acreditació del vincle o de la representació legal i volant de convivència* (en cas de fill/a de resident legal).

(*) Per tal d'obtenir el volant de convivència serà necessari sol·licitar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

Documentació acreditativa dels vincles familiars, en cas de tenir-ne:

 • Aquella documentació que pugui acreditar aquests vincles.

Altra documentació, en cas de tenir-ne:

 • Justificació de col·laboració en xarxes socials.
 • Justificació de participació en cursos o programes d'inserció sociolaboral.
 • Justificació de participació en cursos o programes d'inserció cultural (coneixements de la societat catalana).
 • Certificat d'assistència a cursos de coneixement lingüístic emesos per organisme acadèmic reglat: escoles, universitats, Consorci de Normalització Lingüística.
 • Certificat d'assistència a cursos de coneixement lingüístic emesos per organisme acadèmic no reglat: entitats que pertanyin a la coordinadora de la llengüa (consulteu el cercador d'entitats accedint a aquest enllaç http://novaciutadania.cat/cercador/).
On es pot fer?
Dates

Termini per emetre l'informe: 30 dies hàbils a comptar des de l'entrada de la documentació en el registre de la Generalitat.

Termini de validesa de l'informe: 3 mesos a comptar a partir de la data de signatura que hi consti.

Preu

  Taxa per l'emisió de l'informe d'arrelament per demanar la residència temporal per circumstàncies excepcionals: gratuïta

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  16 / 01 / 2019