Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informaciˇ per a la compravenda d'habitatges nous i de segona ma

Informació general per a la compra-venda d'habitatges d'obra nova: llistat de documents i despeses a càrrec del comprador/venedor.

El comprador s'ha de fer càrrec de les següents despeses:

 • El preu de l'habitatge.
 • L'IVA si es tracta d'una obra nova és del 10%. Per als habitatges de protecció oficial és del 4%. Més informació al web www.aeat.es.  
 • L'impost sobre actes jurídics documentats actualment 1,5%, als habitatges protegits és del 0,1%.
 • Les despeses derivades de la constitució d'hipoteca (notari, registre propietat, gestoria.
 • Honoraris del notari, corresponents a l'atorgament de l'escriptura pública i a les còpies de la mateixa.
 • Les despeses de la inscripció en el Registre de la Propietat.
 • Les despeses de Gestoria, derivades de la tramitació de documentació davant Hisenda, de la liquidació d'impostos i d'inscripció en el Registre de la propietat de l'escriptura pública de compravenda.
 • Contractació de serveis: llum, aigua, gas, etc.
 • En cas de constitució d'hipoteca, hauran d'assumir les despeses d'una assegurança que com a mínim, asseguri els riscos que derivin de les causes fortuïtes, de força major i de danys a tercers. Així mateix serà necessari negociar amb l'entitat financera les despeses d'obertura del préstec, cancel·lacions parcials, etc.

En cas de compra-venda de segona ma, a més:

 • L'impost sobre transmissions patrimonials si és un habitatge de segona mà. Tipus impositiu a Catalunya:
  • Sobre béns immobles: 10 %
  • Habitatge habitual per a famílies nombroses, discapacitats i/o joves: 5 %

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

 

Podeu adreçar-vos a qualsevol de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona, preferentment amb cita prèvia que podreu obtenir mitjançant el Telèfon d'Atenció 010 o del web de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

Documentaciˇ

Quan s'adquireix un habitatge de nova construcció o afectat per una gran rehabilitació s'ha de comprovar que l'habitatge disposa de:

 • Certificat final d'obra.
 • Cèdula d'habitabilitat.
 • Certificat d’eficiència energètica.
 • Llicència de primera ocupació.
 • Garantia obligatòria: assegurances, avals, etc.
 • Connexió a la xarxa de servei general dels serveis previstos per xarxa.
 • Compliment de les condicions imposades en la llicència d'obres.
 • llibre de l'edifici.
 • Divisió del crèdit hipotecari, si s'escau, entre totes les entitats registrals de l'immoble.

No obstant, abans de lliurar qualsevol quantitat a compte es recomana verificar els següents aspectes:

 • Existència de llicència d'edificació que descrigui com habitatge l'immoble que és objecte de transmissió.
 • Existència d'un document que acrediti que el promotor té la titularitat del terreny sobre el que s'edificarà.
 • El projecte tècnic de l'obra ha d'estar redactat.
 • El règim jurídic de l'edificació projectada.
 • Condicions econòmic-financeres de la compravenda: qualificació de l'habitatge, les càrregues, les condicions econòmic-financeres, els coeficients de participació, el projecte dels estatuts de la comunitat o la consignació de que manca.

El contracte de compra d'un pis sobre plànol ha d'incloure els següents punts:

 • La data prevista pel lliurament de l'habitatge, incloent una penalització a càrrec del venedor es cas de retard.
 • Preu total de l'habitatge, incloent impostos que el graven.
 • Formes de pagament. S'ha de fer referència a la existència o no d'hipoteques, a la subrogació (si comprador assumeix la hipoteca, que no està obligat a fer-ho) i la cancel·lació de les mateixes.
 • Annexats al contracte han d'aparèixer els següents documents (art. 65 Llei 18/2007 del dret a l'habitatge). - El plànol de situació de l'edifici. 
  • El plànol de l'habitatge, amb l'especificació de la superfície útil de la construïda, amb els mesuraments acreditats per tècnics competents. Si hi han annexes, els mesuraments han de ser diferenciats.
  • Memòria de qualitats de l'habitatge. 
  • Croquis de les instal·lacions d'electricitat, gas i aigua.

Si el venedor incompleix el contracte, el comprador pot reclamar i fins i tot demanar la resolució del contracte, prèvia devolució de les quantitats satisfetes. En el cas que no es compleixi el termini de lliurament de l'habitatge, el comprador podrà reclamar les quantitats pactades en concepte de penalització.

Abans de formalitzar la compravenda d'un habitatge de segona mà mitjançant un contracte, és recomanable tenir la següent documentació i que el venedor té l'obligació d'aportar:

 • La cèdula d'habitabilitat de l'habitatge. L'art.132.a Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, preveu la possibilitat d'exonerar de manera expressa aquesta obligació, sempre que per mitjà d'un informe emès per un tècnic competent s'acrediti que l'habitatge pot obtenir la cèdula després de l'execució de les obres de rehabilitació.
 • Certificat d’eficiència energètica.
 • El certificat d'aptitud en el cas que l'edifici hagi estat obligat a passar la inspecció tècnica de l'edifici.
 • Nota simple informativa del Registre de la propietat, actualitzada.
 • Les garanties de l'habitatge (si l'habitatge te menys de 10 anys, és obligatori una assegurança de deu anys per vicis i desperfectes d'estructura).
 • Documentació relativa a la hipoteca constituïda, si és el cas demanar justificants o certificats de que s'està al corrent de la quota hipotecària).
 • Escriptura de compravenda del venedor o, en el seu defecte, les dades registrals de l'habitatge. Si el venedor no facilita aquestes dades, simplement amb la direcció de l'immoble es pot anar al Registre de la Propietat
 • Rebut de pagament de l'ultima anualitat del IBI, on hi consta el valor cadastral de l'immoble, dada fonamental a efectes de fer front a nombrosos impostos.
 • Certificat relatiu a l'estat de deutes dels transmitents amb la comunitat, en el qual ha de constar, a més les despeses ordinàries aprovades pendents de repartir.

Observacions a efectes de contractes d'arres:

 • En els contractes d'arres (o contractes privats de compravenda), s'ha de fixar la data prevista pel lliurament de l'habitatge, incloent una penalització a càrrec del venedor en cas de retard.
 • Es aconsellable que els contractes d'arres especifiquin si es tracten d'arres confirmatòries, penitenciàries o penal. Si no es determina, es consideren arres confirmatòries.
 • S'ha d'especificar que l'immoble es transmet lliure de càrregues, d'arrendataris, etc.
 • El contracte d'arres ha de determinar el preu total de la transmissió, incloent impostos que el graven.
 • Incloure clàusula que condicioni la compravenda a l'atorgament de la hipoteca, de manera que si no es concedeix hipoteca, es torni l'import ja abonat per aquesta operació.
On es pot fer?
Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  21 / 11 / 2018