Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informaciˇ general per al lloguer d'habitatges

Informació general per al lloguer d'habitatges: llistat de documents i despesses a càrrec del llogater. Els contractes de lloguer es regeixen per la Llei 29/1994, dec 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (LAU), i les condicions per l'oferta i els requisits per a l'arrendament d'habitatge a la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge (art. 61 i 62).

Despeses a càrrec del llogater:

En el moment de llogar un pis, el llogater tindrà les següents despeses:

 • La primera mensualitat
 • La fiança art. 36 Llei 29/1994 regula 1 mensualitat pels contractes d'habitatge, i 2 mesualitats pels contractes d'ús diferent a l'habitatge. A més de la fiança, el propietari pot demanar garanties addicionals.
 • Els honoraris de l'Agent de la Propietat Immobiliaria (API) i/o l'Administrador de finques
 • L'alta del llum, l'aigua i el gas, si s'escau
 • Impost de transmissions patrimonials (Les quantitats a satisfer seran les resultants d'aplicar una escala prevista per la normativa vigent). Termini: 30 dies des de la formalització del contracte d'arrendament.

En les ofertes d'arrendament s'ha de proporcionar al destinatari una informació suficient sobre les condicions essencials de l'habitatge, i també de les condicions bàsiques del contracte. Aquesta informació s'ha de lliurar abans de rebre qualsevol quantitat a compte. La informació mínima d'una oferta ha de contenir les següents dades:

 • Descripció i les condicions físiques de l'habitatge, amb la indicació de la superfície útil i dels serveis, les instal·lacions i els subministraments d'aquest (cèdula d'habitabilitat o qualificació definitiva en cas d'habitatge amb protecció oficial).
 • El preu total de la renda, amb el desglossament i el detall dels serveis assessoria i les altres quantitats que siguin assumides pels llogaters, tot indicant la periodicitat de la liquidació.
 • El termini de l'arrendament.
 • La forma d'actualització del preu al llarg del termini de l'arrendament.
 • La fiança i les altres garanties que s'exigeixen als arrendataris.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Per informació us podeu adreçar a qualsevol de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona, preferentment amb cita prèvia que podeu obtenir a través del telèfon d'informació i tràmits o accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

Documentaciˇ

1. El contracte de lloguer, que ha de constar dels següents apartats:

 • La identificació de l'habitatge.
 • El nom i els cognoms del propietari i del llogater i els seus DNI. És aconsellable que l'interessat demani una còpia simple registral per confirmar la titularitat de l'habitatge a arrendar.
 • La quantitat anual/mensual de la renda.
 • La durada. Els contractes inferiors a 5 anys, obligatòriament el propietari ha de perllongar el lloguer per terminis anuals fins a 5 anys.
 • La forma de pagament del lloguer.
 • La fiança (s'ha de dipositar al Institut Català del Sòl).
 • La clàusula d'actualització de la renda.
 • La repercussió de les despeses, si s'escau.
 • Un inventari de mobles i electrodomèstics, si escau. És aconsellable comprovar l'estat de l'habitatge i del mobiliari si l'hagués, ja que es presumeix que l'habitatge es lliura en bon estat.

 

2. La cèdula d'habitabilitat (art. 26 Llei 18/2007 del dret a l'habitatge).

3. La referència catastral (Llei 36/2006, Mesures de prevenció del frau fiscal).

4. Certificació d'eficiència energètica d'edificis.

Altra informació: Hi ha ajudes per al lloguer d'habitatges, tant per al llogater com per al propietari, podeu consultar el tràmits següents:

 

 • Ajuts a propietaris que posin el seu habitatge a disposició de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.
 • Prestacions permanents per al pagament del lloguer (lloguer just)

 

On es pot fer?
Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  03 / 04 / 2019