Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Escolarització d'alumnat nouvingut

Procés per a l'escolarització d'alumnat nouvingut a la ciutat quan el curs ja ha començat o quan ja ha finalitzat el període oficial de matriculació. Es pot tractar d'alumnes que no hagin estat escolaritzats a Catalunya, que els pares, mares o tutors/es hagin canviat de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona.

També es poden al·legar circumstàncies excepcionals, com ara canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

La documentació es pot presentar:

En el centre sol·licitat, que admet l'alumne/a si disposa de vacants en l'ensenyament i nivell demanats i sempre que compleixi les condicions.

A l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona.

En els casos que els alumnes ja estiguin escolaritzats, s'ha de realitzar la matrícula en el nou centre i formalitzar la baixa en el centre de procedència.

És imprescindible que el nen/a hagi arribat a la ciutat. 

La Comissió d'escolarització informa de les vacants existents i comunica al centre la decisió del pare, mare, tutor/a.

El pare, mare, tutor/a procedirà a matricular el nen/a a la nova escola.

En cas d'alumnat de 16 a 18 anys que vulguin continuar estudis, caldrà adreçar-se a l'Oficina d'Atenció del Consorci on l'informaran de què pot fer.

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare, el tutor, la tutora o persona autoritzada.

Documentació

Original i fotocòpia dels documents següents:

  • Document d'identitat del pare, mare o tutor/a.
  • Llibre de família o certificat de naixement del nen/a que s'ha d'escolartizar.
  • Volant de residència del pare, mare, tutor/a o del nen/a.
  • Volant de residència de cada alumne/a que s'ha d'escolaritzar.            
                                                                               
On es pot fer?
Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  22 / 11 / 2018