Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoliquidació de la taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d'especejament i establiments de transformació de caça

Aquest servei facilita la presentació i el pagament en forma d'autoliquidació de la taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d'especejament i establiments de transformació de caça

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal emplenar el formulari de declaració i la carta de pagament que es poden descarregar del web de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Un cop emplenada la carta de pagament s'ha d'efectuar l'ingrès de l'import a qualsevol oficina o terminal de La Caixa.

Posteriorment, caldrà presentar l'original de la declaració i una còpia dels fulls del formulari de la declaració.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques operadores o explotadores responsables de les activitats que es fan en escorxadors, en sales d'especejament i establiments de manipulació de la caça de la ciutat de Barcelona, que són objectes de controls efectuats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

On es pot fer?
Preu

    La taxa està subjecta al Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i a les seves posteriors modificacions.

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 12 / 2018