Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona d'activitats i serveis de districte i de ciutat

Concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats i/o persones que duguin a terme activitats i serveis al terme municipal de Barcelona, o fora en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat, i que complementin i/o supleixin la competència municipal i que es facin sense afany de lucre.

L'àmbit temàtic (codi modalitat) del projecte d'aquestes activitats o serveis pot ser:

 • Cultura (A)
 • Esports (B)
 • Educació (C)
 • Salut (D)
 • Gent Gran (E)
 • Dones (F)
 • Adolescència i Joventut (G)
 • Infància (H)
 • Democràcia activa i Participació ciutadana (I)
 • Acció comunitària i Associacionisme (J)
 • Immigració-Acollida, i Refugi (K)
 • Civisme i Convivència (L)
 • Foment d'activitats organitzatives (M)
 • Comerç de proximitat i promoció econòmica (N)
 • Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional (O)
 • Innovació Democràtica (P)
 • Temps i Economia de les Cures (Q)
 • Afers religiosos (R)
 • Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i Drets dels animals (S)
 • Consum responsable (T)
 • Atenció persones sense llar (U)
 • LGTBI (V)
 • Drets de ciutadania (W)
 • Promoció de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat (X)
 • Cultura-Educació (Y)

Aquests ajuts econòmics volen fomentar activitats d'interès públic i social que tinguin per finalitat:

 • Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat.
 • Promoure l'associacionisme i el voluntariat.
 • Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació.
 • Millorar els canals de participació ciutadana.
 • Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el privat.
 • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • Promoure el consum responsable.
 • Fomentar valors del civisme i convivència.
 • Promoure una ciutat intercultural.
 • Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
 • Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • Fomentar el desenvolupament del comerç a la ciutat.
 • Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives.
 • Promoure l'acció comunitària.
 • Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres.
 • Promoure l’Ocupació de Qualitat (en cas d’incorporar contractació de personal, valorar l’ocupació de persones majors de 40 anys en situació d’atur de llarga durada, persones en risc d’exclusió social i persones participants en programes i/o itineraris d’inserció laboral de Barcelona Activa).

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, annexar la descripció bàsica del projecte i presentar-ho telemàticament a l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció; presentar reformulacions de projectes, justificacions de projectes i altres comunicacions relatives al projecte o a l’entitat, de la convocatòria actual o de la convocatòria general de subvencions del 2018 i presentar-ho telemàticament a l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El formulari demana que us identifiqueu i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Caldrà utilitzar qualsevol d'aquestes dues opcions:

 1. Seleccioneu una opció:

  Descripció del projecte: podeu escollir entre descarregar-vos i emplenar la plantilla de descripció del projecte (document bàsic 2) o elaborar-ne un. Si opteu per redactar el vostre propi document de descripció del projecte trobareu una guia on es detallen tots els punts necessaris per a la seva correcta elaboració.


  Sol·licitud d’ajudes i subvencions: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.


  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic. També podeu presentar els justificants de la despesa efectuada de cada projecte presentat.

 2. Empleneu el formulari.

  Annexeu el document de descripció del projecte (document bàsic 2), si demaneu la sol·licitud de subvenció o la documentació complementària, en cas d'annexió de documents a sol·licituds ja enregistrades. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  Confirmeu-ne les dades.

 3. Presenteu la sol·licitud al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir-vos els justificants del tràmit realitzat (arxius en format PDF) o descarregar-los en el vostre ordinador i seguir les instruccions que s'hi detallen.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i també en el web de l'Ajuntament Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació i heu fet la sol·licitud de manera telemàtica, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho, mitjançant l'opció "Adjuntar Documentació" d'aquest mateix  tràmit. Aquest mateix termini servirà per presentar al·legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
Tingueu a mÓ
 • Imports de les subvencions rebudes en anteriors convocat˛ries
 • Dades del pla de viabilitat econ˛mica (despeses previstes i ingressos previstos).
Qui ho pot demanar?

Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris de les subvencions:

 • Les persones físiques o jurídiques que s'ajustin als requisits i condicions establerts a les bases de la convocatòria.
 • És obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, excepte en casos determinats, detallats a les bases de la convocatòria.
Documentaciˇ

Per a fer la sol·licitud dels ajuts caldrà presentar, únicament, la documentació següent:

1) Imprès de sol·licitud de subvenció (formulari online), que conté una declaració responsable. Consulteu en aquest enllaç el contingut de la "declaració responsable".

2) Descripció del projecte o activitat a realitzar (document bàsic 2), que cal annexar en format "pdf" a la sol·licitud online.

Un cop publicat el llistat amb la resolució d'atorgament provisional de les subvencions, i depenent de si l'Ajuntament us sol·licita que aporteu i/o esmeneu documentació, se us podrà requerir:

A- Fotocòpia compulsada dels Estatuts de la persona jurídica.

B- Fotocòpia compulsada del NIF/CIF de la persona jurídica.

C- Fotocòpia compulsada de la persona signant de la sol·licitud.

D- Fotocòpia compulsada de la inscripció dels Estatuts en el registre corresponent.

E- Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'AEAT.

F- Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

G- Esmena de deutes amb l'IMH (Hisenda municipal).

H- Documentació de justificacions pendents.

I - Acreditació de tenir seu social a la ciutat de Barcelona.

J- Informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, quan l'import subvencionable sigui superior a 10.000 euros, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre  de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En l'anunci del BOP i en el llistat de la resolució provisional que es publica a l'apartat de "subvencions" del web de l'Ajuntament de Barcelona s'indica, per a cada cas i mitjançant la lletra que porta al davant cada document, la documentació que se sol·licita.

Per presentar la justificació de la subvenció municipal caldrà presentar els següents documents (*):

 • Instància de presentació
 • Memòria econòmica
 • Memòria econòmica (amb IVA deduït)
 • Memòria d’actuació
 • Carta de reintegrament, si s’escau
 • Factures originals de la subvenció atorgada(**), com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat.

(*) Els documents que cal presentar poden variar en funció de la convocatòria. Per a més informació consulteu el web https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.

(**) Als efectes de la justificació, en el cas de presentació de factures electròniques, caldrà adjuntar una declaració jurada del beneficiari i/o representat legal de l’entitat conforme les factures aportades són les úniques originals (no hi ha altres còpies de les mateixes factures presentades al mateix temps, als efectes i en les condicions de la justificació de la subvenció municipal, en altres administracions públiques).

Dates

Any 2019:

Preu

  Per regla general, la subvenció municipal no sobrepassarà el 50% del pressupost total del projecte o activitat. Si s'escau, a la convocatòria es podran establir uns imports màxims a sol·licitar per a cadascun dels àmbits temàtics i territorials.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  20 / 05 / 2019