Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar

La finalitat d'aquesta prestació és donar suport econòmic a les famílies en les que s'hagi produït un naixement, adopció, tutela o un acolliment entre l'1 de juliol de 2018 i  el 31 d'agost de 2019 per raó de l'atenció que aquestes hi dediquen i per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat

Aquesta prestació econòmica és compatible amb qualsevol altre ajut familiar atorgat per les administracions públiques.

Els ingressos límit de la unitat familiar establerts per accedir a l’ajut econòmic es determinen en relació amb les parts general i especial de la base imposable de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF).

Disposeu de més informació a aquest enllaç.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

El tràmit es pot fer presencialment a qualsevol oficina d'acció ciutadana de la Generalitat, per internet, mitjançant l'Oficina Virtual de Tràmits o presentant la sol·licitud per correu postal. El formulari de sol·licitud es pot trobar a les pròpies oficines o bé a l'Oficina Virtual de tràmits.

Al presentar la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació requerida.

Qui ho pot demanar?

Famílies que  no sobrepassin els ingressos límit i que, a més:

 • Una de les persones progenitores o assimilades sol·licitants, com a mínim, sigui resident legal a Catalunya, i ho hagi estat durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  la persona o les persones que sol·liciten l’ajut han d'exercir la guarda i custòdia de tots els infants que consten a la sol·licitud. En el supòsit de la guarda compartida qualsevol de les dues persones progenitores pot presentar la sol·licitud d’ajut. En qualsevol cas, cada infant dóna dret a un únic ajut econòmic, que es resol per ordre de presentació.
 • Es infants no poden superar  els 12 anys d’edat en els supòsits d’adopció, tutela o acolliment.
 • En cas de tuteles i acolliments les persones sol·licitants  han de ser persones físiques.
 • En els casos de famílies nombroses o monoparentals, cal que el títol de família nombrosa i el títol de família monoparental estiguin vigents en el moment de presentar la sol·licitud.
Documentació

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de:

 • Certificat de residència legal, d'una de les persones sol·licitants, si es tracta de persones estrangeres no comunitàries. Aquest certificat cal que acrediti la residència legal durant 5 anys.
 • Llibre de família complet.
 • Certificat històric de convivència d'una de les persones sol·licitants, de cadascun dels municipis on ha viscut durant els 5 anys de residència a Catalunya, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • Títol de família nombrosa en cas d'haver-se expedit fora de Catalunya, només en el cas de no signar la declaració responsable inclosa en la sol·licitud.
 • Resolució per la qual es reconegui un grau de discapacitat superior al 33%, en cas d'haver-se reconegut fora de Catalunya, només en el cas de no signar la declaració responsable inclosa en la sol·licitud.
 • Sentència o acta notarial de l'adopció o tutela, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA), o resolució administrativa d'acolliment constituït fora de Catalunya, només en el cas de no signar la declaració responsable inclosa en la sol·licitud.
 • Resolució judicial que estableixi a qui correspon la guarda i custòdia dels infants, en cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial, només en el cas de no signar la declaració responsable inclosa en la sol·licitud.
 • Documents identificadors de les persones sol·licitants (NIF/NIE), només en el cas que no s'hagi autoritzat al Departament de Benestar Social i Família la consulta a la Direcció General de Policia.
On es pot fer?
Dates

Any 2018:

Termini de presentació de les sol·licituds:

per a naixements, adopcions, tuteles o acolliments que hagin tingut lloc entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2018 i l'1 de gener i el 31 d'agost de 2019 (ambdues dates incloses) i que no superin un determinat nivell d'ingressos.

Preu

  La quantia de l'ajut és de 650 € per naixement, adopció, tutela o acolliment.

  Per a les famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa o  monoparental l'import serà de 750 €.

  L'abonament es farà en un sol pagament a partir de la resolució d'atorgament de l'ajut, a mesura que hi hagi disponibilitat pressupostària

Organisme responsable
Darrera actualització  17 / 10 / 2018