Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Registre de Nuclis Zoològics

Inscripció que han de fer els centres i establiments que alberguin, comercialitzin, tractin i reprodueixin animals.

El Registre de nuclis zoològics s'estructura en quatre seccions:

 • Nuclis zoològics pròpiament dits: zoosafaris, parcs o jardins zoològics, circs, col·leccions zoològiques privades, granges cinegètiques...
 • Instal·lacions per al manteniment temporal d'animals domèstics: centres de cria, residències i refugis, escoles d'ensinistrament, centres de recollida d'animals, gosseres esportives, centres d'importació d'animals i laboratoris i centres d'experimentació amb animals.
 • Establiments per a la venda d'animals: botigues i altres establiments de venda d'animals
 • Establiments per a la pràctica de l'equitació: picadors, quadres esportives o de lloguer i altres establiments per a la pràctica eqüestre.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu inscriure, modificar o donar de baixa un nucli zoològic.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal anar als Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a recollir els models de sol·licitud i de memòria o descarregar-los del web de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

També s'hi pot lliurar la sol·licitud, juntament amb la documentació.

Qui ho pot demanar?

El titular o persona autoritzada. En cas de persones jurídiques el representant haurà d'aportar els poders corresponents.

Documentació
 • Imprés de Sol·licitud i Memòria, normalitzades, que es poden descarregar del web de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat.
 • En cas d'activitats, fotocòpia de la llicència municipal d'activitats
 • Programa d'Higiene i profilaxi signat per un veterinari col·legiat.

On es pot fer?
Dates

Cal haver fet la inscripció abans d'iniciar l'activitat

Preu

  Taxa 2015:

  53,30 euros.

Organisme responsable