Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvenció a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb discapacitat, i subjectes a l'impost de vehicles de tracció mecànica

El tràmit permet sol·licitar la concessió d'una subvenció a titulars de vehicles adaptats, i utilitzats habitualment, per al transport de persones amb discapacitat que han de pagar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), per no tenir aquests mateixos titulars la condició de persona amb discapacitat.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la subvenció si compliu amb els requisits establerts a les Bases particulars i específiques.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Empleneu i presenteu la sol·licitud a qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana aportant la documentació necessària, segons sigui el cas.
 • Els impresos i les bases de la convocatòria es poden aconseguir al Servei d'Atenció al Públic de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i al web www.bcn.cat/accessible.

I després...

L'Ajuntament verificarà la documentació presentada i, si s'escau, concedirà la subvenció.

Qui ho pot demanar?

Podran sol·licitar la subvenció els titulars (persones físiques o jurídiques) de vehicles privats adaptats i habitualment utilitzats per al transport de persones amb discapacitat, d'acord amb la normativa vigent (rampes d'accés, reserva d'espai amb guies, els ancoratges i cinturons de seguretat), subjectes a l'IVTM, a la ciutat de Barcelona, i amb una potència fiscal no superior als 17 cavalls.

Els sol·licitants hauran d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Barcelona. Aquest requisit es comprovarà directament des de la Corporació.

a) Familiars directes (cònjuges, ascendents i descendents, per consanguinitat afinitat o adopció) de la persona passatgera amb discapacitat, que convisquin amb ella; o bé persones vinculades amb la persona passatgera amb discapacitat per raó de tutela o acolliment (en els termes previstos en el Codi de Família), tot complint també el requisit de convivència. Els/les titulars ho hauran de ser de vehicles matriculats abans de l'1 de gener de 2003.

b) Entitats d'iniciativa social prestadores de serveis d'atenció a persones amb discapacitat que utilitzen habitualment els vehicles adaptats per al transport de les persones ateses (de l'entitat al domicili, o viceversa; i desplaçaments relatius a les activitats de l'entitat).

El vehicle haurà d'estar destinat al transport habitual, com a mínim, d'una persona amb discapacitat, empadronada a Barcelona, amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. Cada persona passatgera no podrà ser assignada a a més d'un vehicle si és de la família o tutor (aquesta limitació no existirà en els casos en que la persona passatgera disposi de vehicles adaptats, un de la família o tutor i altres per part de l'entitat on rebi atenció).

Documentació

Documentació a presentar per les persones que no hagin estat beneficiàries d'aquesta subvenció en convocatòries anteriors:

 • Imprès de sol·licitud degudament complimentat.
 • Fotocòpia del DNI del titular del vehicle, en cas d'entitats fotocòpia del NIF i la documentació acreditativa de la seva inscripció, finalitats i naturalesa com a entitat d'iniciativa social.
 • Declaració responsable de la persona titular del vehicle, fent constar la utilització del vehicle per al transport de persones amb discapacitat, les adaptacions realitzades i la finalitat dels desplaçaments a realitzar. Tan si és familiar o tutor de la persona passatgera amb discapacitat o entitat prestadora de serveis, hauran de fer constar aquestes, tot incloent les dades de les persones passatgeres, fent constar el seu grau de discapacitat.
 • Fotocòpia del DNI de les persones passatgeres.
 • Documentació acreditativa del parentiu o tutela. En el cas d'entitats, la documentació haurà d'acreditar la inscripció o matrícula de les passatgeres amb discapacitat, amb indicació dels horaris d'atenció i els viatges habituals.
 • Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
 • Fotocòpia de la fitxa tècnica de l'ITV relativa a l'homologació de les adaptacions realitzades al vehicle.
 • Comprovant d'haver fet efectiu el pagament de l'IVTM, o còpia de l'avís de pagament de l'IVTM si en el moment de presentar la sol·licitud encara no s'ha fet efectiu.
 • Dades per a la domiciliació bancària, de conformitat amb l'imprès d'aquestes bases, degudament segellat per l'entitat bancària corresponent.

Els sol·licitants que hagin estat beneficiaris d'aquestes subvencions en convocatòria anterior, només caldrà que aportin:

 • Declaració responsable del manteniment de les condicions acreditades per a l'atorgament de la subvenció o bé la documentació que acrediti canvis en les condicions anteriorment descrites, si s'escau.
On es pot fer?
Dates

Any 2017: pendent publicació convocatòria al BOP (al 2016 no hi va haver cap convocatòria de subvenció).

Any 2015:

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 22 de setembre de 2015.
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2015, ambdós inclosos.

 

Preu

  L'import de la subvenció serà igual a la quota de l'IVTM, amb exclusió d'interessos i recàrrecs.

Organisme responsable