Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvenció a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb discapacitat, i subjectes a l' IVTM

El tràmit permet sol·licitar la concessió d'una subvenció a titulars de vehicles adaptats, i utilitzats habitualment, per al transport de persones amb discapacitat que han de pagar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), per no tenir aquests mateixos titulars la condició de persona amb discapacitat.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la subvenció si compliu amb els requisits establerts a les Bases particulars i específiques.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Descarregueu-vos la instància específica. Podeu accedir a aquest document mitjançant l’enllaç de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
 • Empleneu la instància. Imprimiu dues còpies i signeu-les.
 • El dia de la cita lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació escaient.

I després...

 • L'Ajuntament verificarà la documentació presentada i, si s'escau, concedirà la subvenció.
Qui ho pot demanar?

Podran sol·licitar la subvenció els titulars (persones físiques o jurídiques) de vehicles privats adaptats i habitualment utilitzats per al transport de persones amb discapacitat, d'acord amb la normativa vigent (rampes d'accés, reserva d'espai amb guies, els ancoratges i cinturons de seguretat), subjectes a l'IVTM, a la ciutat de Barcelona, i amb una potència fiscal no superior als 17 cavalls.

Els sol·licitants hauran d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Barcelona. Aquest requisit es comprovarà directament des de la Corporació.

a) Familiars directes (cònjuges, ascendents i descendents, per consanguinitat afinitat o adopció) de la persona passatgera amb discapacitat, que convisquin amb ella; o bé persones vinculades amb la persona passatgera amb discapacitat per raó de tutela o acolliment (en els termes previstos en el Codi de Família), tot complint també el requisit de convivència. Hauran de ser titulars de vehicles matriculats abans de l'1 de gener de 2003.

b) Entitats d'iniciativa social prestadores de serveis d'atenció a persones amb discapacitat que utilitzen habitualment els vehicles adaptats per al transport de les persones ateses (de l'entitat al domicili, o viceversa; i desplaçaments relatius a les activitats de l'entitat).

El vehicle haurà d'estar destinat al transport habitual, com a mínim, d'una persona amb discapacitat, empadronada a Barcelona, amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. Cada persona passatgera no podrà ser assignada a a més d'un vehicle si és de la família o tutor (aquesta limitació no existirà en els casos en que la persona passatgera disposi de vehicles adaptats, un de la família o tutor i altres per part de l'entitat on rebi atenció).

Documentació

Documentació a presentar per familiars/tutors :

 • Imprès de sol·licitud per a familiars/tutors, degudament complimentat i signat (inclou una declaració responsable de la persona titular del vehicle, on consta la utilització del vehicle per al transport de persones amb discapacitat, la finalitat dels desplaçaments a realitzar i les dades de les persones passatgeres, fent constar el seu grau de discapacitat).
 • Fotocòpia del DNI del titular del vehicle.
 • Fotocòpia del DNI de les persones passatgeres.
 • Documentació acreditativa del parentiu o tutela.
 • Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
 • Fotocòpia de la fitxa tècnica de l'ITV relativa a l'homologació de les adaptacions realitzades al vehicle.
 • Comprovant d'haver fet efectiu el pagament de l'IVTM, o còpia de l'avís de pagament de l'IVTM si en el moment de presentar la sol·licitud encara no s'ha fet efectiu.
 • Dades per a la domiciliació bancària, degudament segellat per l'entitat bancària corresponent.

Documentació a presentar per a entitats d'iniciativa social:

 • Imprès de sol·licitud per a entitats d'iniciativa social, degudament complimentat i signat (inclou una declaració responsable de la persona titular del vehicle, on consta la utilització del vehicle per al transport de persones amb discapacitat i les dades de les persones passatgeres, fent constar el seu grau de discapacitat).
 • Fotocòpia del NIF i la documentació acreditativa de la seva inscripció, finalitats i naturalesa com a entitat d'iniciativa social.
 • Fotocòpia del DNI de la persona que actua en representació de l'entitat.
 • Fotocòpia del DNI de les persones passatgeres (només caldrà aportar-ho quan és la primera vegada que es fa la sol·licitud o si hi ha modificació posterior de la relació de persones passatgeres).
 • Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
 • Fotocòpia de la fitxa tècnica de l'ITV relativa a l'homologació de les adaptacions realitzades al vehicle.
 • Comprovant d'haver fet efectiu el pagament de l'IVTM, o còpia de l'avís de pagament de l'IVTM si en el moment de presentar la sol·licitud encara no s'ha fet efectiu.
 • Dades per a la domiciliació bancària, degudament segellat per l'entitat bancària corresponent. 

En el cas que hagin estat perceptors de subvenció en convocatòries anteriors només caldrà presentar:

 • Imprès de sol·licitud per a familiars/tutors, degudament complimentat i signat.
 • Imprès de sol·licitud per a entitats, degudament complimentat i signat.
 • Declaració per a familiars/tutors indicant que la documentació presentada en altres convocatòries no ha sofert modificació.
 • Declaració per a entitats indicant que la documentació presentada en altres convocatòries no ha sofert modificació.
On es pot fer?
Dates

Període 2018-2019: pendent de publicació de la convocatòria al BOPB.

Període 2016-2017:

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 4 de desembre de 2017.
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 5 de desembre al 19 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
Preu

  L'import de la subvenció serà igual a la quota de l'IVTM, amb exclusió d'interessos i recàrrecs.

Organisme responsable
Darrera actualització  14 / 05 / 2019