Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificació de l'IVTM de vehicles classificats com a Zero emissions o com a ECO, elèctrics, híbrids o que utilitzin combustibles no contaminants

El tràmit permet sol·licitar la reducció de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als propietaris de vehicles de tots tipus (excepte remolcs) classificats com a Zero emissions o com a ECO, segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit.

En el cas que es produeixi el meritament de l'impost i no es disposi de la classificació de vehicles com a Zero emissions o ECO per part de la Direcció General de Trànsit, també gaudiran de la bonificació els  vehicles que reuneixen qualsevol de les condicions següents:

 • Vehicles elèctrics
 • Vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen.
 • Vehicles que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins a 120gr/Km de CO2

La sol·licitud només s'ha d'efectuar una vegada i, un cop concedida, s'aplica als exercicis posteriors.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la bonificació si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal que regula aquest impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per a vehicles nous (encara no matriculats):

1. Cal efectuar l'autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per Internet i marcar la casella corresponent a l'apartat "Altres característiques".

2. En el termini de 15 dies a comptar des de la data en què es va efectuar l'autoliquidació, caldrà acreditar el compliment dels requisits presentant la documentació necessària en qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana o bé, si desitgeu estalviar desplaçaments podeu lliurar-la per correu postal, preferentment certificat a les dependències de l'Institut Municipal d'Hisenda. Si no es presenta la documentació en el termini assenyalat, es procedirà a la liquidació i a la incorporació en el padró sense tenir en compte el benefici fiscal.

Per a vehicles que ja estaven donats d'alta:

Per fer la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

El dia de la cita, adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i presenteu una instància, sol·licitant la bonificació. Si voleu estalviar desplaçaments innecessaris podeu fer la tramesa per correu postal, preferentment certificat, a l'Institut Municipal d'Hisenda.

I després...

 • L'Institut Municipal d'Hisenda, en els casos que procedeixi, aplicarà la bonificació sol·licitada.
Qui ho pot demanar?

El titular del vehicle, per sí mateix, o mitjançant persona que la representi, degudament autoritzada.

Documentació

En el cas de vehicles nous caldrà aportar:

 • Còpia de la Targeta d'Inspecció Tècnica de Vehicles

En el cas de vehicles que ja estaven donats d'alta:

 • No s'ha de presentar cap documentació.

En ambdós casos, si la tramitació es fa per mitjà de representant caldrà aportar:

 1. Autorització, degudament signada per la persona representada
 2. Fotocòpia del document d'identificació (NIF, DNI, NIE) de la persona representada.
 3. Fotocòpia del document d'identificació (NIF, DNI, NIE) del representant.
On es pot fer?
Dates

Per a vehicles nous (encara no matriculats):

 • en el moment de practicar l'autoliquidació de l'impost.
 • 15 dies, a comptar des de la data en que es va practicar l'autoliquidació, per acreditar els requisits necessaris per optar a la bonificació.

Per a vehicles que ja estaven donats d'alta:

 • el termini per presentar la sol·licitud finalitza el 16 de juliol de l'any en curs. En el cas de sol·licituds presentades amb posterioritat, la bonificació tindrà efectes per l'exercici següent.
Preu

  Tràmit gratuït.

  Bonificació del 75% de la quota de l'impost.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  09 / 01 / 2019