Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificació de l'IVTM de vehicles classificats com a Zero emissions o com a ECO, elèctrics, híbrids o que utilitzin combustibles no contaminants

El tràmit permet sol·licitar la reducció de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als propietaris de vehicles de tots tipus (excepte remolcs) classificats com a Zero emissions o com a ECO, segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit.

En el cas que es produeixi el meritament de l'impost i no es disposi de la classificació de vehicles com a Zero emissions o ECO per part de la Direcció General de Trànsit, també gaudiran de la bonificació els  vehicles que reuneixen qualsevol de les condicions següents:

 • Vehicles elèctrics
 • Vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen.
 • Vehicles que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins a 120gr/Km de CO2

La sol·licitud només s'ha d'efectuar una vegada i, un cop concedida, s'aplica als exercicis posteriors.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la bonificació si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal que regula aquest impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per a vehicles nous (encara no matriculats): Cal emplenar l'autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per Internet (www.bcn.cat/hisenda) i marcar la casella corresponent a l'apartat "Altres característiques". Una vegada el vehicle està matriculat, haurà de facilitar la documentació justificativa a l'Institut Municipal d'Hisenda. Es pot enviar la documentació acompanyada d'una instància per correu, o bé presentar-la a qualsevol dels registres de l'Ajuntament (veure apartat "on es pot fer"). També es pot presentar a qualsevol administració pública.

Per a vehicles que ja estaven donats d'alta: Cal enviar una instància i tota la documentació justificativa per correu a l'Institut Municipal d'Hisenda, o bé presentar-la a qualsevol dels registres de l'Ajuntament (veure apartat "on es pot fer"). També es pot presentar a qualsevol administració pública.

Es pot sol·licitar també una subvenció del 25 % de la quota de l'impost. Vegeu el tràmit "Subvenció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica".

I després...

 • L'Institut Municipal d'Hisenda, en els casos que procedeixi, aplicarà la bonificació sol·licitada.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que sigui titular d'un vehicle tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, en raó de la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost quan reuneixen qualsevol de les següents condicions:

 • Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals.
 • Que es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas natural comprimit, metà metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals. Acreditar què, d'acord amb les característiques del motor, no poden utilitzar un carburant contaminant.
La sol·licitud només s'ha de fer una vegada, un cop concedida s'aplica als exercicis posteriors.

Documentació

Cal enviar la documentació justificativa:

 • Petició concreta de la sol·licitud de subvenció.
 • Fotocopia del NIF
 • Fitxa tècnica del vehicle, copia de les característiques tècniques del manual del vehicle, documentació que acrediti que el vehicle correspon a algun d'aquest tipus.

On es pot fer?
Dates

Per a vehicles nous (encara no matriculats):

 • en el moment de practicar l'autoliquidació de l'impost.
 • 15 dies, a comptar des de la data en que es va practicar l'autoliquidació, per acreditar els requisits necessaris per optar a la bonificació.

Per a vehicles que ja estaven donats d'alta:

 • el termini per presentar la sol·licitud finalitza el 16 de juliol de l'any en curs. En el cas de sol·licituds presentades amb posterioritat, la bonificació tindrà efectes per l'exercici següent.
Preu

  Tràmit gratuït.

  Bonificació del 75% de la quota de l'impost.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  09 / 01 / 2019