Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Al·legacions contra l'aprovació d'instruments de planejament urbanístic

Tràmit determinat per la Llei d'Urbanisme durant el procés d'aprovació dels instruments de planejament urbanístic: plans especials urbanístics, plans de millora urbana, estudis de detall, modificacions del Pla general metropolità i suspensions de llicències.

Desprès de l'aprovació inicial de l'instrument de planejament, d'un avanç de pla o d'un acord de suspensió preventiva de llicències per l'òrgan municipal competent es publica un anunci d'exposició al públic.

En l'anunci es dona un termini generalment d'un mes per poder presentar al·legacions (llevat de les suspensions preventives de llicències). El termini compta a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. També es publica en un diari de màxima divulgació.

Els instruments que s'exposen es refereixen a la qualificació dels sòls, determinació dels sistemes de gestió en el seu cas (expropiació, reparcel·lació, etc) i ordenació (alçades, volums, usos, etc) tot amb caràcter general, no als aspectes concrets d'edificació, ni l'inici de la gestió, ni als projectes d'urbanització o d'obres (de carrers, places...).

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar al·legacions contra l'aprovació d'instruments de planejament urbanístic (PGM, MPGM, PMU...).

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Consulta dels instruments de planejaments (PGM, MPGM, PMU...):

  1. Accediu al Cercador de Planejament, Qualificacions i Convenis on trobareu el llistat dels plans que estan en termini d'exposició al públic a efectes de presentació d'al·legacions, amb una fitxa resum general de l'objecte i plànol.
  2. També podeu efectuar la consulta del document complet en l'Oficina d'Informació Urbanística. En aquest cas és necessari demanar cita prèvia trucant al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o bé de manera telemàtica, accedint a aquest enllaç.

Presentació d'al·legacions:

  1. La presentació d'al·legacions, dins del termini corresponent, es fa mitjançant instància lliurada en el registre de la Gerència d'Ecologia, o bé en qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana o per correu postal certificat. Cal expressar en la instància el títol i el pla de planejament contra el qual s'al·lega.

I després...

  • En el cas de presentació d'al·legacions, desprès que el pla de planejament assoleix el següent tràmit (aprovació provisional o definitiva), l'interessat rebrà una notificació de l'acord del Consell Municipal amb l'informe sobre el resultat de les al·legacions i el tràmit que es pot fer contra el mateix, segons el cas.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona pot veure el document que es troba en tràmit i pot presentar al·legacions.

On es pot fer?
Dates

Termini per presentar al·legacions / interposar recurs:

  • Document en aprovació inicial: un mes per presentar al·legacions, comptat des del dia següent al de la darrera de les dues publicacions obligatòries (BOPB o premsa de difusió diària), o des del dia següent al de notificació de l'acord. El termini d'un mes pot canviar si l'acord d'aprovació inicial n’estableix un altre.
  • Document en aprovació definitiva: dos mesos per interposar recurs contenciós administratiu o bé qualsevol altre recurs que es consideri pertinent, comptats des del dia següent al de la data de publicació al BOPB.

Termini de resposta per part de l'administració:

  • Dos mesos, sempre que la documentació administrativa i tècnica estigui correcta.
Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  18 / 10 / 2018