Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Recuperaciˇ de vehicles retirats per la grua municipal

Recuperació del vehicle que la grua municipal ha retirat de la via pública i ingressat al dipòsit municipal, o petició de retirada d'un vehicle de la via pública perquè destorba (no perquè estigui abandonat).

Els següents casos no estaran subjectes a la taxa per permanència en el dipòsit municipal ni a la taxa per utilització del servei de grua:

 • Quan el titular del vehicle l'hagi cedit a l'Ajuntament pel seu desballestament i el meritament de la taxa sigui posterior a la cessió.
 • Quan els vehicles utilitzin el servei de grua o ingressin en el dipòsit municipal (els deu primers dies d'estada) per causa de necessitat (celebració d'acte públic autoritzat, cas d'emergència, obstaculització de neteja, reparació o senyalització de la via pública, sempre i quan la zona no hagi estat deguda i prèviament senyalitzada com a zona d'estacionament prohibit, temporal o indefinida), accident de circulació i en cas de sostracció o d'altres formes d'utilització del vehicle en contra de la voluntat del seu titular, degudament justificades.

Com tramitar

Presencialment
M˛bil
Com es fa el trÓmit?

Quan la grua retira un vehicle de la via pública, deixa una enganxina al terra (triangle) indicant a quin dipòsit l'ha dut.

També pot localitzar el seu vehicle amb les diferents opcions:

 • Consulta per internet mitjançant l'enllaç a BSMSA i anotant el número de matrícula us indicarà on es troba el vehicle.
 • Enviant un SMS al 217010 amb la paraula GRUA un espai i la MATRÍCULA del vehicle retirat (cost SMS 0,15 euros petició i resposta).
 • Mitjançant l'app Mobile ID (cal disposar d'identitat registrada).
 • Trucant al telèfon 901 51 31 51 (cost segons operador de telefonia).
 • Trucant al telèfon del Dipòsit de Vehicles.

I desprÚs...

 • Un cop localitzat el vehicle, cal adreçar-se al dipòsit corresponent, aportant la documentació necessària, per recuperar-lo.
Qui ho pot demanar?
 • NomÚs pot retirar el vehicle el titular del mateix o qualsevol persona degudament autoritzada.

Documentaciˇ

Si la persona que retira el vehicle és el titular i persona física:

 • DNI original, carnet de conduir original, passaport o permís de residència original.
 • Documentació del vehicle.

Si la persona que retira el vehicle no és el titular, haurà d'aportar:

 • Autorització original signada pel titular del vehicle.
 • Fotocòpia DNI, permís conduir, passaport o permís de residència del titular del vehicle.
 • DNI original, carnet de conduir, passaport o permís de residència de l'autoritzat.
 • Documentació del vehicle.

Si el titular del vehicle és persona jurídica:

 • Escriptura o còpia on surti l'apoderat que retirarà el vehicle.
 • Si no és l'apoderat qui el retira, pot ser autoritzat per l'apoderat per escrit (l'autorització ha de dur segell de l'empresa).
 • Fotocòpia DNI, carnet de conduir, passaport o permís de residència de la persona autoritzant.
 • DNI, carnet de conduir, passaport o permís de residència de l'autoritzat.
 • Documentació del vehicle.

Si el vehicle és propietat d'un LEASING, RENTING O LLOGUER:

 • Contracte original o fotocòpia compulsada d'aquest.
 • DNI, carnet de conduir, passaport o permís de residència de la persona que retiri el vehicle.
 • En cas de ser autoritzat: autorització original signada pel titular del contracte.
 • Fotocòpia DNI, carnet de conduir, passaport o permís de residència del titular del contracte o autorització original per part de l'empresa titular del contracte, amb signatura i segell, on consti "autorització expressa" a la persona que hagi de retirar el vehicle.
 • Documentació del vehicle.

Bicicletes:

En el cas de les bicicletes, cal anar als dipòsits de vehicles de la grua municipal de Badajoz, Sant Genís o Joan Miró i aportar:

 • DNI del propietari.
 • Factura de compra o algun tipus de documentació que acrediti la propietat del vehicle.
On es pot fer?
Dates

Quan el vehicle ha estat retirat de la via p˙blica per la grua municipal.

Preu

  El pagament de la taxa de retirada de vehicle de la via pública es pot fer en metàl·lic o amb les targetes VISA, T6000, American Express i Dinners Club.

  Turismes:

  • Servei de grua: 147,69 euros
  • Estada diària al dipòsit: 19,86 euros
  • Preu per hora al dipòsit: 1,99  euros
  • Preu per mes en el dipòsit: 198,64 euros

  Motocicletes i bicicletes:

  • Servei de grua, motocicleta: 60,56 euros
  • Servei de grua, bicicleta: 40,00 euros
  • Estada diària al dipòsit, motocicleta: 7,50 euros
  • Estada diària al dipòsit, bicicleta: 4,00 euros
  • Preu per hora al dipòsit, motocicleta: 0,75 euros
  • Preu per hora al dipòsit, bicicleta: 0,40 euros
  • Preu per mes en el dipòsit, motocicleta: 75,00 euros
  • Preu per mes en el dipòsit, bicicleta: 40,00 euros

  Camions:

  • Servei de grua: 180, 61 euros
  • Estada diària al dipòsit: 38,68 euros
  • Preu per hora al dipòsit: 3,87 euros
  • Preu per mes en el dipòsit: 386,82 euros

  Al mateix dipòsit municipal, al retirar el vehicle, es pot pagar la multa amb el descompte corresponent mentre estigui vigent i no notificada la sanció.

  Amb la notificació de la denúncia o de la sanció de trànsit imposada per l'Ajuntament de Barcelona, i mentre aquesta estigui en període voluntari, es podrà pagar a qualsevol dels següents dipòsits municipals: St.Genís, Badajoz i Parc Joan Miró.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  20 / 03 / 2018