Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Recuperaciˇ de vehicles retirats per la grua municipal

Recuperació del vehicle que la grua municipal ha retirat de la via pública i ingressat al dipòsit municipal, o petició de retirada d'un vehicle de la via pública perquè destorba (no perquè estigui abandonat).

Els següents casos no estaran subjectes a la taxa per permanència en el dipòsit municipal ni a la taxa per utilització del servei de grua:

 • Quan el titular del vehicle l'hagi cedit a l'Ajuntament pel seu desballestament i el meritament de la taxa sigui posterior a la cessió.
 • Quan els vehicles utilitzin el servei de grua o ingressin en el dipòsit municipal (els deu primers dies d'estada) per causa de necessitat (celebració d'acte públic autoritzat, cas d'emergència, obstaculització de neteja, reparació o senyalització de la via pública, sempre i quan la zona no hagi estat deguda i prèviament senyalitzada com a zona d'estacionament prohibit, temporal o indefinida), accident de circulació i en cas de sostracció o d'altres formes d'utilització del vehicle en contra de la voluntat del seu titular, degudament justificades.

Com tramitar

Presencialment
M˛bil
Com es fa el trÓmit?

Quan la grua retira un vehicle de la via pública, deixa una enganxina al terra (triangle) indicant a quin dipòsit l'ha dut.

També pot localitzar el seu vehicle amb les diferents opcions:

 • Consulta per internet mitjançant l'enllaç a BSMSA i anotant el número de matrícula us indicarà on es troba el vehicle.
 • Enviant un SMS al 217010 amb la paraula GRUA un espai i la MATRÍCULA del vehicle retirat (cost SMS 0,15 euros petició i resposta).
 • Mitjançant l'app Mobile ID (cal disposar d'identitat registrada).
 • Trucant al telèfon 901 51 31 51 (cost segons operador de telefonia).
 • Trucant al telèfon del Dipòsit de Vehicles.

I desprÚs...

 • Un cop localitzat el vehicle, cal adreçar-se al dipòsit corresponent, aportant la documentació necessària, per recuperar-lo.
Qui ho pot demanar?
 • NomÚs pot retirar el vehicle el titular del mateix o qualsevol persona degudament autoritzada.

Documentaciˇ

Si la persona que retira el vehicle és el titular i persona física:

 • DNI original, carnet de conduir original, passaport o permís de residència original.
 • Documentació del vehicle.

Si la persona que retira el vehicle no és el titular, haurà d'aportar:

 • Autorització original signada pel titular del vehicle.
 • Fotocòpia DNI, permís conduir, passaport o permís de residència del titular del vehicle.
 • DNI original, carnet de conduir, passaport o permís de residència de l'autoritzat.
 • Documentació del vehicle.

Si el titular del vehicle és persona jurídica:

 • Escriptura o còpia on surti l'apoderat que retirarà el vehicle.
 • Si no és l'apoderat qui el retira, pot ser autoritzat per l'apoderat per escrit (l'autorització ha de dur segell de l'empresa).
 • Fotocòpia DNI, carnet de conduir, passaport o permís de residència de la persona autoritzant.
 • DNI, carnet de conduir, passaport o permís de residència de l'autoritzat.
 • Documentació del vehicle.

Si el vehicle és propietat d'un LEASING, RENTING O LLOGUER:

 • Contracte original o fotocòpia compulsada d'aquest.
 • DNI, carnet de conduir, passaport o permís de residència de la persona que retiri el vehicle.
 • En cas de ser autoritzat: autorització original signada pel titular del contracte.
 • Fotocòpia DNI, carnet de conduir, passaport o permís de residència del titular del contracte o autorització original per part de l'empresa titular del contracte, amb signatura i segell, on consti "autorització expressa" a la persona que hagi de retirar el vehicle.
 • Documentació del vehicle.

Bicicletes:

En el cas de les bicicletes, cal anar als dipòsits de vehicles de la grua municipal de Badajoz, Sant Genís o Joan Miró i aportar:

 • DNI del propietari.
 • Factura de compra o algun tipus de documentació que acrediti la propietat del vehicle.
On es pot fer?
Dates

Quan el vehicle ha estat retirat de la via p˙blica per la grua municipal.

Preu

  El pagament de la taxa de retirada de vehicle de la via pública es pot fer en metàl·lic o amb les targetes VISA, T6000, American Express i Dinners Club.

  Turismes:

  • Servei de grua: 147,69 euros
  • Estada diària al dipòsit: 19,86 euros
  • Preu per hora al dipòsit: 1,99  euros
  • Preu per mes en el dipòsit: 198,64 euros

  Motocicletes i bicicletes:

  • Servei de grua, motocicleta: 60,56 euros
  • Servei de grua, bicicleta: 40,00 euros
  • Estada diària al dipòsit, motocicleta: 7,50 euros
  • Estada diària al dipòsit, bicicleta: 4,00 euros
  • Preu per hora al dipòsit, motocicleta: 0,75 euros
  • Preu per hora al dipòsit, bicicleta: 0,40 euros
  • Preu per mes en el dipòsit, motocicleta: 75,00 euros
  • Preu per mes en el dipòsit, bicicleta: 40,00 euros

  Camions:

  • Servei de grua: 180, 61 euros
  • Estada diària al dipòsit: 38,68 euros
  • Preu per hora al dipòsit: 3,87 euros
  • Preu per mes en el dipòsit: 386,82 euros

  Sobre aquestes taxes s'aplicarà una reducció del 25% en el cas que, personada la grua i iniciats els treballs de documentar la infracció o d’enganxament, el conductor comparegui després que la Guàrdia Urbana hagi autoritzat la retirada del vehicle, però abans que la grua hagi començat la marxa.

  Els obligats al pagament d’aquestes taxes amb condició de resident empadronat a la ciutat de Barcelona que no hagin estat multats se’ls aplicarà una reducció del 15% de la taxa. A aquests efectes, el mes d’octubre de cada any, es comprovarà que en els 12 mesos anteriors, no existeixen sancions fermes per les infraccions esmentades respecte els vehicles subjectes al pagament de la taxa. Aquesta reducció és compatible amb la reducció especificada en el paràgraf anterior.

  Al mateix dipòsit municipal, al retirar el vehicle, es pot pagar la multa amb el descompte corresponent mentre estigui vigent i no notificada la sanció.

  Amb la notificació de la denúncia o de la sanció de trànsit imposada per l'Ajuntament de Barcelona, i mentre aquesta estigui en període voluntari, es podrà pagar a qualsevol dels següents dipòsits municipals: St. Genís, Badajoz i Parc Joan Miró.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  16 / 04 / 2019