Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Queixes i suggeriments a la programaciˇ i publicitat de rÓdio i televisiˇ

Les persones usuàries dels mitjans audiovisuals poden adreçar-se al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per expressar queixes, suggeriments o la seva opinió sobre la programació i la publicitat a la ràdio i a la televisió públiques i privades.

Pot ser motiu de queixa qualsevol contingut de la programació o de la publicitat que es consideri que no s'ajusta a la normativa sobre mitjans audiovisuals.

Entre d'altres motius hi ha els següents:

 • L'emissió de programes en horari protegit amb continguts que puguin perjudicar el desenvolupament dels infants i els joves.
 • La falta d'adequació entre la senyalització i els continguts dels programes.
 • La discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o orientació sexual.
 • La incitació a la violència, que pugui fomentar comportaments antisocials,  abusos, imprudències, conductes agressives i la destrucció de béns culturals o naturals.
 • L'atemptat contra la dignitat de les persones i el principi d'igualtat.
 • El foment de comportaments perjudicials per a la salut i la seguretat humana o per a la protecció del medi ambient.
 • La falta de pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural.
 • La falta d'honestedat informativa.
 • L'incompliment sobre la publicitat.
 • La modificació de la programació sense avís previ.
 • L'incompliment de les normes relatives a l'ús de la llengua catalana i a l'impuls de l'aranès

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Les queixes, opinions o suggeriments es poden presentar de la manera següent:

Per telèfon: al telèfon del Servei de Relació amb els Usuaris de l'Audiovisual.

Presencialment: cal adreçar-se al Servei de Relació amb els Usuaris de l'Audiovisual, en horari de 9 a 14 hores.

Per correu ordinari: a la mateixa adreça. Cal incloure les dades següents:

 • Nom, cognoms, adreça postal, telèfon i signatura de la persona que formula la queixa o suggeriment
 • Explicació breu del motiu i de l'argumentació de la queixa, suggeriment o opinió
 • Nom del prestador de serveis de comunicació audiovisual (ràdio i/o televisió) sobre el qual es planteja l'escrit.

Per Internet: mitjançant el formulari de la pàgina web del CAC: www.cac.cat  o per correu electrònic 

Per dispositiu mòbil: mitjançant l'App Mediakitds

 

 

I desprÚs...

El CAC respon a les consultes i trasllada els suggeriments i les opinions a les persones i les entitats oportunes. En els cas de les queixes, analitza el contingut i, en cas que no s'ajusti a la normativa, actua d'acord amb les seves competències: impulsa l'exercici de l'autoregulació o, quan s'escau, obre l'expedient administratiu corresponent i exerceix la potestat sancionadora que li atorga la Llei. Així mateix també pot disposar el cessament o la rectificació de la publicitat il·lícita o prohibida.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones usuÓries dels mitjans de comunicaciˇ audiovisual.

On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  25 / 04 / 2018