Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Reclamació, declaració de la intenció de vot i inclusió en el cens electoral del municipi de Barcelona

El tràmit permet demanar la inclusió en el cens electoral del municipi de Barcelona a aquelles persones que compleixin els requisits de la legislació electoral vigent.

El cens varia en funció del procés electoral, de manera que:

1. En les eleccions a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya només poden exercir el seu dret al vot els ciutadans de nacionalitat espanyola que tinguin almenys 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions.

2. En les eleccions al Parlament Europeu poden exercir el seu dret al vot:

-Ciutadans de nacionalitat espanyola que tinguin almenys 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions.

-Ciutadans de nacionalitat de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols, que tinguin almenys 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions i que hagin manifestat la seva voluntat de vot dins dels terminis que fixa cada convocatòria electoral.

3. En les Eleccions municipals poden exercir el seu dret al vot:

-Ciutadans de nacionalitat espanyola que tinguin al menys 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions.

-Ciutadans de nacionalitat de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols, que tinguin almenys 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions i que hagin manifestat la seva voluntat de vot dins dels terminis que fixa cada convocatòria electoral.

-Ciutadans de països no comunitaris amb els que Espanya ha signat convenis de reciprocitat, que tinguin almenys 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions i que hagin sol·licitat la seva inclusió al cens dins dels terminis que fixa cada convocatòria electoral.

Cal saber que:

 • Els ciutadans de nacionalitat espanyola, en complir els 16 anys, són inclosos en el cens del municipi on estan empadronats, sense que calgui demanar-ho de manera expressa.
 • Els ciutadans de nacionalitat de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols, que hagin manifestat la seva intenció de votar en anteriors eleccions al Parlament Europeu, ja estan inclosos dins el cens electoral.
 • Els ciutadans de nacionalitat de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols, que hagin manifestat la seva intenció de votar en anteriors eleccions municipals, ja estan inclosos dins el cens electoral.
 • Els ciutadans de països no comunitaris amb els que Espanya ha signat convenis de reciprocitat han de sol·licitar la seva inclusió al cens de cada convocatòria electoral, amb independència que hagin exercit el seu dret al vot en convocatòries anteriors.

Per a més informació, pot consultar el tràmit Consulta del cens electoral del municipi de Barcelona.

Atenció

En el cas de ciutadans incapacitats legalment, la Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, anul·la qualsevol limitació o restricció al dret de vot que poguessin tenir aquestes persones.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Els ciutadans i ciutadanes de nacionalitat espanyola, que compleixin amb els requisits de la legislació electoral, poden reclamar la inclusió al cens electoral o la rectificació en cas d'error en les seves dades.

Els ciutadans i ciutadanes de nacionalitat de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols, que compleixin amb els requisits de la legislació electoral, poden manifestar la seva voluntat de vot a les eleccions municipals i/o europees, o demanar la rectificació en cas d'error en les seves dades.

Els ciutadans i ciutadanes de nacionalitat de països no comunitaris amb els que Espanya ha signat convenis de reciprocitat, que compleixin amb els requisits de la legislació electoral, poden sol·licitar la seva inclusió a les eleccions municipals, o demanar la rectificació en cas d'error en les seves dades.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

La reclamació al cens electoral o la modificació de dades en cas d'error, dels ciutadans de nacionalitat espanyola es pot efectuar presencialment, en les oficines d'atenció ciutadana.

La manifestació de la voluntat de vot a les eleccions municipals i/o europees de ciutadans de nacionalitat de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols es pot efectuar de manera telemàtica, per correu postal o presencialment, en les oficines d'atenció ciutadana.

 • Podeu consultar com efectuar la tramitació per internet o per correu postal accedint a aquest enllaç (disponible en castellà).

La sol·licitud d'inclusió al cens electoral de les eleccions municipals de ciutadans i ciutadanes de nacionalitat de països amb conveni de reciprocitat es pot efectuar de manera telemàtica, per correu postal o presencialment, en les oficines d'atenció ciutadana.

 • Podeu consultar com efectuar la tramitació per internet o per correu postal accedint a aquest enllaç (disponible en castellà).

 • Tramitació presencial:

  Per a efectuar qualsevol tramitació en les oficines d'atenció ciutadana és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

  El dia de la cita adreceu-vos a l'OAC escollida, faciliteu les dades i mostreu la documentació requerida.

I després...

 • L'Ajuntament remetrà les peticions efectuades a l'Oficina del Cens Electoral de l'Institut Nacional d'Estadística on es revisaran les dades comunicades i, en els casos que procedeixi, la documentació aportada.
 • Si tot és correcte i les peticions s'efectuen dins el termini que indica cada procés electoral es procedirà a incloure els ciutadans i ciutadanes en el cens electoral de la convocatòria.
Qui ho pot demanar?

Poden reclamar la seva inclusió al cens electoral els ciutadans i ciutadanes de nacionalitat espanyola que compleixin amb els requisits següents:

 • Tenir almenys 18 anys el dia de les eleccions.
 • Estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona.

Poden reclamar la rectificació de les dades censals els ciutadans i ciutadanes de nacionalitat espanyola que compleixin amb els requisits següents:

 • Tenir més de 16 anys.
 • Estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona.

Poden efectuar la manifestació de vot a les eleccions municipals i/o europees, els ciutadans d' Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Holanda, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Eslovaca, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre que compleixin amb els requisits següents:

 • Tenir almenys 18 anys el dia de les eleccions.
 • Estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona.

Poden demanar la seva inclusió al cens electoral els ciutadans i ciutadanes nacionals d’un dels següents països amb acords de reciprocitat per les eleccions municipals: Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Trinitat i Tobago, Xile que compleixin amb els requisits següents:

 • Tenir almenys 18 anys el dia de les eleccions
 • No trobar-se privat del dret de sufragi actiu.
 • Estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona.
 • Tenir residència continuada legal a Espanya durant 5 anys o més el dia de la sol·licitud (3 anys o més el dia de la votació, per als nacionals de Noruega).
 • Tenir la targeta de residència d’estranger en vigor (menys pels ciutadans de Noruega i Islàndia, que també poden presentar un document d’identitat o passaport en vigor).

D'altra banda, qualsevol persona incapacitada legalment, pot demanar exercir el seu dret a vot i fer les reclamacions oportunes mitjançant la persona que ostenti la seva representació/tutoria legal.

Documentació

En el cas de ciutadans de nacionalitat espanyola, per presentar reclamacions caldrà aportar original i còpia del document d'identificació personal (DNI, passaport o carnet de conduir).

En el cas de ciutadans de països de la Unió Europea, no espanyols, per efectuar la manifestació de vot caldrà aportar original i còpia del document d'identificació personal del país d'origen o passaport.

En el cas de ciutadans estrangers de països amb qui s'ha signat convenis de reciprocitat, caldrà aportar la documentació següent:

 • Original i còpia de la Targeta d'identificació d'estranger. Els nacionals de Noruega o d'Islàndia podran acreditar la seva identitat, a més de la Targeta d'identificació d'estranger, amb el document nacional d'identitat o el passaport del seu país d'origen. En tots els casos la documentació ha de ser vigent.
 • Certificat de residència expedit per la Comissaria de Policia per justificar el temps de residència legal a Espanya.

En el casos de ciutadans incapacitats legalment que vulguin fer al·legacions a la seva inclusió al cens electoral, a més de tot l'indicat anteriorment, cal aportar:

 • Original i còpia del document d'identificació de la persona representant.
 • Còpia dels documents acreditatius de la representació (sentència judicial, apoderament, etc.)
On es pot fer?
Dates

Eleccions Generals del 28 d'abril de 2019:

 • Data publicació del decret de convocatòria al BOE: 4 de març de 2019.
 • Data de tancament del cens (darrer dia de moviments padronals): 28 de desembre de 2018.
 • Periode d'exposició del cens: de l'11 al 18 de març de 2019, ambdos inclosos.
 • Periode de reclamació i inclusió al cens: de l'11 al 18 de març de 2019, ambdos inclosos.

Eleccions Municipals i al Parlament Europeu del 26 de maig de 2019:

 • Ciutadans i ciutadanes de nacionalitat espanyola: el cens electoral que s’utilitza en unes eleccions determinades es tanca el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria d’eleccions, per tant la darrera data per efectuar reclamacions és el 30 de gener de 2019.
 • Ciutadans i ciutadanes de nacionalitat de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols: el termini per manifestar la seva voluntat de vot a les eleccions municipals i/o europees va de l'1 de novembre de 2018 al 30 de gener de 2019 ambdós inclosos.
 • Ciutadans i ciutadanes de nacionalitat de països no comunitaris amb els que Espanya ha signat convenis de reciprocitat: el termini per sol·licitar la seva inclusió al cens de les eleccions municipals va de l'1 de desembre de 2018 al 15 de gener de 2019, ambdós inclosos.

El termini d'exposició i reclamació del cens electoral, així com la resolució de les reclamacions per part de l'Oficina del cens electoral i les dates per interposar recursos contra les resolucions varien en funció de cada convocatòria.

En el cas de ciutadans i ciutadanes de nacionalitat espanyola cal tenir en compte que les reclamacions fetes fora del termini establert en el període electoral tenen efecte per a les següents eleccions.

En el cas de ciutadans i ciutadanes de nacionalitat de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols, cal tenir en compte que  les declaracions de vot fetes fora del termini establert en el període electoral tenen efecte per a les següents eleccions.

En el cas de ciutadans i ciutadanes de nacionalitat de països no comunitaris amb els que Espanya ha signat convenis de reciprocitat cal tenir en compte que les sol·licituds d'inclusió al cens efectuades fora del termini establert en el període electoral són desestimades.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  18 / 03 / 2019