Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvenciˇ de l'impost sobre bÚns immobles (IBI) per a persones llogateres titulars de famÝlia nombrosa

El tràmit permet sol·licitar un ajut d'una part de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles.

Aquesta subvenció no serà acumulable amb la subvenció de l'impost sobre béns immobles pel concepte de família monoparental o persones vídues.

Cal saber que la presentació de la sol·licitud implica autoritzar l'Institut Municipal d'Hisenda, a fer les consultes necessàries amb les altres administracions públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades per la persona beneficiària.

Atenciˇ

A partir de l’1 de febrer cal demanar cita prèvia per fer consultes o realitzar qualsevol tràmit presencial a l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, excepte per registrar documentació.

Accediu al tràmit Cita amb l'Institut Municipal d’Hisenda per triar dia i hora. Estalviareu temps en els vostres tràmits amb l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Telef˛nic
Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar la subvenció de l'impost sobre béns immobles si compliu amb els requisits que estableixi la convocatòria vigent.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

 1. Truqueu al 010, TelŔfon d'Informaciˇ i TrÓmits, o al 807 117 700 si ho feu des de fora de l'└rea Metropolitana i proporcioneu les dades necessÓries a l'operador del telŔfon. ╔s necessari que per fer la tramitaciˇ, disposeu d'un telŔfon m˛bil o d'una adreša de correu electr˛nic.
 2. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telef˛nic us lliurarÓ un codi de peticiˇ, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitaciˇ.
 3. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instÓncia especÝfica, el sobre de retorn, les instruccions i la informaciˇ necessÓria per formalitzar el trÓmit.
 4. Haureu de retornar, abans de la finalitzaciˇ de la convocat˛ria, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprŔs signat i la documentaciˇ requerida.

I desprÚs...

 • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electr˛nic o via SMS, del n˙mero d'assentament donat d'alta i lliurarem la instÓncia a l'Institut Municipal d'Hisenda per tal que gestioni la vostra peticiˇ.
 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarÓ la solĚlicitud i notificarÓ la resoluciˇ a la persona solĚlicitant de l'ajut.
Qui ho pot demanar?

Persones llogateres del seu habitatge habitual que siguin titulars de família nombrosa, a qui el propietari repercuteixi l'impost sobre béns immobles.

Als efectes d'aquest ajut:

 • s'entendrà com a domicili habitual, aquell en el qual hi figuri empadronada la persona beneficiària a data 1 de gener.
 • només podran obtenir la condició de beneficiari, les persones físiques en qui concorrin les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria.

Caldrà que el beneficiari de la subvenció es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, resta d’Administracions i amb de la Seguretat Social (declaració signada) i que compleixi la resta de requisits que indica la convocatòria.

Documentaciˇ

La documentació que cal aportar és la següent:

-Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Barcelona i la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.

-Imprès de dades bancàries, amb el segell de validació de l'entitat bancària, del compte on es vol percebre la subvenció.

 • Còpia completa del contracte de lloguer.
 • Còpia dels rebuts de l'any, fins al mes anterior a la data de publicació de la convocatòria, on consti la repercussió de l'impost.
 • Fotocòpia del Títol de família nombrosa, que ha d'estar vigent a 1 de gener de l'any pel qual es demana la subvenció, expedit pel departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Si procedeix (i en el supòsit de no haver-lo aportat en exercicis anteriors), certificat de discapacitat. Es pot acreditar amb qualsevol d'aquests documents:

a) Resolució o certificat de discapacitat de la Generalitat de Catalunya, o organisme equivalent de la Comunitat Autònoma corresponent, vigent a 1 de gener, on s'especifiqui que el percentatge de discapacitat és en grau igual o superior al 33 per 100;

b) O bé, resolució de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

c) O bé, resolució del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

On es pot fer?
Dates

Any 2017: convocatòria pendent de publicació al BOPB.

Any 2016:

 • Publicació de la convocatòria: BOPB del dia 18 de maig.
 • Presentació de sol·licituds: del 19 de maig al 30 de juny, ambdós inclosos.

La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim de tres mesos a partir de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds i es notificarà a les persones interessades.

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

Preu

  El percentatge de subvenció varia en funció del valor cadastral de l'immoble i del tipus de família. Es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l'impost sobre béns immobles, sense tenir en compte la quota del tribut de la mobilitat exigit per l'Àrea Metropolitana i gestionat conjuntament amb l'impost.

   

  a) Supòsit general:

  Tram de valor cadastral                              Subvenció

  -Fins a 72 .600,00 euros                                    60%

  -De 72.600,01 euros a 121.000,00 euros          50%

  -De 121.000,01 euros a 242.000,00 euros        20%

  -De 242.000,01 euros a 363.000,00 euros        10%

  -De 363.000,01 euros a 484.000,00 euros          5%

   

  b) Amb un o més membres discapacitats

  Tram de valor cadastral                                Subvenció

  -Fins a 72.600,00 euros                                     90%

  -De 72.600,01 euros a 121.000,00 euros          50%

  -De 121.000,01 euros a 242.000,00 euros        30%

  -De 242.000,01 euros a 363.000,00 euros        15%

  -De 363.000,01 euros a 484.000,00 euros        15%

Organisme responsable