Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones llogateres titulars de família nombrosa

El tràmit permet sol·licitar una subvenció d'una part de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles.

Cal saber que:

 • La presentació de la sol·licitud implica autoritzar l'Institut Municipal d'Hisenda, a fer les consultes necessàries amb les altres administracions públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades per la persona beneficiària.
 • Aquesta subvenció no serà acumulable amb la subvenció de l'impost sobre béns immobles pel concepte de família monoparental o persones vídues.
 • De conformitat amb l’art. 7 de la Llei 35/2006 de l’IRPF, l’import de la subvenció està subjecte a tributació en l’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques, amb l’obligació tributària de presentar la declaració.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la subvenció de l'impost sobre béns immobles si compliu amb els requisits que estableixi la convocatòria vigent.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 1. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. És necessari que per fer la tramitació, disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
 2. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
 3. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
 4. Haureu de retornar, abans de la finalització de la convocatòria, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.

I després...

 • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electrònic o via SMS, del número d'assentament donat d'alta i lliurarem la instància a l'Institut Municipal d'Hisenda per tal que gestioni la vostra petició.
 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la sol·licitud i la resta de documentació aportada i emetrà la corresponent resolució.
 • En el cas d'atorgar la subvenció, s'efectuarà el pagament de la mateixa mitjançant transferència bancària en el compte de l'entitat bancària indicat pel beneficiari en el moment de sol·licitar la subvenció.
Qui ho pot demanar?

Persones llogateres del seu habitatge habitual que siguin titulars de família nombrosa, a qui el propietari repercuteixi l'impost sobre béns immobles.

Als efectes d'aquest ajut:

 • s'entendrà com a domicili habitual, aquell en el qual hi figuri empadronada la persona beneficiària a data 1 de gener.
 • només podran obtenir la condició de beneficiari, les persones físiques en qui concorrin les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria.

Caldrà que el beneficiari de la subvenció es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, resta d’Administracions i amb de la Seguretat Social (declaració signada) i que compleixi la resta de requisits que indica la convocatòria.

Documentació

La documentació que cal aportar és la següent:

-Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Barcelona i la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.

-Dades bancàries, amb el segell de validació de l'entitat bancària, del compte on es vol percebre la subvenció.

 • Còpia completa del contracte de lloguer.
 • Còpia dels rebuts de l'any, fins al mes anterior a la data de publicació de la convocatòria, on consti la repercussió de l'impost.
 • Fotocòpia del Títol de família nombrosa, que ha d'estar vigent a 1 de gener de l'any pel qual es demana la subvenció, expedit pel departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • En cas que no es vulguin consignar les dades bancàries en la instància, caldrà aportar fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis on consti el nom del titular del compte corrent (que ha de coincidir amb el titular de la subvenció), el NIF i el número de compte corrent (amb el mateix format que el que consta a la instància).
 • Si procedeix (i en el supòsit de no haver-lo aportat en exercicis anteriors), certificat de discapacitat. Es pot acreditar amb qualsevol d'aquests documents:

a) Resolució o certificat de discapacitat de la Generalitat de Catalunya, o organisme equivalent de la Comunitat Autònoma corresponent, vigent a 1 de gener, on s'especifiqui que el percentatge de discapacitat és en grau igual o superior al 33 per 100;

b) O bé, resolució de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

c) O bé, resolució del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

On es pot fer?
Dates

Any 2019: Pendent convocatòria.

Any 2018:

 • Publicació de la convocatòria: BOPB del dia 1 de juny.
 • Presentació de sol·licituds: del 15 de juny al 31 de juliol, ambdós inclosos.

La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim de tres mesos a partir de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds i es notificarà a les persones interessades.

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

Preu

  El percentatge de subvenció varia en funció del valor cadastral de l'immoble i del tipus de família. Es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l'impost sobre béns immobles, sense tenir en compte la quota del tribut de la mobilitat exigit per l'Àrea Metropolitana i gestionat conjuntament amb l'impost.

  a) Supòsit general:

  Tram de valor cadastral                              Subvenció

  -Fins a 72.600,00 euros                                 60%

  -De 72.600,01 euros a 121.000,00 euros          50%

  -De 121.000,01 euros a 242.000,00 euros        20%

  -De 242.000,01 euros a 363.000,00 euros        10%

  -De 363.000,01 euros a 484.000,00 euros          5%

   

  b) Amb un o més membres discapacitats

  Tram de valor cadastral                                Subvenció

  -Fins a 72.600,00 euros                                90%

  -De 72.600,01 euros a 121.000,00 euros          50%

  -De 121.000,01 euros a 242.000,00 euros        30%

  -De 242.000,01 euros a 363.000,00 euros        15%

  -De 363.000,01 euros a 484.000,00 euros        15%

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  01 / 03 / 2019