Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Número d'identificació d'estranger (NIE) i targeta d'identificació d'estranger (TIE)

El NIE és el número d’identitat personal, únic i exclusiu concedit a persones estrangeres per tal de procedir a la seva identificació  i es pot demanar per raons econòmiques, professionals o socials i s’atorga a totes les persones estrangeres que romanguin o resideixin a Espanya. Sempre que es facin operacions fiscals a l’Estat Espanyol s’ha de sol·licitar el NIE, independentment de si s’és ciutadà comunitari o no o de si s’és resident o no.

Per a ciutadans de la UE i assimilats:

Els ciutadans de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa, si són treballadors per compte propi o d'altri, estudiants, pensionistes o en són familiars (cònjuge, ascendent o descendent), poden residir a Espanya sense cap permís especial, tanmateix quan el període de residència és superior a tres mesos estan obligats a sol·licitar personalment, davant l’Oficina d’Estrangers de Barcelona, la seva inscripció al Registre Central d’Estrangers on s’expedeix, de forma immediata un Certificat de Registre on conta el nom, la nacionalitat, l’adreça, el NIE i la data de registre.

Per a ciutadans d’altres països:

Els ciutadans de països que no formen part de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu ni Suïssa necessiten una autorització específica si volen treballar o residir a Espanya més de tres mesos.

Aquestes autoritzacions es divideixen, a grans trets, en:

  • Autoritzacions d’estada o residència, d’estudis i/o treball
  • Renovacions i/o modificacions d’autoritzacions d’estada o residència, d’estudis i/o treball
  • Pròrrogues d’estada i arrelament
  • Autoritzacions temporals per circumstàncies excepcionals
  • Sol·licituds d'exempcions de permís de treball
  • Autoritzacions, renovacions i modificacions per reagrupament familiar
  • Autoritzacions de retorn d’estrangers

Aquests ciutadans han d’obtenir la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE) que acredita la situació de residència legal.

La Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE) és el document físic que conté les dades d’identificació, la fotografia i el número de NIE així com el tipus d’autorització d’estada o residència a Espanya. Aquesta condició de residència o estada acredita la permanència legal al país i, d’acord amb el tipus de residència, permet treballar o no.

Per a tots els ciutadans estrangers

Per acreditar que una persona estrangera resideix legalment o no a l'Estat Espanyol i el temps que porta residint s'ha de sol·licitar el Certificat de Registre.

 

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu obtenir el Número d'Identificació d'Estranger (NIE) o la Targeta d'Identificació d'Estranger (TIE)

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

La presentació de la sol·licitud del NIE es fa a l'Oficina d'Estrangers de Barcelona, segons sigui el cas, sempre amb cita prèvia, que podeu concertar al web https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus

  • Per a estrangers comunitaris heu de presentar-la a l'Oficina de la Rbla. Guipúscoa.
  • Per a estrangers no comunitaris heu de presentar-la a l'Oficina del Passeig de Sant Joan.

Per a obtenir informació dels diferents tipus d’autoritzacions d’estada o residència per obtenir la Targeta d'Identificació d'Estranger (TIE), de com presentar les peticions, les taxes a pagar i la documentació a aportar en cada cas, podeu fer-ho mitjançant els següents canals:

Nota: Les cites d'INFORMACIÓ presencial es posen a disposició dels interessats al web els divendres de cada setmana.

I després...

Per a poder obtenir informació sobre l’estat d’un expedient iniciat: https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/infoext2

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona estrangera que faci operacions fiscals a l'Estat Espanyol, ja sigui comunitari, no comunitari en situació regular i resident o no a Espanya ha de demanar el NIE.

En cas de persones nacionals d'un país de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa que tinguin previst viure a Espanya més de 3 mesos ha de demanar un Certificat d'inscripció al Registre Central d'Estrangers.

En cas de persones estrangeres que no pertanyin a la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu ni Suïssa i vulguin residir a Espanya han de demanar el TIE.

Documentació

La sol·licitud, depenent del tipus d'autorització, país d'origen, etc, es presenta al lloc que indica el full informatiu on també s'indica si cal o no demanar cita prèvia.

El model de sol·licitud del NIE i del Certificat de Registre el podeu obtenir al següent enllaç http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/15-Formulario_NIE_y_certificados.pdf

El model de sol·licitud de la TIE el podeu obtenir al següent enllaç http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/17-Formulario_TIE.pdf

Fulls informatius http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/

Tipus de sol·licituds http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/

Guia de tràmits 1 http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/delegaciones_gobierno/delegaciones/catalunya/extranjeria/guia_tramites/GUIA_DE_TRAMITES_I.pdf

Guia de tràmits 2

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/delegaciones_gobierno/delegaciones/catalunya/extranjeria/guia_tramites/GUIA_DE_TRAMITES_II.pdf

Cita prèvia per a alguns tràmits https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34

Algunes autoritzacions de treball són competència de la Generalitat de Catalunya, consulteu el següent enllaç:

http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_estrangeria/

On es pot fer?
Preu
Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  14 / 11 / 2018