Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes hipotecàries

L’objecte és regular la concessió de les prestacions econòmiques d’especial urgència, que són:

 • Per al pagament del deute de lloguer que, pot incloure, una prestació complementària
 • Per al pagament del deute de les quotes d’amortització hipotecària
 • Per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària

Les finalitats són:

Deixar sense efecte l’acció de desnonament judicial per impagament del lloguer o d’embargament de l’habitatge per impagament de quotes hipotecàries, possibilitant la permanència a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència

Prevenir l’exclusió social com a conseqüència de la pèrdua de l’habitatge.

En els expedients de deute de lloguer o de quotes hipotecàries, si durant la gestió de la prestació el sol·licitant deixa o perd per via judicial l’habitatge es denegarà la prestació ja que deixa de ser el seu domicili habitual i permanent. En els casos que perdi l’habitatge com a conseqüència d’un procediment judicial, podrà demanar l’ajut de la pèrdua de l’habitatge.

Atenció

L’ajut és incompatible amb la Renda Bàsica d’Emancipació.

L’ajut és incompatible amb les prestacions permanents per al pagament del lloguer (lloguer just) pels mateixos mesos. Quan les prestacions són destinades a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot superar l’import màxim de la prestació més elevada de 3.000 euros.

L’ajut és incompatible amb les subvencions per al pagament del lloguer (MIFO)

Es pot concedir a una mateixa persona sol·licitant la prestació per pagar deutes de lloguer o de quotes, l’ajut a persones desnonades en un mateix any natural, sempre i que la suma de les tres prestacions no superi l’import màxim de 3.000 euros.

L’ajut és incompatible amb ajuts d’altres administracions per la mateixa finalitat i pels mateixos mesos. Quan les prestacions són destinades a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any no pot superar la quantitat de 3000 euros.

Atès que aquestes prestacions són públiques i suposen un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar una prestació econòmica d'especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes hipotecàries.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu anar a qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona sol·licitant cita prèvia, per internet accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona o a través del Telèfon d'Atenció i Tramitació, on us informaran, assessoraran i instruiran l'expedient, tenint  en compte que serà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya qui resoldrà  expedient.

Qui ho pot demanar?

REQUISITS GENERALS

Ni el sol·licitant ni cap membre de la unitat de convivència poden tenir un habitatge en propietat llevat no en disposi del dret d’ús i gaudi. S’exceptuen les prestacions de quotes hipotecàries ja que demanen l’ajut per pagar el deute de l’habitatge en propietat.

L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant que és el que constitueix el seu domicili segons padró municipal.

Cal acreditar la urgència i l’especial necessitat de la unitat de convivència amb l’aportació d’un informe socioeconòmic dels Serveis Socials d'atenció primària o especialitzada.

Poden accedir a aquestes prestacions els habitatges de parc públic i privat. No poden els habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ni les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l’han acceptat, llevat de causa justificada.

Les unitats de convivència no poden tenir uns ingressos mensuals superiors a:

 Unitat Convivència IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

Persones que viuen soles

2 1.771,61      

2 o més membres

2,5  

2.282,71

2.380,85

2.459,18

amb algun membre discapacitat amb més del 33%                                             3 2.656,91 2.738,05 2.856,82 2.951,01

(*) Ingressos mensuals màxims que s'han de tenir en compte a la ciutat de Barcelona.

PRESTACIÓ PER PAGAR EL LLOGUER:

 • Ser titular o cessionari del contracte de lloguer. Excepcionalment també s’estudiaran els titulars d’un contracte de sotsarrendament.
 • Que el titular del contracte de lloguer no tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins el segon grau amb l’arrendador.  També quan l’arrendador sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • El nombre màxim de mesos pels quals es pot atorgar l’ajut és de 12 i l’import màxim és de 3.000 euros.
  • Si no s’esgota l’import màxim (12 mesos i/o 3.000 euros) s’han d’haver pagat tres mesos entre el darrer mes atorgat i la presentació de la nova sol·licitud.
  • Si s’esgota l’import màxim (12 mesos i/o 3.000 euros) ha d’haver passat 1 any des del darrer mes atorgat per poder tornar a sol·licitar l’ajut.
 • Ha d’existir un deute. El primer rebut del deute no pot ser anterior a 12 mesos comptats des de la data de la presentació de la sol·licitud. Excepció: els casos en què s’hagi iniciat un procés de desnonament.
 • Amb l’ajut s’ha de liquidar la totalitat del deute, no obstant si s’arriba a un acord amb el propietari de fraccionar l’import excedent es pot valorar l’atorgament de l’ajut.
 • S'ha d’acreditar ingressos suficients per a poder pagar el lloguer (han de ser com a mínim iguals a l’import de lloguer)
 • Si durant la tramitació de l’ajut s’acumula deute, es pot proposar una ampliació amb un nou informe de Serveis Socials i es podrà valorar l’atorgament de l’ajut.
 • El lloguer mensual a la ciutat de Barcelona no pot superar 750 euros.
 • Acreditar 3 mesos pagats des de la signatura del contracte de lloguer.
 • En el moment de resoldre l’expedient el contracte ha de tenir un termini de vigència igual o superior a 12 mesos. En cas que el contracte de lloguer no tingui una vigència superior a 12 mesos en la data de la resolució de l’expedient, és necessari un compromís de renovació o pròrroga del contracte

PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEUTE LLOGUER

 • Que el titular del contracte de lloguer no tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins el segon grau amb l’arrendador. També quan l’arrendador sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Només s’hi poden acollir les persones beneficiàries subjectes d’un procés judicial de desnonament. Aquesta prestació té com a finalitat poder donar continuïtat al pagament del Lloguer.
 • Només pot atorgar-se una vegada i per un període màxim de 12 mesos.
 • L’import de la prestació s’estableix en el 60% de la renda anual de lloguer amb un límit màxim de 2.400 euros anuals (200 euros/mes).
 • En el moment de resoldre l’expedient de prestació complementària el contracte de lloguer ha de tenir un termini de vigència igual o superior a 12 mesos.
  • En cas que el contracte de lloguer no tingui una vigència igual o superior a 12 mesos en la data de resolució de l’expedient, és necessari un compromís de renovació o pròrroga del contracte.
 • En el moment de resoldre l’expedient s’ha de pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • S'ha de domiciliar el cobrament de la prestació en una entitat financera.

PRESTACIÓ PER PAGAR LA QUOTA DEL PRÉSTEC HIPOTECARI

 • El nombre màxim de mesos pels quals es pot atorgar l’ajut és de 12 i l’import màxim és de 3.000 euros.
  • Si no s’esgota l’import màxim (12 mesos i/o 3.000  euros) s’han d’haver pagat tres mesos entre el darrer mes atorgat i la presentació de la nova sol·licitud.
  • Si s’esgota l’import màxim (12 mesos i/o 3.000 euros) ha d’haver passat 1 any des del darrer mes atorgat per poder tornar a sol·licitar l’ajut.
 • Ha d’existir un deute. Amb l’ajut s’ha de liquidar la totalitat del deute.
 • Si durant la tramitació de l’ajut s’acumula deute, es pot proposar una ampliació amb un nou informe de Serveis Socials i podrà valorar l’atorgament de l’ajut.
 • Han d’acreditar ingressos suficients per a poder pagar les quotes (han de ser com a mínim iguals que les quotes hipotecàries).
 • El préstec hipotecari ha de tenir com a garantia l’habitatge destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant.
 • La quota mensual a la ciutat de Barcelona no pot superar els 900 euros
 • S’han d’acreditar 12 mesos pagats des de la constitució del préstec hipotecari.

PRESTACIÓ PER PÈRDUA DE L’HABITATGE:

 • Està destinada a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament, d’execució hipotecària o dació en pagament.
  • Persones titulars d’un contracte de lloguer o
  • Persones en procés de cerca. En aquest cas, es pot resoldre favorablement l’expedient condicionat a que, en el termini de 60 dies comptats a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució, s’aporti el contracte de lloguer signat.
 • Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada i es reconeix a partir del mes següent a la data de la presentació de la sol·licitud i per un període màxim de 12 mesos. En els casos de reconeixement provisional, es reconeix el dret a partir del mes en què s’hagi aportat el contracte de lloguer.
 • Es pot presentar la sol·licitud dins del termini de 2 anys a comptar entre la data en què es perd l’habitatge i la data en què se sol·licita la prestació. Cal, a més, que el termini entre la data d’entrada en vigor del nou contracte no sigui anterior a 60 dies a la data en què es deixa l’habitatge. En els casos de dació en pagament aquest termini s’amplia a 180 dies.
 • La data en què es deixa l’habitatge s’acredita amb l’aportació del document de lliurament de claus, del document acreditatiu de la data del llançament judicial, de l’escriptura de dació en pagament o d’altres documents justificatius.
 • El lloguer mensual no pot superar 750 euros a la ciutat de Barcelona.
 • S'ha d’haver pagat 3 mesos de lloguer o 6 quotes hipotecàries de l’habitatge anterior.
 • S'ha d’acreditar ingressos suficients per a poder pagar el lloguer del nou habitatge (han de ser com a mínim iguals a l’import de lloguer)
 • En els contractes de lloguer signats a partir de 1 de juny del 2013 s’ha d’acreditar el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador .
 • Ser titular o cessionari del contracte de lloguer d’un habitatge que constitueixi el domicili habitual i permanent. Excepcionalment també s’estudiaran els titulars d’un contracte de sotsarrendament.
 • S'ha de realitzar el pagament del lloguer de l’habitatge en una entitat financera.
 • Els sistemes de pagament acceptats són: transferència, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador.
 • Important:  Un cop resolt favorablement l'expedient, s'han de presentar els rebuts mensualment per a ser justificats des de l’Oficina de l’Habitatge i així es doni l’ordre de pagament de l’ajut.
 • S'ha de domiciliar el cobrament de la prestació en una entitat financera.
Documentació

En tots els casos:

Formulari de sol·licitud de prestació econòmica d'especial urgència

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d'aquests documents, el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.

Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.

Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència. S'hi ha de fer constar:

 • Els motius pels quals s'ha generat el deute.
 • El pronòstic de la situació socioeconòmica de la persona sol·licitant i de la Unitat de Convivència.
 • La proposta de valoració dels mesos i/o import del deute.

Certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència (l'obté l'Administració local).

Original i fotocòpia del certificat del grau de discapacitat emès per l'ICASS, si s'escau.

Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral (+ 16 anys):

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud.
 • En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
 • En cas de pensionistes, certificat/s emès per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.
 • En cas de treballadors autònoms, original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels trimestrals de l'IRPF model 130.
 • En cas de no disposar d'ingressos acreditats amb documentació oficial, declaració jurada d'ingressos del pagador.
 • En cas de no disposar d'ingressos acreditats amb documentació oficial o amb ingressos no justificats documentalment (declaració jurada), certificat negatiu de pensions de la SS i de la Generalitat sempre que siguin majors d'edat. També es demanarà el certificat de l'INEM (OTG) per a majors de 16 anys.

Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.

DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL LLOGUER:

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

En cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el/la cònjuge de la persona titular contractual, o bé sigui cessionària del contracte d'arrendament o es trobi en una situació de separació o divorci, haurà d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.

Amb l’ajut s’ha de liquidar la totalitat del deute, no obstant si s’arriba a un acord amb el propietari de fraccionar l’import excedent per valorar l’atorgament de la prestació, s’haurà de presentar l’esmentat acord.

Model normalitzat del certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que indiqui el detall del deute i dels mesos corresponents.

Si s'ha iniciat el procés de desnonament: fotocòpia compulsada de tota la documentació judicial de la demanda de desnonament de la qual disposi, justificant d'haver sol·licitat advocat d'ofici o nomenament d'aquest i document de compromís signat pel propietari conforme, si es liquida el deute:

 • Conserven l'habitatge
 • Se suspèn el procediment judicial
 • Se sol·licita l’arxiu definitiu de la demanda al cobrament de l’ajut.

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LLOGUER només per resolucions favorables  i amb procés judicial

Cal presentar els rebuts de lloguer pagats segonsels sistemes regulats per normativa per a poder cobrar l’ajut.

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LES QUOTES D'AMORTITZACIÓ DEL PRÈSTEC HIPOTECARI:

Fotocòpia compulsada de l'escriptura de compravenda de l'habitatge.

Model normalitzat del certificat de l'entitat creditora que faci constar el nom de la persona titular , l'immoble hipotecat, la data de constitució del préstec, el detall de les quotes vençudes no pagades i el concepte del préstec per a l'adquisició de l'habitatge.

En el cas que s’hagi iniciat procés d’execució hipotecària caldrà presentar la documentació relativa al procés  així com el justificant d’haver sol·licitat advocat d’ofici o nomenament d’aquest.

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA PÉRDUA DE L'HABITATGE:

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant degudament registrat i amb la fiança dipositada a la Generalitat de Catalunya (INCASOL).

Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge (per exemple la dació en pagament).

Si no queda prou justificat a la documentació del procés:

 • Document que acrediti la data en que va deixar l'anterior habitatge.
 • Justificació d'haver pagat 3 mesos de lloguer o 6 quotes hipotecàries de l'habitatge anterior

Declaració responsable relativa a si s'han sol·licitar o obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat. (quedarà constància en el nou model de sol·licitud facilitat per l'Agència).

Factures on constin les despeses de la fiança, d'alta de subministraments o despeses de trasllat al nou habitatge de lloguer si es demana l'ajut dels 600 euros.

Tots els rebuts de lloguer pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud de l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut. En cas de reconeixement provisional del dret a percebre l'ajut, s'haurà de presentar el rebut corresponent en un termini màxim de 60 dies des de la resolució.

Sistemes de pagament admesos: transferència bancària, ingrés en compte, rebut de lloguer emès per l’administrador o rebut domiciliat.

On es pot fer?
Dates

Les sol·licituds de les prestacions per a persones amb deute de lloguer i de quotes d'amortització es poden presentar durant tot l'any.

Les sol·licituds de les prestacions per a persones desnonades s'han de presentar dins del termini de 12 mesos a comptar entre la data en què es perd l'habitatge i la data en què es sol·licita la prestació. Caldrà a més que el termini entre la data d'entrada en vigor del nou contracte no sigui anterior a 60 dies a la data en què es deixa l'habitatge. En els casos de dació en pagament aquest termini s'amplia a 180 dies.

Preu

  Prestació lloguer:

  Import màxim de la prestació 3.000 euros

  Prestació quota hipotecària:

  Import màxim de la prestació 3.000 euros

  Prestació per pèrdua d'habitatge:

  Import màxim de la prestació és de 3.000 euros desglossats pels següents conceptes:

  • 600 euros de fiança i despeses d'accés a l'habitatge. Per a poder accedir al pagament d'aquest ajut no pot haver transcorregut més de 3 mesos entre la data de la despesa i la presentació de la sol·licitud. Important: si la fiança i les despeses d'accés a l'habitatge són inferiors a 600 euros, es pagarà l'import total de les despeses.
  • 2.400 euros per satisfer el pagament del lloguer (200 euros al mes). Quan l'import del lloguer anual sigui inferior a 2.400 euros, la prestació s'atorgarà per l'import anual de lloguer la prestació s’atorgarà pel 60% de l’import anual del lloguer.
Organisme responsable
Darrera actualització  04 / 04 / 2019